<< Skuespil-Register

Th. Overskou: Den danske Skueplads, i dens Historie fra de første Spor af danske Skuespil indtil vor Tid. Femte Deel. Kjøbenhavn, Samfundet til den danske Literaturs Fremme, 1864. 879 sider.

[Sag-Register, side 875-879]


[side 875]3. Sag-Register.

Abonnement. 15, 52, 123, 203, 431, 469, 472, 564, 753, 777, 803, 815.

Adresse til Kongen fra endeel af Personalet. 590-593, 599; — til Levetzau. 849; — til Collin. 592, 849.

Aftenunderholding skulle bortfalde. 559.

Asylerne. 310, 423, 467, 513, 627.

Balletvæsenet i 1829. 57; — 799, 801.

Belysning af Scenen. 100.

Beneficer; — deres Skadelighed. 435.

"Berlingske Tidende". 637, 680, 684, 688, 694, 738, 782, 789.

Besparelsesplan. 816.

Betalings-Regulativ for dram. Arbeider. 154-162; 550-552.

Billetpriser, — dobbelte. 343, 347; — 565.

Billetsjoueri. 15, 251.

Blaataarnsstraf, den sidste. 136-138.

Bladene i 1829. 4, 10-12, 77; — i 1835. 249.

Blindeinstitutet. 39, 95, 121, 151, 181, 208, 245, 286, 311, 381, 423, 466, 751, 773.

Blomstertilkastning. 497, 581.

Brandallarm i Theatret. 308, 316, 748, 766.

Cabaler og Capricer. 41-49, 53-56, 59.71, 87, 163, 372, 450-452, 844-850.

Capellet. 235; — Normalreglement. 561; — dets Enkekasse. 38.

Casino. 815.

Censuren ved Theatret. 51, 99, 144, 158.

Chorpersonalets Pensionskasse. 343, 383, 424, 468.

Cliquevæsen. 7, 74, 251, 576, 675, 691.

Comedien — i 1828. 18, 23-30; — i 1837. 329; — 360.

Componisters, danske, Kaar ved Skuepladsen. 155-161, 551.

Costumevæsenet. 418, 474, 475.

"Dagen," Tidsblad. 295, 579.

Dands. 111; — spanske Dandse. 331, 332, 360, 379, 386; — Dands mellem Acterne. 453.

Dandseskole. 487.

Den danske Skueplads: — dens Tilstand i 1829. 2-31; — Forfatternes Kaar ved den. 154-162, 257, 258, 269, 272-274, 294, 351, 550-556, 633, 639; — Personalets Forhold til Tjenesten. 162; — Tilstand i 1835. 351-354; — Tilbagegang i Comedien. 329, 360-362; — Forretningsuordenen ved den. 446, 469-472, 477-481, 489, 493, 560, 703, 718, 760, 767, 804, 823-826, 834-836, 844-847.

[sideskift][side 876]

Decorationsmalere. 561.

Directionen for et Theater, hvorledes den bør være. 429, 433.

Directionen. 40, 51, 88, 98, 118, 344, 382, 508, 593; — Angreb paa Directionen. 826.

Engagement ved Contract. 71.

Enkekassen, Theatrets, besvegen. 236-238; — 671.

Enkerne efter de Faldne ved Eckernførde, Benefice for dem. 813.

"Entréernes" Fortrængelse. 111.

Fald ud af en Høkerloge. 36.

Fattigafgift fra Theatret, Yttring derimod. 435.

Feu. 434, 436, 472; — Forhandlinger derom. 514-545; Regulativet og dets Efterkommelse. 545-548.

"Figaro", Ugeskrift. 584.

Folkeaanden fra 1817 indtil 1831. 2-21; — i 1835. 247-252.

Forbud mod at Personalet betraadte Theatret uden at skulle ind paa Scenen. 289-292.

Forestillingernes slette Sammensætning. 379.

"Foreningen til den moralsk fordrævede Ungdoms Frelse". 424, 664, 708.

Forfatterkaar ved den danske Skueplads. 154-162, 257, 258, 269, 272-274, 294, 351, 550-556, 633, 639.

Forretningsuorden (see den danske Skueplads)

Fransk Skuespil. 246, 279-281, 315, 336, 428, 513, 618, 672, 707.

Fremkaldelser. 211, 310, 467, 486, 628, 629, 716, 743, 814.

Frigængere. 432.

"Fædrelandet," Tidsblad. 407, 428, 443, 490, 497, 579, 588, 599, 641, 688, 692, 826, 829, 831.

Fædrelandske Sange imellem Acterne. 793.

Gardeofficeer-Cabale. 372.

Gjæstespil. 32, 419, 420, 462, 465, 510, 511, 512, 616, 665, 666, 669, 707, 708, 709, 711, 712, 715, 716, 720-722, 739, 746, 771, 774, 777, 797, 798.

Haandværkere, trængende, Benefice for dem. 750.

Hoftheatret restaureret. 616.

Den holbergske Comedie. 17, 362-364, 401, 640, 824.

Honorar for dramatiske Arbeider: Regulativ. 154-158; — Forhandlinger derom. 548-550; — Regulativ. 550-552; — dettes Bestemmelsers Værd. 552-556, 639.

Hovedkasserer. 236, 545.

"Hundrede Aar," poetisk Comedie af H. Hertz. 822.

Indtæger. 123, 177, 203, 251.

Inspectionsvæsnet. 337-340, 704.

Inspecient ansat. 289-292.

Instructionsvæsnet. 41-48, 53-56, 214-217.

[sideskift][side 877]

Italiensk Opera. 464, 468, 494-498, 507, 510, 617, 622, 627, 661-663, 665 (tilføies: 3 Novbr., italiensk Opera begyndt). 669, 705-707, 710, 714, 744, 746, 751, 769, 772, 775, 804, 808, 813, 842-844; — af danske Sangere. 468, 498-503.

Jubilæum: Lindgreens. 310, 329; — "den politiske Kandestøbers". 628, 640; — Theaterbygningens. 809, 822-826.

Kassebesvigelse. 236-238, 253.

"Kjøbenhavns flyvende Post". 11.

"Kjøbenhavns Morgenblad". 11.

"Kjøbenhavnsposten," Tidsblad. 11, 109, 202, 296, 317, 481, 534, 581, 583, 592, 636, 651, 680, 686, 688, 735, 756, 762.

Kongen og Dronningen af Sverrig i Theatret. 716; — Kongen af Preussen. 671.

Kongen tiltales fra Scenen. 425, 451.

Korte Forestillinger. 767, 779, 803.

Kotzebuesk Comedies Endeligt. 615.

Kritik. 11.

Kronprindsen af Sverrig i Theatret. 747.

Logehøkere. 15, 252, 321, 365.

Lukket Huus. 671, 772, 776.

Lysekronens falder ned. 750, 766.

"Maanedsskrift for Literatur". 11.

Maskinvæsnet. 107, 129, 319,416, 638, 698.

Mindrefest; — for Rahbek. 39; — Ewald. 96; — Kuhlau. 121; — C. Winsløv. 204; — Schall. 238; — Frydendahl. 244; — Lindgreen. 469; — Weyse. 510, 609; — Thorvaldsen. 627.

"Minnis Cafée". 10, 74, 251, 675, 691, 727.

"Minut-Regulativ". 154.

"Mit Theaterliv," af Bournonville. 761, 801-803.

Mulcteringer. 292.

Musikconservatoriet. 39. 97, 121, 134, 152, 183, 240, 244, 285, 344, 382, 424.

Musikalsk Partigængeri. 9, 79, 108, 131, 132, 171, 197, 198, 230, 252, 258, 301, 368, 480, 650.

Musikarrangement, Honorar for. 157, 551.

Musiksmagen i 1829. 19.

Ny Theaterbygning paatænkt. 238, 317.

Oversætterhonorar. 156, 551, 556.

Oeconomivæsnet. 51, 377.

"Oekonomisk Comptoir". 557, 704.

Opvarmning af Scenen. 185.

Ordens og Roligheds Overholdelse, Bestemmelse desangaaende. 289.

Parterret. 251, 431.

[sideskift][side 878]

Personalet: dets Stilling i Samfundet. 20; — dets Gages Forudbetaling standses. 145; — dets Forhold til Tjenesten. 162; — slet Stemning i det. 253, 289-292, 516; — dets Stemning ved Frederik VI.s Død. 397-400; — slet behandlet. 547, 560; — Uenighed af dets Forhold til Chefen. 590-593, 600.

Pleieforening, den qvindelige. 750.

Poesiens Literatur i 1829, 8.

"Politivennen," Tidsblad. 4.

"Portefeuillen," Ugeblad. 394.

Prøver. 29, 640.

Publikum. 13-16, 251, 378, 428, 431, 433.

Regisseurembedet. 722-724.

Regulativ for Betaling af dramatiske Arbeider (see Forfatterhonorarer).

Reisestipendium for at see fremmede Theatres Indretning. 705.

Repertoire for 1829-30. 32-40; — 1830-31. 91-98; — 1831-32. 115-123; — 1832-33. 146-154; — 1833-34. 177-185; — 1834-35. 203-211; — 1835-36. 238-246; — 1836-37. 282-289; — 1837-38. 307-315; — 1838-39. 340-348; — 1839-40. 379-386; — 1840-41. 419-428; — 1841-42. 461-469; — 1842-43. 505-514; — 1843-44. 620-629; — 1844-45. 662-672; — 1845-46. 707-716; — 1846-47. 744-752; — 1847-48. 770-777; — 1848-49. 805-814.

Romanlæsning i 1829. 12.

Den russiske Thronfølger i Theatret. 315.

De Saarede og de Faldnes Efterladte (Beneficer for dem). 776, 777, 814.

Samfundstilstanden i 1829. 1-16; — i 1835. 247-252.

"Scene-Committee". 472-475.

"Second-Dandsere". 561.

Skuepladsen (see den danske Skueplads).

Skuespillerne, — Forhold til Cliquerne. 10, 74, 676; — deres Stilling i Samfundet. 20; — Forhold til det stemmegivende Publikum. 253; — Directionens Begreb om deres Væsen og Kunst. 289-292; — beskyldte for Dovenskab og Selvraadighed. 429; — deres Harme derover imod Heiberg. 436; — en Skuespillerinde trækkes hjem i Vognen. 507.

Skuespil-Previlegium for Casino. 815.

Slesvigere, de betrængte, Benfice for dem. 811.

"Slesvig-holsteensk Hoftheaterselskab". 219.

Smagen. 12-20.

Sommerskuespil. 40, 98, 122, 184, 211, 246, 289, 314, 427, 468, 628; — forordnet at skulle ophøre, men dog tilladte. 651, 671, 739-744, 752, 768.

[sideskift][side 879]

Spillepræmier (see Feu).

Spillestiil. 329, 337.

Standsninger i Forestillingerne. 95, 206, 283, 382, 421, 509, 671, 774.

Svensk Skuespil. 619.

Sygemeldte og Fraværende paa Placaten. 100.

Søndagsforestillinger. 40, 52, 558.

"Theaterblad," 1827. 11.

"Theaterbladet," Kjøbenhavns. 680, 687, 695.

Theatervæsnets Drøftelse. 428-437.

Theatret privat Entreprise, Udtalelse derimod. 430.

"Theatrets Reform". 472, 514-561.

Tilskuerpladsen. 100, 185, 316-318.

Tragedien i 1829. 18, 21-23; — i 1848. 826.

Tumulter. 662, 692.

Tyrolersangere paa det kgl. Theater. 76.

Udpibninger. 227, 231, 259, 454, 630, 691.


Oprettet 2011. Opdateret af