Om web-udgaven af Den dramatiske Journal

Følgende sider er som udgangspunkt en bearbejdet gengivelse af Carl Behrens' genudgivelse af Peder Rosenstand-Goiskes tidsskrift Den dramatiske Journal, der udkom 1771-1773. Da jeg har erhvervet en originaludgave af de fleste hæfter fra den første ågang, vi der blive korrigeret i forhold til disse, det vil fremgå af en fodnote til det enkelte hæfte om det er korrekturlæst i forhold til originaludgaven. De resterende hæfter må vente til et senere tidpunkt, hvor jeg enten kan se dem på Det kongelige Bibliotek eller de bliver tilgængelige som billeder via web.

Behrens udgav:

Peder Rosenstand-Goiske: Den dramatiske Journal. Udgivet paany for "Selskabet for dansk Teaterhistorie" af Carl Behrens. [Bind] 1-2. Kjøbenhavn, H.H. Thieles Bogtrykkeri, 1915-16.

der, som allerede nævnt, er udgangspunktet for nærværende web-udgave
og

Peder Rosenstand-Goiske: Den dramatiske Journal. Udgivet paany for "Selskabet for dansk Teaterhistorie" af Carl Behrens. Supplementsbind. Kjøbenhavn, H.H. Thieles Bogtrykkeri, 1917.

Maleri af Peder Rosenstand-Goiske, udført af C.A. Lorentzen

Peder Rosenstand-Goiske (1752-1803) var således kun 19 år da han startede sin anonyme udgivelse af Den dramatiske Journal. Trods sin unge alder var har dog imponerende belæst, hvilket de mange litteraturhenvisninger også bevidner. Peder Rosenstand-Goiske tog 1775 dansk juridisk eksamen og 1783 latinsk juridisk eksamen. Han fik dog i en periode mere med Det kongelige Teater at gøre, nemlig 1780 som censor, og 1786-92 som medlem af teaterdirektionen (bestod af 7 medlemmer). Fra 1794-97 var han bosat i Kristiania (Oslo), Norge, hvor han havde fået stilling som vicelagmand og siden blev virkelig lagmand. Efter hjemkomsten til Danmark levede han sine sidste år i Kalundborg.

Peder Rosenstand-Goiske udarbejde 1778-80 skriftet Kritiske Efterretninger om den Kongelige danske Skueplads, men det blev først udgivet efter hans død, nemlig af C. Molbech i 1839.

Som det også fremgår af nedenstående forord til Behrens' genudgivelse, så er Rosenstand-Goiskes stavemåde ikke konsekvent. Jeg har gengivet stavemåden som den forefindes i Behrens' udgave eller originalen, afhængig af hvad jeg havde til rådighed. Det fremgår af en fodnote for det enkelte hæfte, om der er læst korrektur efter originalen.

Jeg har dog foretaget nogle ændringer i layout. Hverken min eller Behrens' genudgivelse er tro mod den originale sideinddeling, derfor er note-markeringerne også ændret. Jeg har samlet hvad der hørte til eet nummer i samme dokument, og flyttet tilhørende orignalnoter til slutningen på omtalen af et givent teaterstykke.

Navne
Personnavne er som hovedregel i originalen sat med større skrifttype en resten af brødskriften, i denne web-udgave er der anvendt både en større skriftstørrelse og i en fed udgave. Det er en kraftigere fremhævning end i originaludgaven, men desværre virker en markering af skriften som mellemting mellem normal og fed pt. ikke i Internet Explorer. Hos Behrens er anvendt spatiering.
Forkortelser af navne
Rosenstand-Goiske har ofte kun forbogstav ved gentagelse af navne på personer eller karakterer. I originale er forbogstavet for personnavne sat med samme større skrifttype som selve navnene, f.eks.: Hr. R.
Behrens gengiver disse med kursiv. Da jeg har foretaget en maskinel genkendelse af forbogstaver, kan der være forkortelser der i min udgave er fremhævet, men som i originalen (ved en forglemmelse?) eller hos Behrens ikke er. Har jeg haft adgang til originaludgaven er der korrigeret i forhold til denne. Der er altid indsat et skjult navn ved disse forkortelser, dette skjulte navn kan ses hvis man vælger at fremhæve alle navne eller et enkelt navn på siden, f.eks.: Hr. R.[Rose]
Titler på skuespil
Den indledende manchet for skuespil er i originaludgaven sat med gotisk og større skrifttype end brødteksten. I web-udgaven er anvendt større skiftstørrelse og i en fed udgave. Behrens har sat selve titlen med store bogstaver (VERSALER), resten kursiv, dog ikke evt. originaltitel, der i originalen er sat med latinske bogstaver. I denne web-udgave er de latinske bogstaver gengivet med samme større skriftstørrelse, men i normal-udgaven. Det ser dog ud til at der i de første 3 numre endnu ikke har dannet sig en praksis for hvordan titler skulle sættes, denne vaklen er i web-udgaven overført med de varierende skriftstørrelser og brug af latinske bogstaver.
Latinske bogstaver
Er i originalen anvendt ved f.eks. latinske ord og sætninger, samt franske titler, og oftest sat med større skrifttyper end resten af brødteksten. I web-udgaven er anvendt større skriftstørrelse og normal skrifttype, dvs. ikke fed. I brødtekst er sådanne hos Behrens gengivet spatieret eller kursiv. I web-udgaven er latinske bogstaver i noter gengivet med kursiv, da disse i originalen er trykt med samme skriftstørrelse som den gotiske tekst.
Kursiv
Hvor originalen har anvendt kursiv er der også i denne web-udgave benyttet kursiv.
Fed
Originalen har anvendt fed skrift ved gengivelse af tysk originaltitelen på "Troe ingen for vel". Det er gengivet således: Trau, Schau, Wem!

For at lette navne-genfindingen på siderne, har jeg indføjet knapper i toppen af siden, der henholdsvis fremhæver alle personnavne eller et bestemt navn. Navnene er i den oversigt normaliseret til den stavemåde, som benyttes i Dansk Biografisk Leksikon eller, hvis personen ikke er med der, den navneform som jeg har valgt i mine forfatteroversigter. Denne navneform kan afvige fra den navneform der er benyttet i Behrens' register over personer (udarbejdet af H.C. Roede), jeg har iøvrigt medtaget flere personer).

Jeg har linket til mine teateroversigter for de omtalte stykker, og jeg har linket mellem de forskellige numre af tidsskriftet. Det kunne være fristende at tilføje diverse noget til værket, men for nærværende har jeg modstået fristelsen og overlader det gerne til andre. Ellers tillader jeg mig at lade det vente til et evt. senere godt tidspunkt. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at bearbejdelsen af disse sider har taget meget mere tid end forventet.

Det supplement Behrens udgav som et 3. bind (se indholdsfortegnelse her), f.eks. svarskrifter til tidsskriftes til tider hårde kritik af personer og stykker, venter også til evt. bedre tider. Behrens' indledning i bindet med supplerende data kan endnu ikke publiceres på grund af de gældende ophavsretsregler (Behrens levede 1867-1946).

/Niels Jensen, 23. august 2007


Oversigt over tidsskriftnumrene:

[1. årgang] - 1771

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22

[1. årgang] - 1772

23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39

2. årgang - 1772

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

2. årgang - 1773

12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22


Register over anmeldt dramatik


Register over personnavne


Forordet til genudgivelsen 1915:

En af mig forlængst fattet Plan om paany at udgive »Den Dramatiske Journal« bliver nu virkeliggjort ved Støtte af »Selskabet for dansk Teaterhistorie,« der som litterær Gave for indeværende Aar tilstiller sine Medlemmer første Aargang af Peder Rosenstand-Goiskes Tidsskrift.

Planen er at lade anden og sidste Aargang følge i 1916 og saa 1917 afslutte Værket med et Supplementsbind, indeholdende Noter og Oplysninger til »Den Dramatiske Journal«, de Piecer, dens Udgivelse fremkaldte, samt biografiske Meddelelser om Rosenstand-Goiske.

Hans Ortografi er saa skødesløs og i saa høj Grad præget af det Hastværk, hvormed han skrev, at det ikke er muligt at gennemføre en ensartet Læsemaade eller at fjærne hans Sprogforsyndelser.

Kun de Trykfejl, han selv anfører i sine Lister, er rettede sammen med nogle enkelte aabenbare Fejltagelser (som f. Eks. i de holbergske Komediers Aktantal). Stilen er her — om ellers nogensinde — Manden: den unge Student, der af glødende Begejstring for dramatisk Kunst og Theatret skrev løs uden at bekymre sig videre om Grammatikens Regler, men hvis hurtig formede Øjebliksindtryk af sin Tids danske Skuespillere til Trods herfor er bleven en værdifuld Kilde til Belæring saavel om Arten af deres Fremstilling og deres kunstneriske Opfattelse som om Forholdene paa den danske Skueplads for henved 150 Aar siden.

I Oktober 1915.

CARL BEHRENS