J. Collin: For Historie og Statistik, især Fædrelandets. Anden Deel. Kjøbenhavn, Gyldendal, 1825. 302 sider + 6 tabeller.

heri:
Bidrag til det Kongelige danske Theaters og Kapels Historie. Fra 1772 til 1792. (Af Actstykker fra Aaret 1792), side 173-272.

[1789-90, side 255-258]

[Oversigt over repertoiret 1789-90]


1789 — 1790

Reglementet blev for dette Aar forhøiet med en Udgivt af 3,325 Rdlr. 92 Sk. foruden de anførte ureglerede Udgivter 1,520 Rdlr., deels ved adskillige Lønningsforbedringer for nogle Skuespillere og Dandsere, deels ved Dansecorpsets Formerelse med 12 unge Dandsere, ligemange af hvert Kiøn, for at Dandserne i de store Operaer og de store Balletter kunde blive fuldtallige, og deels i Forestillings- Omkkostningernes Formerelse ved 9 flere tilkomne Forestillinger end forhen, ved en Forøgelse af 1000 Rdlr., og i den for Lysningen hidtil utilstrækkelige Summa, og andre nødvendige Ting, af Spiritusvini, Olie, Bluspulver og deslige, og deels i 300 Rdlr. til et forøget Antal Chorister, hvorom alt i den Reglementet vedføiede Af- og Tilgangs Forklaring særskilt blev givet Oplysning; hvorefter Directionen indstillede til allern. Resolution: 1) Om de store Operaer, som Theatret har bekostet, skal nedlægges eller opføres, og i det Fald, at dette yndede og for Theatret ziirlige Skuespil ikke nedlægges, hvorfra Theaterkassen da tør haabe at blive forsynet med de dertil for dette Aar manglende 2,689 Rdlr. 28 Sk. 2) Om Syngemester Zincks Plan til 40 faststaaende Chorister, uden hvilke det er umueligt at opføre Operaer, og hvorved Theatret faaer Udsigt til en Planteskole af duelige Sangere og Sangerinder, maatte vinde allernaad. Approb., dog saaledes at ingen af disse Folk skulde have nogen Paastand til Theatret, enten om Pension eller anden Affinding, naar nogen derfra skulde afgaae eller afskedies, saa og om den til disse Chorister aarlig fornødne Summa af 2000 Rdlr., maatte med 500 Rdlr. qvartal. udbetales til Zinck, saaledes, at han efter Directionens Approbation igjen dermed betalte Choristerne. 3) Om Reglemt., hvis Beløb er 69,949 Rdlr. 28 Sk., hvori Udgivterne fra dette Theateraars Begyndelse ere ansatte efter den derom nedlagde Forklaring, maatte approberes; og 4) om Theater-Kassen i dette Theater-Aar, i Stedet for de bestemte 1500 Rdlr. alene maatte afbetale 300 Rdlr. paa de til Banquen af det i forrige Aar optagne Laan resterende 5000 Rdlr.

I Indledningen til bemeldte Forestilling forklarede Directionen, at den saa meget muligt havde stræbt at formere Theatrets Indkomster ved at fastsætte Skuespils-Tiden aarlig for 9 Maaneder, fra 1ste September til ult. Mai, istedet for at Skuespillene hidtil først havde begyndt med medio September, hvorved, saaledes som forhen er meldt, samt ved det at Logeabonnementet blev fastsat fra samme Tid, istedetfor at det tilforn begyndte først medio Septbr. og endte med April Maaneds Udgang, aarlig er vundet omtrent 3000 Rdlr., skjøndt man havde Frygt for, at dette Abonnement derved skulde have tabt sig, og det ikke uden Grund, thi Mai Maaneds Abonnementet blev ikke Abonnementerne behageligt, hvilket man af Erfarenhed indsaae, da næsten alle Loger ved Skuespillene i denne Maaned forhen stode ledige.

De 12 unge dandsende Personer bleve kun ansatte hver paa 50 Rdlrs. Løn og 20 Rdlr. til Pyntepenge, i alt 70 Rdlr., og Directionen bemærkede, at den ikke uden Medlidenhed kunde see paa, at disse Mennesker, tegnede med Nød og Fattigdom, skulde forlyste deres Medborgere. Theaterskræder Fougeres Løn, som var 700 Rdlr., er, siden hans Undvigelse, sparet, imod en aarlig Udgift af 60 Rdlr. til en Mestersvend for at forestaae Arbeidet, og det øvrige Tilsyn paalagt Garderobemesteren, uden at Betjenterne, hvis Arbeide paa mange Maader gjøres besværligt og vidtløftigt, derfor have faaet mindste Opmuntring eller Belønning. Med alt dette dølgede Directionen ikke, at naar Theatret hvert Aar skulde fremstille en stor Opera til Hs. Majestæts Fødselsfest, og be andre tillligemed opføres, vilde Kassens Undervægt dog omtrent blive 7000 Rdlr. aarlig.


Oprettet 2009. Opdateret af