J. Collin: For Historie og Statistik, især Fædrelandets. Anden Deel. Kjøbenhavn, Gyldendal, 1825. 302 sider + 6 tabeller.

heri:
Bidrag til det Kongelige danske Theaters og Kapels Historie. Fra 1772 til 1792. (Af Actstykker fra Aaret 1792), side 173-272.

[1786-87, side 250-251]

[Oversigt over repertoiret 1786-87]


Fra en ny Directions Udnævnelse, 2den Sept. 1786, til sidste April 1792. *)

1786 — 1787

Jeg, Kammerherre Warnstedt, bragte skrivtlig Directionen i Erindring Hs. Majests. Ordre af 9de Martii 1778, hvori er befalet at Skuespillerne samtlig skulde sættes paa en vis Fod, visseligen i den velgjørende Hensigt, at de derefter kunde reglere deres Huusholdning, og øvrige borgerlige Indretninger; at Lønningsforbedringer ei mere maatte have Sted, men at aarlige Gratialia skulde uddeles til Flids og Medstræbens Opmuntring. Men derpaa blev ei agtet, og tvertimod antaget et nyt Princip, nemlig: paa den ene Side at give staaende Lønnings-Tillæg, og paa den anden at lade Eleverne i en Række af Aar staae paa en alt for ringe Løn, hvilket vel kan volde, at ingen skikkelig ung Person herefter vover at opoffre sig til Theatret, da de i den mandige Alder, ved strax at have fordybet sig i Gield, have kun Fattigdom og Elendighed til Udsigt, i Stedet for en skikkelig borgerlig Stand. Følgen af de faststaaende Lønningsforbedringer har og siden viist, at mangen Skuespiller er bleven lunken i sit Kald, fra den Tid han havde opnaaet hvad han kunde vente.

Ved Forestilling, som tilligemed Reglementet blev approberet; bleve Bekostningerne bestemte saaledes: a) Lønninger: 1) Directionen 2,990 Rdlr. 2) Inspectionen anført under Directionen. 3) Informationen 3,200 Rdlr. 4) Acteurer, Actricer og Syngeskole 14,580 5) Dandsere, Dandserinder og Dandseskole 8,910 Rdlr. 6) Betjente og Opvartere 6,530 Rdlr. 7) Pensioner og Benaadninger 1,070; Er 37,280 Rdlr. — b) Omkostninger: 1) Forestillingerne 10,248 Rdlr. 32 Sk. 2) Decorationerne 2,500 Rdlr. 3) Garderoben 4,000 Rdlr. 4) Orchesteret 7,000 Rdlr. 5) Comoediehusets-Afgivter 75 Rdlr. 6) Præmier og Oversættelser 1,000 Rdlr. 7) Tilfældige Udgivter 2,000 Rdlr. Tilsammen 64,103 Rdlr 32 Sk. Indkomsterne bleve herimod saaledes beregnede: 1) Det faststaaende Fonds 34,400 Rdlr. 2) Indkomsterne ved 136 Forestillinger anslagne omtrent til 230 Rdlr for hver 31,280 Rdlr. 3) Leien af Forfrisknings-Salen, som ved Auction var udbragt til 300 Rdlr. I Alt 65,980 Rdlr.


*) Denne Direction bestod af: Overhofmarskalen som Præces, Kammerherre Warnstedt som administrerende Directeur, Etatsraad Hagerup, Justitsraad Wormskiold, Overauditeur Rosenstand Goiske som Censor, — Capelmesteren, og Hovedpassereren som tillige Secretair.


Oprettet 2009. Opdateret af