Peder Rosenstand-Goiskes Kritiske Efterretninger om Den Kongelige danske Skueplads, dens Forandringer efter 1773 og dens Tilstand, med Bedømmelse over Skuespillere og Dandsere af begge Kiøn. 1778-80.
Udgivet med Fortale og Anmærkninger af C. Molbech, Medlem af Directionen for de Kongelige Skuespil, m.m.
Kiøbenhavn, C.A. Reitzel, 1839.

Til indholdsoversigt for hele værket.


Underdanig Erindring af Peder Rosenstand-Goiske, side XIII-XV

Underdanig Erindring.

Dette er Titlen til det Skrift, jeg tænkte at udgive for, i min daværende Situation, at giøre mig mere bekiendt og fortiene noget til min Underholdning. Men Skiebnen var mig gunstigere. Deres Excellences Bevaagenhed har jeg at takke for S. T. Hr. General Eichstedts Beskyttelse og mine forbedrede Kaar; og Taknemmelighed for dette skal følge mig i Graven. — Denne Anmærkning tillades mig: Nærværende Bog er kun et Udkast til den udgivende. Den er saaledes som den currente calamo er sat paa Papiret. I denne Henseende maa den ikkun læses og bedømmes. Jeg troede, at jeg hellere burde fornærme mine høie Læseres Kræsenhed, end min Redelighed; thi jeg lovede Hr. General Eichstedt Skriftet saaledes, som det var da han begierede det. Det skal være mig nok naar disse Blade, fra denne Synspunkt betragtede, kan vise, at deres Forfatter var sin Materie voxen, og at Bogen, efter giørende Forbedringer, kunde være nyttig. Det vil, uden at betragte Bogen fra denne Synspunkt, falde ubegribeligt: hvorfor undertiden savnes Udførlighed, og undertiden større Korthed og Præcision; hvorledes den lange Fortale og Indledning løber i eet med Bogen, og hvorledes de mange Feil mod Sproget og numerus ere urettede, m. m. Blandt meget andet vil det vist støde Deres Excellence, at, da jeg taler om Horatzes Dom over Plautus i Ars poetica, jeg forbigaaer hvad han siger om ham in Epistolis Libr. 2. Ep. 9, i hvilken han uden Tvivl kun dadler Plauti Feil og dem, som af overdreven Kiærlighed for hans Ælde, overseer disse, og finde Alt smukt hos ham; og af en Slags Ærgrelse over dem, som intet  beundrer uden

— — — quod Libitina sacravit,

ja maaskee af Jalousie, fortier han det gode hos denne comiske Poet. Thi ellers maatte man frakiende Horaz Smag i Theatret, da Plautus haver uden Strid en rar vis comica i Fabel, ... (Charakteer?) Dialog og Situation; men kun viger reent Terentz i Elegance og justesse i Dialog og Vers. Derfor troer jeg, at Holberg er en ny Plautus; men at Moliere er større, da han samler Terentzes Delicatesse med Plauti Interesse i Fabel og Alt. — Tilgiv dette, Deres Excellence! og ansee det som et Beviis paa, at jeg indseer selv en Deel Feil i min Bog og mine Domme, for hvis Upartiskhed jeg vel tør indestaae, men ikke [for deres] Ufeilbarhed. Den slette Haand og de mange Skrivfeil ere Afskriverens, og ikke mine.

Kbh. d. 19. Mai 1782

Underdanig
Rosenstand.


Korrekturlæst 2008.