Dansk Theaterhistorisk Litteratur

ved Arthur Aumont


Bibliografi trykt i bind 3, side [457]-78 af:

P. Hansen: Den danske Skueplads. Illustreret Theaterhistorie. Bind 1-3. Ernst Bojesens Kunstforlag, 1889-1896. Illustreret.

Nedenstående digitale udgave er justeret layout-mæssigt for at fremme læsningen på web. Jeg er begyndt med at indsætte links til digitale udgaver af de nævnte bøger og artikler.


Note side [458]:

(Efterfølgende Literaturfortegnelse gør ingenlunde Krav paa at være fuldstændig; der vil i den utvivlsomt savnes ikke faa theaterhistoriske Monografier, der offentliggjordes i Tidsskrifter og Dagblade, særlig i de sidste, og den bør bedømmes som et første Forsøg.)


I. Arbeider, der omfatter hele eller større Dele af Theaterhistorien.

Foruden de her opførte Arbeider henligger paa Det store kongelige Bibliotek 11 Ark af et af Th. Overskou forfattet Skrift om Syngestykkets Historie paa den danske Skueplads; Brudstykket, der er uden Titelblad, omhandler Tiden fra 1748 til 1804-05.

K. L. Rahbek: Bidrag til den danske Skuepladses Historie i dens første Aarhundrede, fra den aabnedes den 23de September 1722 indtil dens Jubilæum den 23de September 1822, [Bogen indeholder kun: Første Periode. (Fra den danske Skuepladses første Aabning under Frederik den Fierde til dens Standsning ved Kiøbenhavns Ildebrand og Kongens Død.)] 1822.

[Fr. Schwarz:] Historisk Efterretning om den danske Skueplads [til 1772]. (Lommebog for Skuespilyndere 1785. S. 205-70.)

[Fr. Schwarz:]: Bidrag til det Kongelige danske Theaters og Kapels Historie. Fra 1772 til 1792. Af Aktstykker fra Aaret 1792.
[Originalen hertil: "Allerunderdanigst Rapport for Tiden 1772-92" (Haandskriften er Justitsraad N. Lassens) findes i Rigsarkivet blandt de fra det kgl. Theaters Arkiv afleverede Sager.] (J. Collin: For Historie og Statistik II (1825) 173-272.)

Peder Rosenstand-Groiskes Kritiske Efterretninger om Den Kongelige danske Skueplads, dens Forandringer efter 1773 og dens Tilstand, med Bedømmelse over Skuespillere og Dandsere af begge Kiøn. Udgivet med Fortale og Anmærkninger af C. Molbech. 1839.

Th. Overskou: Den danske Skueplads, i dens Historie, fra de første Spor af danske Skuespil indtil vor Tid. Efter Forfatterens Død fortsat og fuldført [fra VI, S. 250] af Edgar Collin. I-VII. (VI og VII ogsaa med Titel: Den kongelige danske Skuepladses Historie fra dens Overdragelse til Staten i 1849 indtil 1874, I-II.) 1854-76.

Jvfr. A. D. Jørgensen: Den danske Skueplads i Aarene 1772-84. (For Idé og Virkelighed 1871, I, 279-88). Sml. Overskous Efterskrift i VII.

Vilhelm Møller: Miniatur-Teaterhistorie. (Nutiden XIII (1888-89) 152-53, 57-60).

P. Hansen: Den danske Skueplads. Illustreret Theaterhistorie. I-III. 1889-96.

Th. Overskou: Oplysninger om Theaterforhold i 1849-58. 1858.

Th. Overskou: Om Theatrets [ie: det kgl. Theaters] økonomiske Forhold 1850-67.
Bilag til: Betænkning, afgiven af den i Henhold til Skrivelse af 7. Juni 1868 sammentraadte Theaterkommision. 1868.

H. Christensen: Det kongelige Theater i Aarene 1852- 59. En historisk Redegjørelse. 1890.

Edgar Collin: Det kongelige Theaters Historie i den ny Theaterbygning [til 1885-86]. (Nutiden XI (1886-87) 53-56.)

M. E. Fallesen: Beretning om det kongelige Theaters Virksomhed i Tiaaret 1876-1886. 1886. (Særtryk af Ministerialtidende.)

Th. Overskou: Fortegnelse over alle dramatiske Arbeider, som siden det kgl. Theaters Aabning d. 18. Decbr. 1748 indtil Udgangen af August 1838 have i det danske Sprog været opførte paa det kgl. Theater og Hoftheatret, samt over Balletterne siden Galeottis første Ballets Opførelse. 1838.

Th. Overskou: Lommebog for Yndere og Dyrkere af dramatisk Kunst og Literatur. 1856. Supplement til "Lommebog etc." (1856-59). 1859.

Th. Overskou: Haandbog [for Yndere og Dyrkere af dansk dramatisk Litteratur og Kunst, indeholdende de kongelige Theatres Repertoire, Forfattere, Oversættere og Komponister fra det kgl. Theaters Aabning 18. Decbr. 1748 til Begyndelsen af Saisonen 1865-66. Supplement til den danske Skuepladses Historie. 1865.

Overskous Haandbog etc. (til Begyndelsen af Saisonen 1879-80). Fjerde Udgave gjennemset, rettet og forøget med en kronologisk Udsigt over de vigtigste Begivenheder i det kgl. Theaters Historie ved Edgar Collin. 1879.

Arthur Aumont: Det kongelige Teater 1874-1889. 1889.

Arthur Aumont og Edgar Collin: Det danske Nationalteater 1748- 1889. En statistisk Fremstilling af det kongelige Teaters Historie fra Skuepladsens Aabning paa Kongens Nytorv 18. December 1748 til Udgangen af Sæsonen 1888-89. 1ste-3die Hæfte. 1895-96.

[Lauritz Swendsen:] Mærkedage Casinos i Historie. 1847-1887. (Nationaltidende, 20. Febr. 1887, Morgen.)

[Lauritz Swendsen:] Lidt Casino-Statistik. 1847-1887. (Nationaltidende, 21. Febr. 1887, Morgen.)

Arthur Aumont: Hofteatret under H. V. Langes Direktion 1855-56. Bidrag til dansk Teaterhistorie. (Af Dagens Krønike II (1890) 445-67.)

Carl Bayer: Kjøbenhavns Folketheater (1857-82). Bidrag til dets Historie. 1882.

Georg Kringelbach: Vort ældste Provindstheaters Grundlæggelse. (Illustreret Tidende XXIV (1882-83) 570-73.)


II. Tidsskrifter og Aarbøger.

[Peder Rosenstand-Goiske:] Den dramatiske Journal. I-II. 1771-73.

Jvfr. N. K. Bredal: Den dramatiske Journal eller Journalen over Thronfølgen i Sidon. Et Efterstykke i 1 Akt. 1771.

[Johannes Ewald:] De brutale Klappere. Et tragicomisk Forspil, til Brug for den Kongehge Danske Skueplads. 25. November 1771.

Samtale mellem fire gode Venner, holdt i Mandags Aftes efter at Comoedien var forbi. 1771.

Den dramatiske Speidere i Anledning af Mandags Aftenen. 1771.

Samtale mellem en Bonde og en Borger angaaende de Krigerske Øvelser, som skede udenfor Comoediehuuset 25. Novbr. 1771.

H. J.*** [ie: W. H. F. Abrahamsen]: Kritiske Tanker over Syngestykket Tronfølgen i Sidon og Efterstykket den dramatiske Journal. 1772.

Bernh. Henr. Beck: Aftvungen Svar til den dramatiske Journal i Andledning af Nr. 7 sidste Side. 1771.

Berh. Henr. Beck: Utvungne Erindringer til den dramatiske Journal i Andledning af Nr. 14 og 15. 1771.

Bernh. Henr. Beck: Til et høy-gunstigt Publicum som en Retfærdiggiørelse imod den dramatiske Recensent. 1772.

Bernh. Henr. Beck. Æreminde over den dramatiske Journal. 1772.

M. R.: Skrivelse til Forfatterne af Den Dramatiske Journal angaaende Deres udgivne Nr. 20 og 21 i Aaret 1773. 1773.

[P. T. Wandal:] Tanker, til hvilke den Dramatiske Journals Anden Aargang har givet Anledning. 1773.

Den brave danske Dramatiske Journalistes Eftermæle. 1773.

Adresse- Comptoirets Efterretninger: 1771, Nr. 181 (C. P. Rose), 191 (C. P. Rose); 1772, Nr. 198 (B. H. Beck), 199 (B. H.
Beck), 205 (Om Opera); 1773, Nr. 6 (Schwarz erklærer ej at have med Bladet at skaffe), 8 (Engelbregt Ankell ligesaa), 51 (Jfr. Bøttger).

Lommebog for Skuespilyndere, udgivet af Friderich Schwarz. 1784, 1785 og 1786.

Bibliothek for Skuespil- og Musik-Elskere [udgivet af S. Sønnichsen]. 1.-2. Hefte. 1784.

Blandinger maaske med Tiden et periodisk Værk. 1. Hefte. 1787.
[I Universitetsbibliotekets Exemplar er tilskrevet: Lunds dramatiske.]

Lommebog for Skuespilyndere, udgivet af [K. L.] Rahbek. 1788.

K. L. Rahbek: Dramaturgiske Samlinger, I-III, 1. Hefte. 1788-91.

[J. C. Tode:] Dramatiske Tillæg til Musæum og Hertha. Kritik og Antikritik. 1789.

Jvfr. [K. L. Rahbek:] Aftvunget Svar til Forfatteren af dramatiske Tillæg. 1789.

Adam Grottlob Gielstrup: Til Publicum i Anledning af Nr. 21 af Museum for Sandheds- og Kundskabs-Elskere. 1789.

P. A. Heiberg: Rettelser i Prof. Todes Dramatiske Tillæg Nr. 32 til 35, med videre. 1789.

K. L. Rahbek: Dramatiske og Litterariske Tillæg til Morgenposten. 1.-2. Hæfte. 1792-93. [Rahbek havde 1790 og 1791 skrevet „Dramaturgiske Breve" i "Morgenposten", af disse er Tillægene en Fortsættelse.]

Jvfr. [J. D. Preisler:] Velfortient Svar til Kiøbenhavns Dramaturg Herr Professor Rahbek i Anledning af hans Dramatisk og Litterarisk Tillæg Nr. 1. 1792.

Peder Horrebow Haste: Thalia, et Blad for Skuespilyndere, 1795 og 1796.

Svada, et Magazin for Theatrets Philosophie, Litteratur og Historie.
Udgivet af M. C. Bruun [efter hans Flugt i April 1796 overtog H. V. Lundbye Redaktionen fra Nr. 18]. 1796.

Niels Christian Øst: Intelligenzblade for Litteratur-, Kunst- og Theatervæsenet i Danmark og Norge. I II. 1797—98.

Jvfr. Til Udgiverne af Intelligenzbladene og Forfatterne af Theater-Artiklen og Brevet undertegnet A i samme. 1797.

Niels Christian Øst: Til de Medborgere, som ikke have læst Intelligenzbladene, men en imod samme udkommen Pjes og
Maanedsskriftet Minerva. 1797.

Chr. Bjørn: Svar til Hr. N. C. Øst paa Intelligenzbladenes Nr. 16 og 17, det kiøbenhavnske Theatervæsen angaaende. 1797.

Niels Christian Øst: Litteratur-, Kunst- og Theater-Blade. I-II. 1798-99.

Niels Christian Øst: Kunst- og Theater-Archiv 1799.

[L. Kruse:] Dramaturgiske Blade. Et Fragment [fra Nr. 3:] samlet af E. Arntzen. 1799.

Niels Christian Øst: Litteratur-, Kunst- og Theater-Journal. 1800.

Nytaarsgave for Skuespilyndere. 1805. Udgivet af Peter Foersom.

J. Kragh Høst: Theatret. Et Ugeblad. 1805-06.

For Skuespilyndere. Et Ugeblad. Udgivet af [Th.] Thortsen. I Aargangs 1. og 2. Hefte. 1806-07.

J. Kragh Høst: Theatret, det Lille og det Store. 1806-07.

Nytaarsgave for Skuespilyndere. 1 807. Udgivet af Peter Foersom. 1807.

J. Kragh Høst: Theaterblad. 1807-08.

Theone. Et Quartalskrift. Udgivet af K. L. Rahbek og P. Foersom. 1.-2. Hefte. 1811.

Læsning for Yndere og Dyrkere af Skuespilkunsten. 1811 og 1812. Udgivet af Peter Foersom. 1812.

L. Kruse: Theatret. En Oversigt over Alt Theatervæsenet vedkommende i Almindelighed, med Hensyn paa det kongelige danske Theater. I.-IL 1818-24.

[Hans Lassenius Bernhoft:] Den kongelige danske Skueplads. Udgivet af et Selskab. 1820.

Litteratur- Kunst- og Theater-Blad. Udgivet af A. P. Liunge. 1821-24.

Th. Thortsen: Thalia. Et Fjerdingaarsskrivt for Yndere af Skuespil, især for Medlemmer af dramatiske Selskaber. 1823.

J. F. Møller [=? Casp. Claudius Rosenhoff:] Den dramatiske Tilskuer. 1827.

Theaterblad. Redigeret og udgivet af A. P. Liunge. 1827-28.

Kjøbenhavns Theaterblad. Tidende for Theater, Musik og Kunst. Redigeret af V. Sædder og [fra II, Nr. 13] af V. Busch. I.-II. 1844-45.

Mellemacten, Journal for Theater, Musik og Kunst. Redakteur: V. Busch. 1846.

Thalia. Et Theaterblad. Redigeret, udgivet og trykt af E. C. Løser. 1849-50.

Theater og Literatur. Et flyvende Blad. 1858.

Ugeskrift for Theater og Musik. [Fra Nr. 4:] Redaktør for den musikalske Afdeling: Leopold Rosenfeld. 1880-81.

Theaterbladet. I.-III. Aargang [fra II., Nr. 20: Redigeret af Jul. Schiøtt.] 1882-85.

Reform. Uge-Revue for Theater og Musik. Udgivet af kgl. Hof-Musikhandel. 1888-89.

Da Capo! Theaterkalender. Redigeret af Elith Reumert. 1888-89 og 1889-90. 1888 og 89.

Revue for Theater og Musik. Redigeret af Charles Kjerulf. Nr. 1. November 1889.

Magasin du Nords Kalender for 1890. Udgivet af C. F. Hansen. 1889.

Dansk Teater-Aarbog. Udgivet af ArthurAumont. I (1889-90) -VI (1894-95) Aargang. 1890-95.

Dansk Theater-Haandbog 1892. Ved C. F. Hansen. 1891.

Skuespiller-Foreningens Julebog ved Otto Zinck. 1893.

Journal for Skuespillere og Skuespilyndere. Redacteur og Udgiver: [Chr. J. Th.] de Meza. Helsingør 1804.

Odense Theaterblad. Samlet af Søren Hempel. Odense 1805-06.

III. Samlinger.

Arthur Aumont: Fra Theatrets Fortid. Spredte Bidrag til dansk Theaterhistorie. (Illustreret Tidende XXXII (1890-91), 398-400, 429-30, 508, 580-81.)

Indhold: I. Henrich Wegner; II. Økonomiske Forhold blandt Skuespillere for 100 Aar siden ; III. Fremmedes Adgang til Generalprøver; IV. En Ansøgning fra Caroline Muller, født Halle V. Til Schwarz's Karakteristik; VI. Skuespillerne Rosing og Arends tænker paa anden Levevej ; VII. Vilhelm Wiehe og Kristiania Theater; VIII. Et Brev fra Preislers Svoger Zinn til Jfr. Devegge.

Arthur Aumont: Fra Theatrets Fortid. Smaa Bidrag til dansk Theaterhistorie. (Museum IV. 2 (1893) 92-108.)

Indhold: 1. "Lykken bedre end Forstanden"; 2. "Det dramatiske Selskabs" Ophævelse; 3. Komediehusets Dekorationer i 1764; 4. Iver Als som Theater-Inspektør; 5. Pram om Fr. Schwarz; 6. Til Peder Rosenstand-Goiskes Karakteristik.

August Bournonville: Celebriteter. (Mit Theaterliv I (1848) 53-79.)

Af disse mærkes: Christian Knudsen, 54-55: Frydendahl. Ryge. 55-58.

August Bournonville: Gamle Minder (med Noticer om Ballettens fortrinligste Medlemmer fra 1829 til 1864). (Mit Theaterliv II (1865) 61-68.)

August Bournonville: Dramatiske Celebriteter ved den danske Skueplads. (Mit Theaterliv II (1865) 405-32.)

Indhold: Lindgreen og Foersom jun. Nielsen og Michael Wiehe. Rosenkilde sen. og Phister. Jfr. Jørgensen og Mad. Sødring. Winsløw og Høedt. Fru Nielsen og Fru Heiberg.

August Bournonville: Biographiske Skizzer, tegnede efter Hukommelsen. (Mit Theaierliv III, 3 (1878) 209-66.)

Blandt disse mærkes: Vincenzo Tomaselli, kaldet Galeotti. Claus Schall. Pierre Jean Laurent. Mette Marie Astrup. Antoine Bournonville. Margarethe Schall, født Schleiiter.

August Bournonville: Efterladte Skrifter. Udgivne af Charlotte Bournonville. 1891.

Af Indholdet mærkes: Bidrag til Operaens og Syngestykkets Historie, S. 53-76; Vilhelm Holst. Frederik Hultmann. Vilhelm Wiehe, S. 77-86; Adolf Rosenkilde, S. 87-92: Dramatiske Fremtoninger fra en svunden Tid (heri: Clausen, Due, Heger, P. Foersom, Hass, Rongsted, Heinsvig, Haack, Kruse, Enholm, Rind og Stage), S. 93-110 ; Bidrag til Ballettens Historie, S. 111-56 Den danske Ballet, S. 152-73.

Edvard Brandes: Dansk Skuespilkunst. Portrætstudier. 1880.

Indhold: Michael Wiehe. Frederik Høedt. Fritz Hultmann. Peter Schram. Joachim Daniel Preisler. Kristian Mantzius. Fru Sødring. Vilhelm Wiehe. Fru Hennings. - August Bournonville. Adolf Rosenkilde. Johan Wiehe. -Ludvig Phister. Olaf Poulsen. Emil Poulsen. 

Af Jonas Collins Papirer. Bidrag til det kgl. Theaters . og dets Kunstneres Historie, samlede og udgivne af Edgar Collin. 1871.

Edgar Collin: Foyeren. Portraiter og Karakteristiker. (Nær og Fjærn VIII (1878-79), Nr. 345, 348 og 357; IX (1879-80) Nr. 391, 392, 410, 411.)

Indhold: I. Gert Londemann, II. Marcus Ulsøe Hortulan, III. Utelia Lenkiewitz, IV. Familien Rose, V. Frederik Schwarz.

Edgar Collin: Bidrag til det kgl. Theaters Historie. (Ude og hjemme. VI (1882-83), 465-68, 93-97, 502-04, 14-17, 41-45, 57-59, 70-71, 645-47.).

Indhold: 1. Henrik Hertz's to første Skuespil; 2. Overskous og Arnesens "Capriciosa" m. M. ; 3. Overskous „Østergade og Vestergade" ; 4. Hertz, Oehlenschläger og Heiberg søm Dramatikere 5. Paludan-Mullers "Kærlighed ved Hoffet" ; 6. Herberg, Marschner, Overskou og Oehlenschläger paa Scenen; 7. Et Par Arbejder af Hertz og Oehlenschläger; 8. "Svend Dyrings Hus".

Edgard Collin: Holbergske Skuespillere. (Jubeludgaven af Ludvig Holbergs Comoedier. III, 2. Afd. (1885)).

Heri findes Biografier af: B. H. Beck, E. C. A. Bøttger, Niels Clementin, C. Foersom, J. P. Frydendahl, A. Gr. Gielstrup, Mad. Gielstrup, Haack, Caroline Halle, Johanne Luise Heiberg, Marcus Ulsøe Hortulan, Fritz Hultmann, Joh. Kemp, H. C. Knudsen, Utelia Lenkiewitz, Anna Dorothea Liebe, F. V. Lindgreen, G. Londemann, Kr. Mantzius, Anna Catharine Materna, Lovise Phister, Ludvig Phister, Emil Poulsen, Olaf Poulsen, Rind, O. Rongsted d. æ., C. P. Rose, Ad. Rosenkilde, C. N. Rosenkilde, J. C. Ryge, Fr. Schwarz, G. Stage, Fru Sødring, Caroline Amalie Thielo, M. R. Wiehe og Christopher Ørsted.

Jfr. Arthur Aumont: Holbergtraditionen paa den danske Skueplads. (Tilskueren V (1888) 631-40.).

Danske Kunstner-Portrætter fra vore Dage. Samlede af Vilhelm Møller. 1883.

Af sceniske Kunstnere findes her bl. a. : Fru Eckardt, Ludv. Gade, Fru Gerlach, Fru Heiberg, Fru Hennings, V. Holst, Hultmann, Høedt, Fru Levinsohn, Frk. B. Nielsen, Fru Oda Petersen, Phister, Fru Phister, E. Poulsen, O. Poulsen, Frk. Juliette Price, Vald. Price, Schram, N. J. Simonsen, Fru Stillmann, Vilh. Wiehe og Zangenberg.

J. Davidsen: Episoder af vort Nationaltheaters Historie {Fra vore Fædres Dage (1884) 106-64).

Indhold: I. "Danseparret Como; II. Thalias Caroline; III. Udpibninger i det kongelige Theater.

F. J. Meier: Smaa biografiske Notitser om nogle Personer fra Holbergs Tid  (Hjemme og Ude (1884-85) 116-18).

F. J. Meier: Lidt om de ældste Holbergske Aktører. (Nationaltidende, 3. Dec. 1884.)

Clemens Petersen: Dramaturgisk Kritik. 1860.

[K. L. Rahbek:] Portræt af de Danske Skuespillere. (Det almindelige Danske Bibliothek 1778, Marts, S. 92-102.)

[J. C. Ryge:] Critisk Sammenligning imellem nogle af det kongelige Theaters Skuespillere og Skuespillerinder. Et Forsøg. Nr. 1. Udgivet af et Selskab. 1832.

Sammenligninger ere dragne mellem Frydendahl og C. N. Rosenkilde, Lindgreen og Phister, Ryge og C. Foersom samt Stage og C. Winsløw.

S. Birket Smith: Studier paa det gamle danske Skuespils Omraade. 1883.

S. Birket Smith: Studier paa den ældre danske Literatuj-s, særlig Skuespillets, Omraade. Anden Række. 1896.

Dansk Theaterkunst, I. 15 Portrætfigurer fra de københavnske Scener. 1885.

Peter Engell: Skuespillere uden Maske. Teater-Interiører. 1891.

IV. Monografier.

1. Arbeider, der omhandle mindre Afsnit af eller enkelte
Begivenheder i Theaterhistorien.

Tvende Bidrag til den danske Skueplads's Historie. Meddelt af Chr. Bruun. (Danske Samlinger I (1865) 41-46.)

Chr. Bruun: Nye Bidrag til Oplysning om den danske Skueplads i dens første Aar. (Danske Samlinger II (1866- 67) 354-84; III (1867) 1-46.)

Et Brev fra Theaterdirecteur René Montaigu til Storcantsler C.Reventlow. Meddelt af Chr. Bruun. (Danske Samlinger II (1866 67) 284-85.)

Georg Kringelbach: Et Par nye Bidrag til Belysning af Forholdene ved Theatret i Grønnegade. (Danske Magasin, 4. R. VI (1886), 309-15).

Julius Martensen: Om Theatret i Lille Grønnegade efter Forestillingen af "Den danske Komedies Ligbegængelse" og Thaliæ Afskedstale. (Museum, III, 1. (1892) 293-307.)

Julius Martensen: Om Holbergs Komedier i de 18 Aar, da der ikke gaves Theaterforestillinger i Kjøbenhavn, særligt om Don Ranudo. (Museum, IV, 2. (1893) 61-91.)

Julius Martensen: Om Holberg og den efter Kong Frederik den Femtes Thronbestigelse gjenoprettede danske Skueplads. (Museum, V, 1. (1894) 23-66.)

J. Davidsen: En Bortførelse ved det kgl. Theater [ie: Jfr. Roses], (Nutiden, IX. (1884-85) 249-50, 57-59.)

[K. L. Rahbek:] Breve fra en gammel Skuespiller til hans Søn. 1782.

Jvfr. Arthur Aumont: Elsk Dyden! (Tilskueren,VII. (1890) 672-75.).

P.Hansen: Holgerfejden. En litteraturhistorisk Skildring. ("Fremtiden''s Nytaarsgave, II, (1867) 163-200).

Angaaende de i Holgerfejden fremkomne Indlæg og Pjeser henvises til denne Skildring.

Brev til Theater-Directionen. Motto: Den gode Hyrde beskytter sin Hjord, men den slette giver den til Pris for Ulvene. 1790. (Pjesen angaar de Bräutigamske Laan.)

[P. A. Heiberg:] Brev til Forfatteren af de jævne Tanker fra Forfatteren af Rigsd. Sedl. Hænd. 1790. (Pjesen angaar de Bräutigamske Laan )

Joh. Werfel: Folkefjenden. Et Ugeblad, 1. Aarg. (1794-95) og 2. Aarg. (1795) Nr. 1-10.

Werfels Angreb heri paa Grev Ahlefeldt fremkaldte Sagsanlæg fra denne; under Sagen udkom følgende Pjeser:

Deductions-Indlæg, tilligemed et deri paaberaabt Bilag, fremlagt i Hof- og Stads-Retten i Sagen anlagt af Hans Excellence Hr, Geheimeraad og Hof-Marechal Orev Ahlefeldt imod Johan Werfel, udgivne af Ulrich Christian Brønlund, Procurator ved bemeldte Ret. 1794.

Svar paa Hr. Procurator Gottsches i Hof- og Stadsretten fremlagte og derefter i Folkefjenden indrykke Indlæg i Sagen Grev Ahlefeldt imod Johan Werfel. 1795.

Dom afsagt i Hoff- og Stads-Retten Mandagen den 4. Januari 1796 i Sagen anlagt af Hs. Exc. Geheimeraad Grev Ahlefeldt imod Joh, Werfel. 1796.

[P. A, Heiberg:] indrykkede i Adresse-Comptoireis Efterretninger 1796, Nr. 27, et anonymt Spørgsmaal til Theaterdirektionen, om hvorfor „Dyveke" ikke opførtes ; dette Spørgsmaal, der efterfulgtes af flere i samme Retning, affødte Dyveke -Fejden; vedrørende denne findes Indlæg i

Adresse-Comptoirets Efterretninger 1796: Nr. 28 (Bekendtgørelse fra Teatret), 30 (Spørgsmaal). 32 (Spørgsmaal fra Etatsraad Bartholin-Eichel; Erklæring fra Mad, Preisler), 38 (Spørgsmaal til Spørgeren i Nr. 30), 39 (Svar fra P. A. Heiberg), 40 (Etatsraad Bartholin-Eichel), 42 (P. A. Heiberg), 43 (Fem Spørgsmaal fra Simplex), 44 (E. Falsen, F. C. Wedel-Jarlsberg og Spørgeren fra Nr. 30), 45 (Erklæring fra Mad. Preisler; M. C. Bruun; Erklæring fra Seest; S-g), 46 (Betragtninger; P. A. Heiberg; Taksigelse til Theater-Direktionen fra Melpomene), 48 (Spørgeren fra Nr. 30; M. C. Bruun; Melpomene til Samsøe [Vers]), 55 (y spørger, om der er sluttet Fred), 57 (anonymt Svar), 62 (M. C. Bruun), 63 (Bartholin-Eichel), 70 (Forligs-Erklæring fra P. A. Heiberg og M. C. Bruun, attesteret af E. Falsen og R. Nyerup), 95 (F. C. Wedel-Jarlsberg) - følgende Pjeser fremkom under Fejden:

M. C. Bruun: Fuldstændig Belysning af Hr. Translateur P. A. Heibergs Opdigtelse: "At Skuespillerinden Mad. Preisler i
fire Aar har været nedtrykt og tilsidesat". [Separat aftrykt af Theaterbladet Svada.] 1796.

Brev til P. A. Heiberg fra F. C. Wedel-Jarlsberg og Svar paa dette Brev af P. A. Heiberg, foranlediget ved Avis-Avertissementer Sørgespillet Dyveke angaaende fra Nr. 27 til 48 inclusive og ved Ugebladet Svadas Nr. 13 og 14. 1796.

E. Falsen: Et Par Ord til Publikum item til Hr. Mathe Konrad Bruun. 1796.

M. C. Bruun: Til Publikum og Hr. Assessor E. Falsen; Bevis, at den Linie: "Der Tankens Yttring er som selve Tanken fri" ikke i Henseende til Danmark er sand. 1796.

P. A. Heiberg: Et Par Ord til Publikum i Anledning af Hr. M. C. Bruuns Forhold i disse senere Tider. 1796.

M. C. Bruun: Afskedscomplimenter til Hr. P. A. Heiberg. Motto: Mon Fanden tog Borgmesteren? Han sidder saa vist under Bordet. 1796.

Revselse til Hr. P. A. Heiberg og Hr. M. C. Bruun for deres barnagtige Opførsel i Striden og Enden paa Striden, Dyvekesagen angaaende. 1796.

F. C. Wedel Jarlsberg: Til P. A. Heiberg. 1796.

Synet i Anledning af Dyvekefejden. 1796.

F. C. Frh. Wedel Jarlsberg: Noget om Publicitet, Skrivefrihed og Anonymitet i Anledning af Mr. M. C. Bruuns Avertissement i Adresseavisen Nr. 62, den 15. Martii. 1796.

Carl Rafn: Dramatiske Selskabers Væsen og Virkninger. 1818.

C. Otto: Borups Selskab En kulturhistorisk Skizze. Meddelt ved Edgar Collin. (Nær og Fjærn, VIII, (1878-79) Nr. 370-71.) 

Julius Clausen: Borups Selskab Et Interiør fra Privattheatrenes Tid. (Museum, III, 2 (1892) 341-69.)

Edvard Brandes: Et Vendepunkt i dansk Theaterhistorie [angaar Høedts Debut]. (Det nittende Aarhundrede, II, (1875) 74-96.)

Gregorius Philalethus: Bemærkninger i Anledning af Skuespiller Phisters Ridderkors og Instructeur Overskous Professortitel. 1852.

Det kongelige Theater og J. L. Heiberg. 1855.

Et Par Ord om det Kongelige danske Theater. Af en Kunstven. 1855.

Clemens [Petersen:] Fru Heiberg contra Høedt. Et Indlæg i Sagen. 1857.

Xr. : Nogle Bemærkninger over Hr. Professor Dorph som Theaterdirekteur. 1857.

H. & s.: Hvad er Hovedspørgsmaalet? Et Par Ord angaaende Theatersagen. 1857.

[Vald. Wille:] Theaterkrisen og Journalisterne, aristophanisk Komedie i 2 Akter af Persiflex. 1858.

Verecundus (A. F. Krieger?): Theatret. (1. Det gaar tilbage med Fremtiden; 2. Quindens Vaaben; 3. Holbergs Barselstue.)
(Dansh Maanedsskrift 1861, I, 325-54.)

46: Theatersaisonen 1864-65. (Dansk Maanedsskrift 1865, I, 475-506.)

Betænkning, afgiven af den i Henhold til Skrivelse af 7. Juni 1868 sammentraadte Theaterkommission. 1868.

Jvfr. F. L. Høedt: Skuepladsen og Kommissionen. 1868.

C-f. : Nogle Bemærkninger til Theatercommissionens Betænkning af 5. Oct. 1868. 1868.

Kr. Mantzius: Berner-Linde-Hall contra Mantzius. 1871.

E. Gnudtzmann: Den nye Theaterbygning i Kjøbenhavn. (Industriforeningens Maanedsskrift, X, (1875), 175-198.)

Edvard Brandes: Det kongelige Teater. {Tilskueren, I, (1884) 432-45.)

Specifikation over Lønninger og Feu ved det kgl. Teater i Teateraaret 1879-80 og i Finansaaret 1888-89. (Betænkning over Forslag til Finansloven 1890-91. 58-79.)

Charles Kjerulf: Johan Svendsen i København. (Af Dagens Krønike, I, (1889), 294-300.)

Edvard Brandes: Teaterbetragtninger [over 1888-89]. (Af Dagens Krønike, I, (1889), 113-33.)

E.(dvard) B. (randes): Teaterbetragtninger [over 1890-91]. (Politiken, 15.-21. Juni 1891.)

2. Arbeider til Belysning af danske dramatiske Forfattere og deres Værker.

H. C. Andersen:

Edvard Collin: H. C. Andersen og det Collinske Hus. 1882. 

Baggesen:

J. J. Baggesen: Trylleharpens Historie med Procedure i Sagen Justitsraad og Professor Jens Immanuel Baggesen contra Student Peder Hjorth og Dom afsagt i den Kongelige Lands-Over- samt Hof- og Stadsret i Kiøbenhavn, den 25de Maj 1818. 1818.

Edgar Collin: "Trylleharpens" Udpibning. En litterairhistorisk Notits. (Nær og FJærn, VIII, (1878-79), Nr. 374.)

Balthasar Bang:

En begyndende Theaterdigters Lidelser og Glæder, Et Supplement til Balthasar Bangs Selvbiografi. Meddelt af C. Otto. (Figaro, II, (1868), Nr. 104.)

August Bournonville:

August Bournonville: Mit Theaterliv. I-III, (1848-77.)

Edgar Collin: August Bournonville. (Nær og Fjærn, IX, (1879 -80), Nr. 388.)

C. Hauch:

Arthur Aumont: Hauch paa Scenen. (Illustreret Tidende, XXXI, (1889-90), 384.)

Johan Ludvig Heiberg:

Arthur Aumont: J. L. Heiberg og hans Slægt paa den danske Skueplads. Statistiske Bidrag til dansk Teaterhistorie, udgivne ved J. L. Heibergs Hundred-Aarsdag. 1891.

Otto Borchsenius: J. L. Heiberg og Bredahl. (Hjemlige Interiører (1894) 94-101.

Nicolai Bøgh: Bidrag til Kunstnerparret Heibergs Karakteristik. (Museum, II 2 (1891) 79-104.

Julius Clausen: Kulturhistoriske Studier over Heibergs Vaudeviller. Udgivet i Anledning af Hundredårsdagen for J. L. Heibergs Fødsel. 1891.

Julius Clausen: Efterslæt til Heibergs Vaudeville. (Illustreret Tidende, XXXIII, (1891-92) 123-24.)

J. Collin: En Konflikt mellem J. L. Heiberg og C. Molbech. (Tilskueren, VIII, (1891), 121-30.)

P. A. Heiberg:

Arthur Aumont: J. L. Heiberg og hans Slægt paa den danske Skueplads. 1891.

H.s Subscriptionsindbydelse til 3die Bind af hans Skuespil (1793)
gav Anledning til følgende Pjecer: 

Notabene ved Hr. Translateur Heibergs Klage til Publicum over Skuespil-Directionen. 1793.

[Joh. Werfel:] Anmærkninger ved den anonyme Forfatters Apologie for Hr. Theaterbestyreren, Hofmarschal, Greve af Ahlefeldts under Navn af Notabene ved Hr. Translateur Heibergs Klage til Publicum over Skuespil-Directionen. 1793.

I fjærnere Forbindelse med Subskriptionsiudbydelsen, men i nær Tilslutning til Heibergs Angreb paa Grev Ahlefeldt stod:

[Chr. Klingberg:] Quid juris. Nr. 1 og 2. (22. Maj og 5. Juni 1794.)

Jvfr. [Joh. Werfel:] Recension over Quid juris Nr. 1 af een af Hr. Geheimeraad Greve af Ahlefeldts Talenters ivrige Beundrere. 1794.

Henrik Hertz:

Breve fra og til Henrik Hertz. Udgivne af Poul Hertz. 1895.

"Amors Genistreger" og "Indkvarteringen". Henrik Hertz's Korrespondance med det kgl. Teater, meddelt af Poul Hertz. (Af Dagens Krønike, I, (1889), 478-87.)

Ludvig Holberg:

Axel Grandjean: Traditionel Musik til Ludvig Holbergs Komedier. (Jubeludgave af Ludvig Holbergs Comoedier , III, 3. Afd, (1883-88.)).

Julius Martensen: Om Barselstuen i de to forskellige Udgaver 1724 og 1731. (Museum, VII, 1. (1896) 73-94.)

Julius Martensen: Om Holbergs Diderich Menschenskræk eller Hr. von Donnerburg. (Museum IV, 1 (1893) 13-25.)

Julius Martensen: Om Pernilles korte Frøkenstand. (Museum V, 1. (1894) 366-80.)

Julius Martensen: Om Holbergs "Den Vægelsindede" i de tre forskjellige Udgaver 1723, 1724, 1731 og i den oprindelige Skikkelse, hvori Komedien ikke er trykt. (Nationaltidende 1892: Maj 12, Aften.)

K. L. Rahbek: Om Ludvig Holberg som Lystspildigtor og om hans Lystspil, I-III. 1815-17.

E. C. Werlauff: Historiske Antegnelser til Ludvig Holbergs atten første Lystspil. 1858.

Otto Zinck: Holbergsk Theaterstatistik. (Jubeludgave af Ludvig Holbergs Comoedier, III, 4. Afd. (1885).)

Jvfr. Arthur Aumont: Holbergsk Teaterstatistik. (Politiken, 27. April 1885.)

C. Hostrup:

Herman Bang: Aforismer. En Stump dramaturgisk Kauseri. (Ude og hjemme, IV, (1880-81) 72-74.)

Jvfr. C. Hostrup: Om Aage i "Mester og Lærling". (Ude og hjemme, IV, (1880-81) 96.

Otto Borchsenius: C. Hostrup. (Hjemlige Interiører (1894) 257-349.)

C. Hostrup: En Variant til Søren Torps Tale i „Genboerne". (Ude og hjemme, IV, (1880-81) 387-88.)

C. Hostrup: Erindringer fra min Barndom og Ungdom. 1891.

P. V. Jacobsen:

F. L. Høedt: Aphoristiske Bemærkninger om „Trolddom". 1847.

[J. C. G. Juul:] „Trolddom" og dets Bedømmere, med speeielt Hensyn til den store Kritiker Herr F. L. Høedt. 1847.

Breve fra "Trolddom"s Forfatter, Etatsraad V. Jacobsen. Med en Indledning af B. A. Duurloo. (Tilskueren, VI, (1889), 459-79, 670-84, 943-56.)

H. V. Kaalund:

Otto Borchsenius: H. V. Kaalund og Fulvia. (Hjemlige Interiører, (1894) 107-16.

Jvfr. Julius Schiøtt: Et 500 Aar gammelt "Fulvia"-Drama, en literærhistorisk Notits. (Teaterbladet, II, (1883-84) Nr. 23.)

Adam Oehlenschläger:

Edvard Brandes: En Opførelse af „Axel og Valborg". [16. April 1890]. (Af Dagens Krønike II (1890) 289-318.)

Edgar Collin: Adam Øhlenschlæger som Skuespiller. Et Bidrag til Digterens Ungdomshistorie. (Illustreret Tidende, VI, (1864-65) 164-65.)

Edgar Collin: Oehlenschläger som Dramatiker. Bidrag til det kgl. Theaters Historie. (Nær og Fjærn, IV, (1879-80) Nr. 385.)

Emil Gigas: Nogle historiske "Antegnelser" til Oehlenschlægers St. Hansaften-Spil. (Museum V, 1 (1894) 173-212.)

O. Zinck: Oehlenschläger og det kongelige Theater. [Bidrag til den oehlenschlägerske Literaturs Historie, II, (1868) 263- 382.)

Chr. Olufsen:

H. Schwanenflügel: Er Olufsen den egentlige Forfatter til "Gulddaasen" ? En literærhistorisk Notits. (Ude og hjemme, II, (1878-79) 4-6, 14-17.)

Jvfr. Johannes C. H. R. Steenstrup: Chr. Olufsen og "Gulddaasen". (Dagbladet, 4. Nov. 1887.)

H. Schwanenflügel: Endnu et Par Ord om Forfatterskabet til "Gulddaasen". (Dagbladet, 9. Nov. 1887.)

Johs. C. H. R. Steenstrup: Nogle Bemærkninger om Sladder som historisk Vidnesbyrd. (Dagbladet, 12. Nov. 1887.)

A. D. Jørgensen: Forfatteren til "Gulddaasen ". (Dagbladet, 15. Nov. 1887.)

Johannes C. H. R. Steenstrup: Digteren og Videnskabsmanden Chr. Olufsen. Med et Tillæg: Forfatterskabet til "Gulddaasen". (Fra Fortid og Nutid, (1892) 175-276.)

Jvfr. Carl Behrens: Forfatterskabet til "Gulddaasen". Christian Olufsen. - Christian Hertz. 1892.

Th. Overskou:

Th. Overskou: Af mit Liv og min Tid (1798-1830). 1868.

J. H. Wessel:

A. D. Jørgensen: To Bidrag til Wessels Biografi. [1. Wessel som Ansøger; 2. Wessels Indtægter af Theatret.] (Illustreret Tidende, XXVII (1885-86) 159-161.

F. W. Wiwet:

Til Theater-Directionen i Anl. af Hr. Justitsraad Wivels sidst opførte Stykke [ie: "Enke- og Ligkassen".] 1787.

W*** = F. W. Wiwet: Pro Memoria til dem, som læse Brevet til Theater-Directionen fra en ubenævnt Forfatter, hvilket Brev er af 21de Novbr. 1787 og angaar det af Justitsr. Wiwet forfattede Skuespil, kaldet "Enke- og Ligkassen". 1787.

3. Biografier og Karakteristiker af Skuespillere og Skuespillerinder.

Frk. Antonsen:

Axel Henriques: Frk. Antonsen. (Illustreret Tidende, XXXIII (1891-92) 393-96.)

Clementin:

Edvard Brandes: Londemann og Clementin. (Illustreret Tidende XXVI, (1884-85) 113-18.

Fru Eckardt:

Herman Bang: Josefine Eckardt. (Kritiske Studier og Udkast (1880) 126-142.)

E(dvard B(randes): Fru Eckardt. (Politiken, 3. Eebr. 1886.)

P. H(ansen): Kgl. Skuespillerinde Fru Josephine Eckardt. (Illustreret Tidende, XXII, (1880-81) 233-34.)

Vilh. M(øller): Ved Fru Eckardts Jubilæum. (Nutiden, X, (1885-86) 173-74.)

Rosalia Rosenfeldt: Josephine Eckardt. (Nutiden, VI, (1881 -82) 247-49, 258.)

E. Skram: Fru Eckardt. (Illustreret Tidende, XXVII, (1885-8C)) 221-23.)

Ferslew:

Erik Bøgh: Chr. L. L. Ferslew. (Illustreret Tidende, XXIV, (1882-83) 628-30.)

Chr. Foersom:

[Johanne Luise Heiberg:] En lille Debat om Hr. Foersom i "Debatten i Politivennen". Af 28 M. (Fædrelandet, 3. Decbr. 1845, optrykt i J. L. Heiberg: Et Liv gjenoplevet i Erindringen, II, 354-57.)

Peter Foersom:

Gravblomster Peter Foersoms Erindring helligede. [Samlede af N. T. Bruun; med en Indledning af K. L. Rahbek.] 1819.

Nicolaj Bøgh: Skuespiller Peter Foersom. En Levnedsskildring. (Museum, VI, 2. (1895) 222-60, 298-349.)

[N. E. Øllgaard:] Peter Thun Foersom. (Peter Foersom: Digte, II, (1818) I-XXX.)

Fru Gjørling:

P. A. Rosenberg: Fru Agnes Gjørling. (Illustreret Tidende, XXXIV, (1892-93) 37-39.)

Chr. Hansen:

Th. Overskou: Jørgen Christian Hansen. (Illustreret Tidende, XIV, (1872-73) 53-54.)

Mad. Heger:

Nicolaj Bøgh: Marie Heger, født Smidth. (Fra Oehlenschlägers Kreds. (1881) 1-40.)

Fru Heiberg:

Johanne Luise Heiberg: Et Liv gjenoplevet i Erindringen, I -IV. [Udgiver: Rigsarkivar A. D. Jørgensen.] 1891-92.

Jvfr. Illustreret Tidende, XXXIII, (1891-92) 228-30 (hvor de to første Dele anmeldtes af Niels Møller og M. Galschiøt.)

Cfr. M. F. Sødring: Fru Sødring og Fru Heiberg. (Dannebrog, 28. Dec. 1892.)

A. D. Jørgensen: Fru Sødring og Fru Heiberg. (Dannebrog, 29. Dec. 1892.)

M. F. Sødring: Fru Sødring og Fru Heiberg. (Dannebrog, 3. Jan. 1893.)

Niels Møller: Fru Heibergs Ridder. Med en Efterskrift af M. Galschiøt. (Tilskueren, X, (1893) 78-86.)

A. C. Larsen: Til Forsvar for Michael Wiehe imod Johanne Luise Heiberg. (Nationaltidende, 5. Dec. 1892 Aften.)

Cfr. A. D. Jørgensen: Embedsiver eller Hr. Larsen og Fru Heiberg). (Nationaltidende, 6. Dec. 1892 Aften.)

A. C. Larsen: Om Høedts Honorar. (Nationaltidende, 7. Dec. 1892 Aften.)

Oluf Hall: Fru Heiberg ctr. Hall. (Nationaltidende, 9. Dec. 1892 Aften.)

J. L. Phister: Et Nødværge. 1893.

A. D. Jørgensen: Prof. Phisters og Fru Sødrings Kritik af Fru Heibergs Erindringer. 1893.

Arthur Aumont: J. L. Heiberg og hans Slægt paa den danske Skueplads. 1891.

[Carl Bayer:] Johanne Louise Heiberg. (Dagstelegrafen, 14. Aug. 1864)

Nicolai Bøgh: Bidrag til Kunstnerparret Heibergs Karakteristik. (Museum II, 2. (1891) 79-104.)

Holm Hansen: Den gamle „Ninon". Et Minde om Fru Heiberg. (Illustreret Tidende, XXXII, (1890-91) 164-65.)

S. Kierkegaard: Krisen og en Krise i en Skuespillerindes Liv. Med et Anhang. (S. Kierkegaards Bladartikler, (1857) 153-179).

F. L.: Johanne Luise Heiberg. (Ude og hjemme, VI (1882-83) 85-89.)

Th. Overskou: Johanne Luise Heiberg. (Illustreret Tidende, IX, (1867-68) 79-80, 90-91, 100.)

Fru Hennings:

Herman Bang: Fru Betty Hennings i hendes sidste Rolle [ie: Fru Flora Barring i "Puppe og Sommerfugl".] (Nationaltidende, 8. Okt. 1882.)

Einar Chr(istiansen): Danske Skuespillere, I. Betty Hennings. (Illustreret Tidende, XXXVII, (1895-96) 167-70.)

V(ilh.) M (øller): Fru Hennings i "Lady Tartuffe". (Nutiden, III, (1878-79) 231-32.)

E. Skram: Fru Betty Hennings. (Illustreret Tidende, XXXIII, (1891-92) 73-74.)

Fru Jacohson:

Edgar Collin: Fru Louise Jacobson. (Illustreret Tidende, XXI, (1879-80) 365-67.)

Jastrau:

Ch. K(jerulf): R. L. Jastrau. (Illustreret Tidende, XXIX, (1887-88) 433.)

Jerndorff:

Arthur Aumont: Hr. Jerndorffs Roller. (Politiken, 17. Febr. 1896.)

Herman Bang: Peter Jerndorff. (Nationaltidende, 16. Juli 1882.)

Einar Chr(istiansen): Danske Skuespillere, II. Peter Jerndorff. (Illustreret Tidende, XXXVII (1895-96) 308-06).

H. C. Knudsen:

Kongelig Skuespiller og Dannebrogsmand Hans Christian Knudsens Minde. Samlet af L. Becken. Med en Fortale af K. L. Rahbek. 1816.

Fru Levinsohn:

Edgar Collin: Fru Anna Levinsohn, født Andersen. (Ude og hjemme, II, (1878-79) 345-46.)

C. Thrane: Fru Anna Levinsohn. (Illustreret Tidende, XX, (1878-79) 439-42.)

Londemann:

Edvard Brandes: Londemann og Clementin. (Illustreret Tidende, XXVI, (1884-85) 113-18.)

Ode til den fuldkomne Akteur eller Æreminde over Hr. Geert Londemanns udødelige Fortjenester ved det danske Theater. 1773.

Kr. Mantzius:

Otto Borchsenius: Kristian Mantzius i sit Studereværelse. (Hjemlige Interiører, (1894) 117-96.)

V(ilh.) M( øller): Kristian Mantzius. (Nutiden, III, (1878-79) 295-96.)

S. Schandorph: Kristian Mantzius. (Ude og hjemme, II, (1878-79) 373-77.)

Fru Anna Nielsen:

J. Davidsen: Anna Nielsen. Bidrag til en Karakteristik, (Nutiden, XIIl, (1888-89) 126-27.)

N. P. Nielsen:

H.: Nicolai Peter Nielsen. En biographisk Skizze. (Berlingske Tidende 1861, 21.-23. August, Aften.)

Fru Oda Nielsen:

V(ilh.) M(øller): For ti Aar siden. (Nutiden, V, (1880-81) l6l.)

Vilh. Møller: Minder fra Scenen: Under en Mellemakt. (Nutiden, IX, (1884-85) 3.)

J. R.: Fru Oda Nielsen. (Illustreret Tidende, XXVII, (1885-86) 373-74.)

Fru Agnes Nyrop:

Herman Bang: Agnes Nyrop. (Kritiske Studier og Udkast (1880) 113-25.)

V(ilh.) M(øller): Fru Nyrops Jubilæum. (Nutiden, XIII, (1888-89) 454-55.)

J. L. Nyrop:

Børge Janssen: Masaniello (J. L. Nyrop.) Et Livs-Eventyr. 1892.

Ludvig og Louise Phister:

C. St. A. Bille: Skuespilleren Joachim Ludvig Phister. (Nær og Fjærn, III, (1873-74.) Nr. 79-80.)

[Edvard Brandes:] Phister som Henrik. (Illustreret Tidende XIII, (1871-72) 645, 646.)

Th. Overskou: Joachim Ludvig Phister. (Illustreret Tidende VIII, (1866-67) 269-70, 78-79.)

C. (Thrane); Joachim Ludvig Phister. (Illustreret Tidende, XIV, (1872-73) 329-30.)

Carl Bayer: Fru Louise Phisters Roller fra 10/4 1835 til 10/4 1885. (Den ny Tid, 9. April 1885.)

E(dvard) B(randes): Fru Phister, (Politiken, 11. April 1885.)

V(ilh.) M(øller): Fru Phister. (Nutiden, VII, (1882-83) 163-64.)

Otto Zinck: Fru Phister. (Illustreret Tidende, XXVI, (1884-85) 341-42.)

Emil og Olaf Poulsen:

Arthur Aumont: Emil og Olaf Poulsens Skuespiller-Virksomhed paa det kongelige Theater 1867 - 16. April - 1893. En statistisk Oversigt. (Illustreret Tidende, XXXIII (1891-92) 345-48.)

Herman Bang: Emil Poulsen. (Nationaltidende, 25. Sept., 2. og 9. Okt. 1881.)

[Edvard Brandes:] Brødrene Poulsen. (Politiken, 16., 17. og 18. April 1892.)

Edvard Brandes: Olaf Poulsen i "De Usynlige". (Illustreret Tidende, XXXI, (1889-90) 417-22.)

A. Falkman: Emil Poulsen. (Nutiden, IX, (1884-85) 145-46.)

Axel Henriques: Emil Poulsen. (Illustreret Tidende, XXXIII, (1891-92) 257-59.)

Axel Henriques: Olaf Poulsen. (Illustreret Tidende, XXXIII, (1891-92) 209-11.)

E. Skram: Brødrene Poulsens Jubilæum. (Illustreret Tidende, XXXIII, (1891-92) 341-42.

Adolf Rosenkilde:

Herman Bang: Ved Ad. Rosenkildes Død. (Nationaltidende, 15. Okt. 1882.)

C. St. A. Bille: Adolph Rosenkilde. (Ude og hjemme, II, (1878-79) 121-25.)

Otto Borchsenius: Adolph Rosenkilde. (Hjemlige Interiører, (1894) 197-212.)

P. H(ansen): Adolph Rosenkilde. (Illustreret Tidende, XXIV, (1882-83) 41-44.)

V(ilh.) M(øller): Adolf Rosenkilde. (Nutiden, VIl, (1882-83) 31-32.)

Th. Overskou: Adolf Marius Rosenkilde. (Illustreret Tidende, XI, (1869-70) 43-45.)

Bidrag til Safts Monolog i 3die Acts Slutning i "Sovedrikken" af Adolf Rosenkilde. Stenograferede af en stadig Theatergænger. (Illustreret Tidende, XVI, (1874-75) 252, 260-61, 264-65 og 278.)

C. N. Rosenkilde:

C. St. A. Bille: C. N. Rosenkildes 70-aarige Fødselsdag. (20 Aars Journalistik, II, (1876), 53-57.)

Nicolaj Bøgh: Med C. N. Rosenkildes Portræt. (Ude og hjemme, I, (1877-78) 391-95, 405-08.)

P. H(ansen): Af C. N. Rosenkildes Ungdomsliv. (Nær og Fjærn, VI, (1876-77) Nr. 268.)

P. Hansen: C. N. Rosenkilde. En Karakteristik. (C. N. Rosenkildes Efterladte Skrifter, I, (1877) I-LIV.)

Georg R.: C. N. Rosenkildes Skrivebord, (Illustreret Tidende, XXIII, (1881-82) 127-30.)

Michael og Johanne Cathrine Rosing:

Mindeblomster paa Michael Rosings Grav. [Udgivet af N. U. Krossing og J. C. Westengaard.] 1819.

Nicolaj Bøgh: Kunstnerparret Rosing. (Historisk Arkiv, I, (1869) 140-203.)

Julius Clausen: Fra Werther-Tiden. En Studie, bygget over Dagbogsoptegnelser og Breve mellem Knud Lyne Rahbek og Actrice, Mad. J. C. Rosing, f. Olsen. (Museum VI, 1. (1895) 81-116.)

J. C. Ryge:

Edgar Collin: Dr. Ryge. 8. Febr. 1780 - 8. Febr. 1880. (Nær og Fjærn, IX, (1879-80) Nr. 397-98.)

Schram:

Charles Kjerulf: Peter Schram. 1834-1884. En biografisk Studie. 1884.

Vilh. Møller: Peter Schram. (Nutiden,VIII, (1883-84) 286-87.)

E. Skram: Peter Schram. (Illustreret Tidende, XXX, (1888-89) 573-74.)

Jul. Steenberg:

Angul Hammerich: Et Theater-Jubilæum. (Illustreret Tidende, XXII, (1880-81) 312-14.)

Fru Sødring:

Julie Weber Sødring, født Rosenkilde: Erindringer fra min Barndom og Ungdom. Ved M. F. Sødring. 1894.

Julie Weber Sødring, født Rosenkilde: Erindringer fra senere Aar. Ved M. F. Sødring. 1895.

P. Hansen: Fru Sødrings femogtyveaars Jubilæ-um. (Cabiro: Udvalgte Feuilletoner (1870) 281-95.)

Th. Overskou: Julie Sødring. (Illustreret Tidende, IX, (1867-68) 45-46.)

Henrik Wegner:

F. J. Meier: Henrik Wegner og hans Familie. (Museum, II, 2 (1891) 44-58.)

Michael Wiehe:

C. B(ayer): Michael Rosing Wiehe. (Dagstegrafen, 1. Nov. 1864.)

P. A. Holm: Michael Rosing Wiehe. Et Billede. 1864.

Vilhelm Wiehe:

Herman Bang: Vilhelm Wiehe. (Nationaltidende, 6. Jan. 1884.)

Johannes Brun: Vilhelm Wiehe. (Norden, 3. Hæfte. 1886.)

Nicolaj Bøgh: Anton Vilhelm Wiehe. En Skildring. (Literatur og Kritik. I, (1889) 768-845.)

P. A. Holm: Fra Vilhelm Wiehes Barndomshjem. (Illustreret Tidende, XXV, (1883-84) 234-35.

Thomas Overskou: Anton Vilhelm Wiehe. 1843-79. En Kunstner-Biografi. Udgivet med en statistisk Oversigt over Kunstnerens Virksomhed af Edgar Collin. 1879.


Oprettet 2020 af Niels Jensen.