J. Collin: For Historie og Statistik, især Fædrelandets. Anden Deel. Kjøbenhavn, Gyldendal, 1825. 302 sider + 6 tabeller.

heri:
Bidrag til det Kongelige danske Theaters og Kapels Historie. Fra 1772 til 1792. (Af Actstykker fra Aaret 1792), side 173-272.

[1773-74, side 195-204]

[Oversigt over repertoiret 1773-74]


1773 —  1774

Under 10de Maji nedlagde Directionen Forestilling angaaende de 4 Kammersangere, som i Følge Kgl. Resolution af 21de næstforhen, endnu skulde engageres paa et Aar, og blev samme saaledes approberet, at de skulde nyde deres Lønninger 4400 Rdlr. fuldt ud af Particuliere-Kammeret; dog saaledes: at Theater-Cassen deraf skulde erstatte den Trediedeel, i Fald det skulde komme dertil, at italienske Operaer paa særskilte Dage, og ikke som i den forrige Vinter, Comedieaftenerne bleve at opføre.

Directionens Forslag til en Bekjendtgiørelse om Præmiers Udlovelse for danske originale Theaterstykker, og Indbydelse til de Personer af begge Kjøn, som maatte have Lyst og Duelighed til at indtræde i Skuespillerkonsten, blev tilbagesendt den 11te Maji med Hs. Majst. derpaa tegnede Approbation. Præmier bleve bestemte saaledes: 1) For et Stykke i 5 Acter, der være en Tregoedie, Comoedie, efter et Syngestykke, Indkomsten af 3die Forestilling frie for Omkostninger, som alle skulde være for Theatrets Regning. 2) For en Tragoedie, en Comoedie, et enten comisk eller alvorligt Syngestykke, i tre Acter og paa Vers, i Stedet for Indkomsten af 3die Forestilling, 200 Rdlr. 3) For en Comoedie eller Syngestykke, ligesaa i 3 Acter, men i løs Stiil, og for en Comoedie eller Syngestykke paa Vers, i 1 eller 2 Acter ved 3die Forestilling 150 Rdlr. 4) For en Comoedie eller Syngestykke i løs Stiil og i 1 eller 2 Acter ved 3die Forestilling 100 Rdlr.; og blev Directionen desuden bemyndiget til at erklære, at Hs. Majest., til gode Hoveders desstørre Opmuntring, ved en Gave af Sin Kasse ogsaa vil betænke Forfatteren af de meest bifaldte Stykker. Ligeledes blev og bekjendtgiort Kongens Hensigt om flere Personers Antagelse til Skuespillere af begge Kiøn, at de foruden frie Underviisning i Musiken og Skuespillerkonsten kunde vente saadanne Vilkaar, hvormed de vilde finde Aarsag at være fuldkommen tilfreds.

* * *

Da Slyngværket og Grundvolden under en Deel af det danske Comoediehuus, efter indhentet Efterretning fra Overbygnings-Directionen, var saa forraadnet og brøstfældigt, at det ikke kunde voves at lade Skuespillene der opføre, besluttede Hs. Majst. paa Directionens Forestilling af 10de Maji: a) at den strax maatte lade Arbeidet foretage, og, det snareste mueligt var, derover fremlægge Overslag, b) at Skuespillene imidlertid maatte opføres paa Hoftheatret. Justitsraad og General-Post-Directeur Pauli og Høieste-Rets Assessor og Lector Jacobi tiltraadte som Medlemmer Directionen i Følge Hs. Majst Ordre af 2den Junii 1773; hvorved paa nye alvorlig yttredes det Ønske: "at see saavel paa Hof-Theatret, som paa Stadens, værdige danske Skuespil allene opført, og at dermed var forbunden det Øiemed at opmuntre og understøtte opvakte Hoveder, og bringe vores eget Sprog i større Anseels, og en national Smag til sand Fuldkommenhed."

Paa Directionens Forestilling af 28de Julii resolverede Hs. Majst., "da det befandtes at Logeværket, Gulve og Loftet ogsaa vare forraadnede og i vovelig Stand, at en Hoved-Forandring ved det danske Comoediehuus, og den indvortes Indretning maatte foretages, især siden det efter de af Professor Harsdorf dertil fremlagde Planer blev befundet, og at Huset kunde komme til at rumme 300 Tilskuere mere end forhen, til et betydeligt Bidrag i Indkomsternes Forøgelse ved yndede Stykker. Befolkningen var anslaaet til 20,548 Rdlr.

Planerne og Tegningerne bleve siden bedømte og aldeles bifaldte i Overbygnings Directionen, hvoraf General-Major Wegener den Tid var første Medlem, og selv allerund. forestilte Indretningen til Approbation.

Indretningen blev nu strax iværksat, men under Arbeidet befandtes det, at Træværket indvendig i Bygningen var forraadnet og udueligt, og at hele Theatret tilligemed Gulve og Maskinværket af nyt maatte indrettes og forfærdiges, hvilket alt forvoldte et langt betydeligere og bekosteligere Arbeide end forud havde været at indsee, da man aldrig havde formodet at finde en Bygning, som var indrettet til et offentligt Forlystelses-Sted, hvor enhver med Tryghed maatte kunde indfinde sig, uden at vove Liv og Lemmer, saa svag og uforsigtig anlagt. Under omtrent en Tredie-Deel af Hoved-Bygningen befandtes Pilotagen forraadnet, Muren maatte nedbrydes, en ny Pilotage anlægges og denne Deel af Murene igien opbygges; ud til Kongens Nytorv blev Hovedbygningen forlænget med en ny Tilbygning hvori blev indrettet en Vestibule til Hoved-Indgang lige med Jorden, en Forfrisknings-Sal i lige Flugt med 1ste Etages Loger, og oven over en liden Bigarderobe; ud til Canalen blev opført to Bygninger til Paaklædningskamre, og hvoraf en liden Deel i det underste Stokværk af den ene tjener Theatersveitseren til Bolig, ud til Giethuset blev opført en nye Muur, med Lofter, Tag- og Bielkeværk, langs uden for Hovedmuren af Hovedbygningen, til Gange og Trapper ved Logerne paa samme Side; Theatret blev betydelig udvidet og forlænget; Indgangen til Logerne paa Giethuussiden bleve anbragte igiennem Hovedmurene, og Salen for Tilskuerne saaledes forstørret, at den fuldkommen kunde modtage 400 Tilskuere flere end forhen. Det forøgede Rum bestaaer i følgende Indretninger: Parterret, som forhen kun rummede 350 Personer, fik saadan Udvidelse, at det nu kunde modtage 600, følgelig 250 Personer flere, og i de 3 Plads-Loger Litr. A. B. og C. 160; I Alt 410. Logerne bleve og tildeels større, og høiere i Priserne ned de vare ved den forrige Indretning, efter hvilken den høieste Indkomst en Forestillings-Aften kun udgiorde 280 Rdlr., da den derimod efter den nuværende har været udbragt til 380 Rdlr., endog førend Parterrets Indretning, og efter den Tid til 420 Rdlr. og derover.

Bygningerne og Indretningerne kostede i alt 32,769 Rdlr. 1 Mk. 4 ß., som blev 12221 Rdlr. mere end der var giort Forslag paa, hvorover til Bygnings-Departementet blev indgivet fuldkommen Oplysning, grundet paa den af Professor Harsdorf fremlagde Forklaring over hver Post især. I Januar Maaned 1774 blev alting fuldkommen færdig, og den danske Skueplads igien aabnet til Kongens Fødselsfest den 29de i samme maaned.

Saa fordeelagtige Indretningerne endog bleve og ere til en aarlig forøget Indkomst for Theaterkassen, befindes dog endnu (i 1792) sex Hovedmangler *) ved den danske Skueplads, nemlig: 1) Et stort Værelse til Garderobe. 2) Et tilstrækkeligt Decorations Magazin-Kammer. 3) En anstændig Fyée. 4) Maler- og Snedker-Værksted. 5) Et Værelse til Syngeskole. 6) Et ligeledes til Dandseskole og Øvelse for de unge Skuespillere.

Da det franske Skuespil i dette Foraar afgik, og Directionen var i Henseende til National-Skuespillet blevet tilkjendegivet Kongens Villie, nedlagde den Forestilling med en Etat og Overslag paa Bekostningen og Indretningen af dette Skuespil, fra 1ste Maji 1773 til ult. April 1774, som ved allern. Approbation blev bestemt saaledes: 1) Directions-Bekostninger 1,730 Rdlr. 2) Acteurer og Actricer 9,302 Rdlr. 3) Dandsere, Dandserinder og Dandseskolen 8.123 Rdlr. 48 ß. 4) Directeuren ved de italienske Operetter, Capelmester Scalabrini, 500 Rdlr. 5) Øvrige Betjente ved Theatrene 4,902 Rdlr. 32 ß. 6) Forestillings-Omkostninger 7,184 Rdlr. 7) Decorationer 3,000 Rdlr. 8) Garderoben 5,500 Rdlr. 9) Orchesteret: a) Til overordentlige Musici 300 Rdlr. b) Instrumenters Kiøb og Reparation 200 Rdlr. c) Instrumentmager Speer for Klavicimbalernes Stemning for 8 Maaneder, 20 Rldr. maanedlig 160 Rdlr. 10) Comoedie-Husets Afgivter 72 Rdlr. 11) Præmier for nye Original Stykker 1,000 Rdlr. 12) Tilfældige Udgivter 2,000; tilsammen 43,973 Rdlr. 80 ß. Indkomsten ved Entreen blev kun anslaaet til 12,000 Rdlr., saa at Tilskuddet af den Kgl. Kasse vilde omtrent udgjøre 32,000 Rdlr. foruden, som af Particulier-Kammeret blev udbetalt, til Lønninger for de 4 Sangere i de italienske Operetter 4,400 Rdlr. I Alt som af den Kongl. Kasse maatte tilskydes 36,400 Rdlr.

Directionen forestillede derhos, at de danske Skuespillere ikke vare saa vidt fremme i Kunsten, at de kunde spille 4 Gange om Ugen. Det yderste, Directionen haabede at komme afsted med for denne Vinterblev, at af de danske Skuespillere opførtes een Gang om Ugen paa Hoftheatret et Syngespil tilligemed en liden Comoedie; og at det endda blev nødvendigt i de 26 Uger, som regnes til Vinteren, at hvert Syngespil blev givet to, og de bedste og nyeste 3 Gange. Og for at faae den manglende Dag om Ugen paa Hoftheatret besat, kunde Sangerne Grassi og Musted og Hofsangerinderne Torri og Almerighi, ligesom den forrige Vinter var skeet paa Byens Theater, opføre forkortede italienske Operaer. Directionen ansaae dette Hielpemiddel nødvendigt for denne Vinter, og naar det danske Spectakel naaede nogen Fuldkommenhed, kunde det undværes. Hvilket alt vandt Kongens Bifald; ligesom og at den italienske Sanger Potenza blev antagen, for det første paa et Aar, paa 800 Rdlr. Løn, for at undervise de danske Skuespillere og Sangere tilligemed de Unge som maatte antages; og Secretair Walther til Directeur de Theatre paa 600 Rdlr. Løn. I Henseende til Tilskuddet af Hans Majestæts Kasse af 30 til 32,000 Rdlr., da blev samme nu omtrent kun Halvdelen imod det forrige Aar for det Danske og Franske samlet.

Skuespillene bleve saaledes efter den approberede Plan i denne Vinter opførte. Men under 9de Martii forestilte Directionen om nogen Forandring skulde foregaae med de 4 Hofsangere, og den ved dem forestilte Operaseria; og om Kongen befalede i Stedet for denne en fuldstændig italiensk Operabuffa, efter en derover fremlagt og af Capelmester Scalabrini forfattet Plan, hvorefter Sangeren Grassi i dette Skuespil ikke kunde bruges, men vel om det fandtes for godt, Torri og Almerighi, eller og om to andre Sangerinder i deres Sted skulde antages til dette buffa Skuespil, som efter Planen vilde koste 8,940 Rdlr. i Lønninger og Reisepenge, og fri Vogn til Theatret.

Directionen anmærkede derved: at paa Byens Theater blev to Gange om Ugen opført danske Comoedier, og paa Hoftheatret et dansk Syngespil, saa at for et italiensk Skuespil ikkun blev een Dag tilovers, efter de for denne Stads Folkemængde tilstrækkelig fastsatte 4 Skuespils-Dage ugentlig; og at Entreen, om man endog fik en god italiensk Operabuffa, ved at opføre samme een Dag om Ugen, langt fra ikke vilde indbringe den her anførte, og endnu mindre Forestillings-Bekostningen. Imidlertid var Scalabrini villig til at paatage sig en Reise, for at opsøge og antage en saadan Trup, for 400 Rdlr. Men Hs. Majest. bestemte, ingen Operabuffa at ville have; heller ikke for dette Aar nogen Forandring med de til den serieuse Opera bestemte 4 Personer; og at det overalt var Kongens Villie, at Pengene anvendtes til de nationale Spectaklers Fuldkommenhed, da Han med Fornøielse havde anseet, hvorvidt, det til en billig Forundring, allerede var bragt.


*) Disse Mangler ere siden alle afhjulpne; 1) og 2) Theatret efter siden 1823 i lille Strandstræde en Gaard, hvor den største Deel af Garderoben bevares, og mange Decorationssager kunne hensættes. 3) En elegant Foyée er indrettet i 1824. 4) Findes i en Sidebygning ved Christiansborg Slot. 5) To Syngeskoler haves paa Giethuset. 6) Findes paa og i Nærheden af Hoftheatret.


Oprettet 2009. Opdateret af