J. Collin: For Historie og Statistik, især Fædrelandets. Anden Deel. Kjøbenhavn, Gyldendal, 1825. 302 sider + 6 tabeller.

heri:
Bidrag til det Kongelige danske Theaters og Kapels Historie. Fra 1772 til 1792. (Af Actstykker fra Aaret 1792), side 173-272.

[1780-81, side 236-238]

[Oversigt over repertoiret 1780-81]


1780 — 1781

Dandseren Linck, som ideligen anholdt om nyt Engagement ved Theatret, blev, skjøndt unødvendig, endnu antagen paa et Aar, dog denne Gang kun paa 400 Rdlr. Løn, imod at han for det forrige Aar fik 800 Rdlr. I Følge allern. Befaling blev Professor Darbes, for at hans Løn kunde blive 1000 Rdlr., tillagt af Theater-Kassen aarlig 150 Rdlr. I Ordren hed det endvidere: saa haver Overtilsyns-Commisionen herom at underrette Directeuren Kammerherre Warnstedt, som af Theater-Kassen tilstilles til en vis ham befalet Udgivt 150 Rdlr., og siden dem til Potenza udbetaler. Denne Ordre, som saaledes blev holdt hemmelig, laae ved Archivet forseglet, og blev først aabnet i Maji 1784. *)

Efter Resolution af 17de Febr. 1781, beholdt Theatermaler Bruun endnu i et Aar den af Theaterkassen havte Reisepension af 150 Rdlr.

Ved en anden Kongl. Resolution af samme Dato blev Balletmester Galleotti antaget paa Livs-Tid, paa Vilkaar: 1) At han maatte beholde sin hidtil havte Løn 1400 Rdlr. aarlig uden nogen Slags videre Godtgjørelse, enten for Musikcomposition eller i andre Maader, og at han, naar han enten formedelst Alder eller Svaghed ikke kunde forestaae Tjenesten, skulde nyde udi aarlig Pension 600 Rdlr. 2) At ham maatte forundes Indfødsret imod at han skulde indtrække sine Midler her i Landet, og her fortære den ham bestemte Pension, naar han i Tiden ikke kunde forestaae sin Tjeneste.

Grunden, hvorpaa Overtilsynscommisionen havde bygget sin Forestilling, var disse: at enhver nye Balletmeter af nogen Duelighed ei kunde ventes for en ringere Løn, og at man dog altid blev i Uvished om, at faae en, som vilde behage, da man lidet kunde forlade sig paa Rygtet; men derimod var altid en Udgivt af 400 Rdlr. for Hid- og Tilbagereisen vis; at om man endog var hældig i at faae en duelig Balletmester og som tillige behagede, vilde han ikke undlade ved ethvert nyt Engagement at giøre en Paastand, da Forsigtigheden udkrævede, at man kun paa 1 eller i det høieste 2 Aar antager en Balletmester; men at det vigtigste var, at hver nye Balletmester altid satte Theatret i en betydelig Bekostning for Klæder og Decorationer, da han altid forkaster alt, hvad den forrige har brugt, som noget der ikke passer sig med hans Ideer.

Senere blev Sangerinden Winther, som formedelst sin Alder ikke kunde vænne sig til Professor Darbes's Læremaade, befriet for hans Underviisning, med Friehed til at tage Underviisning af Syngemester Potenza allene, imod at hun derfor fra tilkommende 1ste Maji skulde tabe 100 Rdlr. aarlig af sin Løn, dog med den Tilladelse at hende af Commissionen eller Omstændighederne kunde tillades at synge i Concerterne i Byen paa det at hun, som en i sit Fag duelig Actrice, intet skulde tabe.

Det for dette Aar approberte Theater-Reglement var 56,573 Rdlr.


*) Blandt flere Gratificationer, som i dette Aar uddeeltes, fik Maskinmesteren en Medaille af 30 Rdlr. Værdie for hans Opfindelse af den bevægelige Søe.


Oprettet 2009. Opdateret af