J. Collin: For Historie og Statistik, især Fædrelandets. Anden Deel. Kjøbenhavn, Gyldendal, 1825. 302 sider + 6 tabeller.

heri:
Bidrag til det Kongelige danske Theaters og Kapels Historie. Fra 1772 til 1792. (Af Actstykker fra Aaret 1792), side 173-272.

[1781-82, side 238-240]

[Oversigt over repertoiret 1781-82]


1781 — 1782

Souffleur Knudsen havde vidst at gjøre sig saa vigtig, at han efter Overtilsynscommissionens Forestilling blev givet Pensionisten Irgens til Medhielper, som derved fik et Tillæg af 70 Rdlr. paa sin Pension, paa det at Knudsen kunde spares til at soufflere ved Syngestykkerne, naar de prøves, repeteres og opføres; ligeledes blev ham derved givet Navn af Kongl. Theater-Oversætter, med Forsikkring om, at faae 2 store eller 3 smaa Syngestykker om Aaret, til at oversætte, i hvilken Henseende han aarlig skulde opgive nogle Stykker, hvoraf Directionen efter Overlæg med ham kunde vælge de bedste til Oversættelse og Brug for Skuepladsen. Det er med andre Ord af sige: at Souffleuren, som faaer hvert stort Stykke i Oversættelse betalt med 150 Rdlr. og et mindre med 100 Rdlr., skulde have rummelig Tid til ved Oversættelser at fortjene 300 Rdlr. aarlig, hvorved hans Løn og Indkomst er bleven 750 Rdlr., og hvorved han har faaet ligesaameget for en Oversættelse, som den allern. udlovede Præmie er for en dansk Original.

Det blev i 1782 bestemt, at Galleotti af de allerede ved Theatret antagne, og af andre med de fornødne Egenskaber begavede unge Personer maatte oprette en Skole bestaaende af 6 eller 8 Personer ligemange af hvert Kiøn, for at oplære dem i Dandsen, og deraf at danne dygtige Theater-Dandsere og Dandserinder. 2) At ham derfor tilstaaes 500 Rdlr. aarlig, dette Theateraar med iberegnet, saalænge indtil han ved forefaldende Forandring kom til at nyde godt af det ham givne Haab, engang at faae den Gehalt, som Laurent nu har af Theatret, og beholde disse 500 Rdlr. saallænge han vedbliver med Flid og Iver at danne og perfectionere de ham betroede Subjecter.

Dandseunderviisningen kostede altsaa: a) Ved Laurents Skole: Laurents Løn 800 Rdlr., hans Underlærer, Figurant Lever, 100 Rdlr. og Repetiteuren 100 Rdlr. incl. 1000 Rdlr. b) Ved Galleottis Skole: Galleottis Løn 500 Rdlr., Underlærer Linck 100 Rdlr. og Repetiteuren 50 Rdlr., ialt 650 Rdlr. tilsammen 1,650 Rdlr., hvoraf, da det efter Galleottis Engagement var hans Pligt at undervise de dandsende Personer i den skjønne og alvorlige Dands, kunde være sparet 1000 Rdlr. aarlig, som og virkelig havde været at opnaae, ved Laurents Contracts Udløb i Aaret 1781, naar samme ikke var bleven forandret til en faststaaende Betjening.

I Følge det approberte Reglement bleve Udgifterne i Aaret ansatte til 55863 Rdlr.


Oprettet 2009. Opdateret af