J. Collin: For Historie og Statistik, især Fædrelandets. Anden Deel. Kjøbenhavn, Gyldendal, 1825. 302 sider + 6 tabeller.

heri:
Bidrag til det Kongelige danske Theaters og Kapels Historie. Fra 1772 til 1792. (Af Actstykker fra Aaret 1792), side 173-272.

[1784-85, side 242-244]

[Oversigt over repertoiret 1784-85]


1784 — 1785

Commissionen var samlet førstegang den 11te Decbr. og besluttede at ville igjennemsee Theater-Reglementerne for de sidste 11 Aar tilligemed de dertil hørende Kongl. Resolutioner og Befalinger. Commissionen fandt i Almindelighed saameget mindre noget derimod at erindre, som ikke een eneste Artikel nu var høiere ansat end i Aaret fra 1 Maji 1773 til ult. April 1774, da Udgivterne første Gang bleve bestemte af den daværende Direction, og af Kongen approberte, men at tvertimod Bekostningen paa Garderoben og Decorationerne i de senere Aaringer vare ansatte til 500 Rdlr. mindre for hver, og saaledes for begge 100 Rdlr. aarlig, uagtet Antallet af Skuespillere af begge Kiøn var formeret med 10 Personer, og Dandsere og Dandserinder med 7, ialt 17 Personer flere end den Tid, og uagtet de siden forekomne store og bekostelige Syngestykker og Balletter, som have forhøiet Bekostningen paa disse to, saa at sige eneste oeconimiske Artikler ved Skuepladsen, Lysningen undtagen; thi intet er klarere end, at jo større Samlingen bliver af Klæder og Decorationer, jo større maa ogsaa Bekostningen blive paa sammes Vedligeholdelse. De tilfældige Udgivter, som umuelig særskilt lade sig bestemme, men som særskilt bleve Commissionen forelagt, fandt den ligesaa undgaaelige, som de øvrige Omkostninger.

Endelig kom nu under Spørgsmaal, om ikke de ved Scenen opvrtende Personer, saasom: de 2 Garerobevartere, 3 Theaterkarle og 4 Pyntekoner kunde være at indskrænke? thi man troede at den ene kunde hjælpe den anden, og en Indskrænkning vilde man udfinde. -- Dertil svaredes, at der var mange Tider, man endog var nødt til at betale Extra-Folk til dette Arbeide; at de 4 Pyntekoner maatte hjelpe ved Actricernes og Dandserindernes Paaklædning, da man ligesaalidet kunde fordre af dem, som det i Grunden var umueligt, at den ene skulde hjelpe den anden, naar de hver Dag vare paa Prøver eller Repetitioner til Middag, og undertiden til henimod 1, og igjen maatte være paa Scenen Kl. 3 til 4 hver Skuespilsdag, for at blive friserede og paaklædte; hver Pyntekone kunde have nok at bestille med 5 til 6 Fruentimmer, da 20 til 24 er det mindste Antal, der kommer paa Scenen.


Oprettet 2009. Opdateret af