J. Collin: For Historie og Statistik, især Fædrelandets. Anden Deel. Kjøbenhavn, Gyldendal, 1825. 302 sider + 6 tabeller.

heri:
Bidrag til det Kongelige danske Theaters og Kapels Historie. Fra 1772 til 1792. (Af Actstykker fra Aaret 1792), side 173-272.

[1787-88, side 252 og 1788-89, side 252-255]

[Oversigt over repertoiret 1787-88 og oversigt over repertoiret 1788-89]


1787 — 1788

Det allernaad. approberede Udgivts-Reglement for dette Theater-Aar beløb sig til 65,193 Rdlr. 32 Sk., følgelig mod forrige Aar forhøiet med 1090 Rdlr., hvorunder var 590 Rdlr. i nye Lønninger og Tillæg, og 500 Rdlr. til Chorister for at give de store Operaer den Anseelse og den Styrke i Sangen, de efter den danske Skuepladses Leilighed kunde faae.

I Aaret 1788 blev det Skuespillerne Rosing, Preisler og Saabye, og Dandseren Jansen tilladt atgjøre en Reise paa Theaterkassens Bekostning, Skuespillerne for at see Skuespil i Paris og paa de bedste Theatre i Tydskland, for derved at udbrede deres Kundskaber i Skuespillerkonsten, og Jansen for at vinde i Dandsekonsten ved at see de paristiske Dandsere; ligeledes bevilgedes Skuespiller Gielstrup til sine Kundskabers Udbredelse som Skuespiller at gjøre en Reise til Tydskland; — hvortil for de 3 førstnævnte Skuespillere blev bevilget 1200 Rdlr., og for Gielstrup 300 Rdlr., men Dandseren Jansen blev alene tilladt at gjøre et saadant Laan paa Theaterkassens Caution, at han dermed kunde foretage og fuldføre Reisen til og fra Paris.

1788 — 1789

Reglementet for 1788 var bestemt saaledes: Lønninger 36,700 Rdlr. Forestillings Omkostninger 10,448 Rdlr. Decorationerne, med en Forhøielse af 500 Rdlr., 3,000 Rdlr. Garderoben, ligesaa med 1000 Rdlr., 5,000 Rdlr. Orchesteret, med 700 Rdlr. til Chorsangerne, til 8,200 Rdlr. Præmier og Oversættelser, med en Forøgelse af 200 Rdlr., 1,200 Rdlr. Tilfældige Udgivter som sædvanlig 2,000 Rdlr. Tilsammen 66,548 Rdlr. 32 Sk. Herforuden blev bevilget: De til Skuespillerne bestemte Reisepenge 1500 Rdlr., med Godtgjørelse paa Coursen, 1,750 Rdlr. Gields-Afbetaling paa Theaterkassens Caution for de ved Dandsen afdøde Personer og den undvigte Theater-Skræder Fougere, imod at deres Lønninger, indtil Gielden var afdraget, skulde staae vacante, 700 Rdlr. Overord. Udgivter og Gratificationer 600 Rdlr. Indkomsterne bleve derimod ansatte til følgende: 1) Det faststaaende Fonds 34,400 Rdlr. 2) Indtægten ved Entreen kun for 123 Forestillinger formedelst Skuespillernes Reise, hvorved 13 bleve tabte, hver til 234 Rdlr. ansat, som udgjorde 28.782 Rdlr. 3) Leien af Forskrisknings-Salen 300 Rdlr. Tilsammen 63,482 Rdlr.; hvorved Theaterkassen kom til at mangle til de ansatte Udgivter, 6,193 Rdlr. 32 Sk. For at afhielpe denne Mangel anmodede Directionen Finantskasse-Directionen om, at faae hvert Qvartal af det aarlige bestemte Fonds 3 Maaneder forud anviist, ligesom Theatret forud maatte betale hver Qvartals Lønninger; som dog ikke indvilgedes.  Vel androg Directionen ved ovennævnte Forestilling, at disse 6,191 Rdlr. 32 Sk. der som meldt manglede til dette Aars Udgivter, ikke i Fremtiden vilde finde Sted, naar Theatret fik sit fulde Antal Forestillinger, som i Aar formedelst Acteurernes Reise ikke var at opnaae, og meente man tillige at de 1500 Rdlr., som var ansat mere til Garderoben og Decorationer kunde bortfalde; thi man vildenødig yttre at Theaterkassen stod Fare for en bestandig Undervægt af Indtægt mod Udgivt, hvilket dog maatte blive en sand Følge af de paa Theatret indførte store Operaer. Imidlertid blev dette Aars Udgivter langt betydeligere end nogensinde tilforn, ikke alene i Henseende til de to store Operaers Opførelse: Dronningen af Golconda og Holger Danske, som forøgede Bekostningerne paa Garderoben alene med 3559 Rdlr. 60 Sk., men og i Henseende til de andre overordentlige Udgifter, deels for Skuespillernes Reise, som i Stedet for 1750 Rdlr. kom til at koste 2315 Rdlr. 74 Sk., deels i 998 Rdlr. 12 Sk. for en Decoration uden for Comoediehuset, i Anledning af H. K. H. Kronprindsens Hjemkomst fra Norge, deels i 710 Rdlr. Gratificationer, efter Hs. Majst. Approb., hvorunder 250 Rdlr., for en emailleret Guld-Daase til Capelmester Naumann, for et Partitur til Operaen Cora, og deels i den ommeldte Gields Afbetaling for afdøde Debitorer paa Theater-Kassens Caution, hvorved Udgivterne stege til 75,543 Rdlr. 16 Sk., og Beholdningen formindskedes til 12,714 Rdlr. 50½ Sk., uagtet derunder var indbefattet 5000 Rdlr. af et i Banqven optaget Laan af 6000 Rdlr., og følgelig blev Theatere-Kassens virkelige Beholdning, naar dens Skyld var fraregnet, nu kun: 7,714 Rdlr. 50½ Sk. En Beholdning, der endnu skulde have forsvunden til mindre end det Halve, naar ei Indkomsterne ved Entreen havde udgjort 3422 Rdlr. mere, end man havde gjort Regning paa, og naar Theatret ei havde havt en overordentlig Indtægt af 506 Rdlr. 70 Sk. for endeel ved offentlig Auction bortsolgte ubrugelige Garerobe-Sager, som saaledes udgjorde mod 4000 Rdlr.


Oprettet 2009. Opdateret af