Minerva, et Maanedsskrift

Indholdsfortegnelse, 2. årgang, 5-8 bind, 1786-87


<< første årgang

Nedenstående er ikke en tro gengivelse af indholdsfortegnelsen, men er sammenstillet af det bedste fra indholdsfortegnelsen og artiklens titel. I nogle tilfælde findes der ikke nogen egentlig titel på artiklen, i så fald er indholdefortegnelsens beskrivelse benyttet, i andre tilfælde er indholdsfortegnelsens titel forkortet i forhold til artiklen, hvilket derfor er korrigeret. Hæfternes titler og stavemåde er i originalen ikke konsekvent.

[Bind 5] 2. Aargangs første Bind
[Bind 6] 2. Aargangs andet Bind
[Bind 7] 2. Aargangs tredie Bind
[Bind 8] 2. Aargangs fierde Bind

Indhold. Anden Aargangs Første Bind

Anden Aargangs første Hæfte, for Julii Maaned. 1786

Første Afdeeling
Noget om Kiøbenhavns Universitet, forfattet omtrent 1704
Side 1
Man, af Hennings
Side 27
Om Kongen af Preussen
Side 33
Anden Afdeeling
Hans Kruuskop
Side 48
Mariehøien, en Romance, af Rahbek
Side 84
Ved en stærk Tørke, af Zerlitz
Side 91
Til Kiedsomhed, af Mad. M. S. Buchholm
Side 94
Tredie Afdeeling
Brev til Rahbek
Side 97
Svar paa foregaaende, af Rahbek
Side 110
Læremaaden i Professor Kleves Forskrifter vises
Side 124
Nye Bøger
Side 129
Fierde Afdeeling
Historien
Side 130
Om Hr. Larsens offentlige Bade
Side 139

Anden Aargangs andet Hæfte, for August Maaned. 1786

Første Afdeeling
Tale til Fædrelandet over Frihed og Tolerance
Side 145
Til Minervas Udgivere, af N. N.
Side 171
Antonins Betragtninger over sig selv, 2. B. af Odin Wolff
Side 180
Anden Afdeeling
Maculatur
Side 192
Censurens Oprindelse, af Baggesen
Side 205
Naturen, en Ode
Side 234
Tredie Afdeeling
Litteratur
Side 236
Erklæring af Hr. Amberg, i Anledning af et Par Anmeldelser i politisches Journal
Side 238
Fierde Afdeeling
Historien
Side 241
Iagttagelser paa en indenlandsk Reise 1786
Side 251
Tillæg: Commissiorium for den ny oprettede kongelige Landvæsens Commission
Side 257

Anden Aargangs tredie Hæfte, for September Maaned. 1786

Første Afdeeling
Plan til et musikalsk Academie i Kiøbenhavn
Side 265
Historisk critisk Efterretning om Zeuxis, af Prof. Hviid
Side 303
Suum cuique, om den dramatiske Skribent, Christen Hansen, af M. Nyerup
Side 313
Om Begravelser i Kirker og Kiøbstæder, af Deciderus
Side 315
Bidrag til det kongelige Bibliotheks Historie
Side 320
Prof. Mandelbergs Biographie, af Prof. Hviid
Side 329
Anden Afdeeling
Laura til Selim i hans lange Fraværelse, af Mad. Buchholm
Side 342
En Bondekones Sang mellem sine Slægtningers Grave, af M. Kruuse
Side 348
En Verden efter mit Sind og ikke efter mit Sind, en østerlandsk Fortælling
Side 350
Tredie Afdeeling
Litteratur
Side 356
Anmeldelse af Funnbationen af Stipendium Capellianum
Side 358
Skuepladsen
Side 360
Fierde Afdeeling
Historien

Rentekammerets Forestilling for Kongen om den satte Landvæsens Commission
Side 363
Tildragelserne for Septbr.
Side 373
Tillæg til tredie Afdeeling
Side 385
To Gravskrivter over Frederik den Store
Side 388

Indhold. Anden Aargangs Andet Bind

Anden Aargangs fierde Hæfte, for October Maaned. 1786

Første Afdeeling
Holberg ved Kammerherre P. F. Suhm
Side 389
Om Folkets Medvirkning med Regieringen til en Stats Lyksalighed
Side 397
Iagttagelser paa en indenlandsk Reise fortsatte fra August Maaned af Kammerh. Hennings
Side 409
Anden Afdeeling
Til en Landsbyepræstes Bryllup
Side 458
Afskeedssang til Hr. Brorson, af Rahbek
Side 460
Efterhøsten, af L.
Side 461
To Oder af Pindar, oversatte og oplyste af J. Bindesbøll
Side 463
Sang ved Ernst Rewentlows Vugge
Side 470
Den Syges Suk, af Stenereson
Side 473
Ode til Luxdorph, af samme
Side 474
Til en god Ven, af samme
Side 476
Over sig selv, til sig selv i den preussiske Krig, af samme
Side 476
Paa Lises Fødselsdag
Side 477
Paa en Moders Fødselsdag
Side 479
Bonden og Hesten
Side 480
Tredie Afdeeling
Noget om Børneopdragelsen med Anmeldelse af et didhenhørende Skrivt
Side 481
Litteratur
Side 489
Fierde Afdeeling
En stor og god Handling i Danmark og Norge i vore Tider
Side 497
Historien
Side 504

Anden Aargangs femte Hæfte, for November Maaned. 1786

Første Afdeeling
Thormod Thorfesens Biographie ved Conferentzraad Erichsen
Side 524
Beretning om en saa kaldet Jette-Stue eller hedensk Begravelse, funden den 2den November 1786, af H. F. Pram, Præst i Slagslunde
Side 546
Nogle gode Handlinger, Ord og Characterer, beskrevne ved P. F. Suhm
Side 550
Iagttagelser paa en indenlandsk Reise, ved A. Hennings, fortsatte
Side 560
Anden Afdeeling
Vornedskabets Roes, ved Prof. Fabricius i Kiel
Side 590
Emma, af Baggesen, første og anden Sang
Side 597
Harun al Raschid og Moabdar, en østerlandsk Fortælling
Side 615
Elegie
Side 623
Tredie Afdeeling
Litteratur
Side 624
Skuepladsen
Side 625
Brev til Rahbek
Side 627
Fierde Afdeeling
Historien
Side 638
Anmeldelse af Efterslægtselskabets Skole
Side 651

Minerva, Anden Aargangs siette Hæfte, for December Maaned. 1786. [side 659]-798

Første Afdeeling
Thormod Thorfesens Biographie ved Conferenceraad Erichsen, fortsat
Side 659
Iagttagelser paa en indenlandsk Reise, af Kammerherre Hennings, fortsat
Side 686
Brev til Udgiverne angaaende Hr. Hikmans Anlæg af Capitain Abrahamson
Side 706
Brev til Udgiverne
Side 727
Christian IV, af Kammerherre Suhm
Side 730
Brev angaaende Landvæsens Indretningerne paa Grevskabet Christianssæde
Side 751
Anden Afdeeling
Arilds Historie
Side 763
Adams og Evas Morgensang, af Nils Weier
Side 771
Lyksalighed, dog ikke min
Side 775
Tredie Afdeeling
Litteratur
Side 777
Skuepladsen
Side 782
Fierde Afdeeling
Brev fra Gen. Adjutant Løvenørn
Side 784
Historien
Side 789

Indhold. Anden Aargangs Tredie Bind

[Anden Aargang, 7. Hæfte] Minerva, for Januari Maaned 1787

Første Afdeeling
Thormod Thorfesens Biographie, af Confenceraad Erichsen, fortsat
Side 1
Iagttagelser paa en indenlandsk Reise, af Kammerherre Hennings, fortsatte
Side 35
Tanker om Bøndergodset i Danmark
Side 66
Anden Afdeeling
Amors Blindhed, en Romance af N. Weyer
Side 80
Orpheus og Eurydice, af Baggesen
Side 84
Den tabte Amor, efter det Tydske, af Bunkeflod
Side 87
Tale paa Kongens Fødselsdag
Side 88
Tredie Afdeeling
Litteratur
Side 102
Skuepladsen
Side 106
Til Udgiverne, fra Kammerherre Hennings
Side 109

[Anden Aargang, 8. Hæfte] Minerva, for Februarii Maaned 1787

Første Afdeeling
Thormod Thorfesens Biographie, af Conferenceraad Erichsen, fortsat
Side 113
Om Religions og Samvittighedsfrihed (fortsat)
Side 141
Til Forfatteren af Breve angaaende den danske Proprietair og Bonde etc. af A. H.
Side 173
Endnu en Anmærkning i Henseende til Befolkning i Danmark af Hr. Kammerherre A. Hennings
Side 215
Æreminde over Niels Christian Graae ved Hr. Kammerherre P. F. Suhm
Side 219
Svar paa et Spørgsmaal fra Hovedstaden
Side 234
Anden Afdeeling
Over mine første Dage
Side 249
Emma, Tredie Sang, fortsat
Side 251
Tredie Afdeeling
Litteratur
Side 258
Skuepladsen
Side 260

[Anden Aargang, 9. Hæfte] Minerva, for Martii Maaned 1787

Første Afdeeling
Thormod Thorfesens Biographie, af Conferenceraad Erichsen, sluttet
Side 265
Tale, holden ved Indvielsen af det Kongelige Norske Berg-Seminarium, den 27 May 1786 ved Peter Thorstesøn
Side 308
Anmærkninger paa en indenlandsk Reise i Aaret 1786, af Hennings. Slutning
Side 347
Anden Afdeeling
Emma, Fierde Sang
Side 371
Yariko til Inkle, en Heroide, ved Jonas Rein
Side 383
Amors Vinger og Bue, af N. Weyer
Side 391
Tredie Afdeeling
Litteratur
Side 392
Skuepladsen
Side 394
Fierde Afdeeling
Historien
Side 397

Indhold. Anden Aargangs Fierde Bind

[Anden Aargang, 10. Hæfte] Minerva, for April Maaned 1787

Første Afdeeling
Breve fra Gøttingen (fortsættes)
Side 1
Indledningstale til Præmie-Uddeelingen i Det Kongelige danske Landhuusholdnings- Selskabet 1785, af Hr. Justitsraad Ove Malling
Side 41
En mærkelig Naturtildragelse ved Færøerne af et Brev fra Thorshavn i Enden af Aaret 1785
Side 57
Anden Afdeeling
Scipio og Polybius
Side 59
Emma, femte og sidste Sang af Hr. Baggesen
Side 65
Syvald
Side 73
Tredie Afdeeling
Litteratur
Side 85
Skuepladsen
Side 87
Fierde Afdeeling
Historien
Side 90
Bidrag til den historiske Afdeeling, af Rahbek
Side 113

[Anden Aargang, 11. Hæfte] Minerva, for Maii Maaned 1787

Første Afdeeling
Breve fra Gøttingen (fortsatte)
Side 129
Pro Memoria til Herrerne i det patriotiske Selskab, som agter af bidrage til Stats-Gieldens aarlige Formindskelse [af E..s]
Side 160
Til alle mine agtværdige Landsmænd, som søge Sandhed; af Kammerherre Buchvald
Side 184
Af et Brev fra Cadix, den 6 April
Side 186
Anden Afdeeling
Damon de la Sonde
Side 191
Elimene eller Fruentimmer-Forsigtighed
Side 208
Tredie Afdeeling
Litteratur
Side 226
Fierde Afdeeling
Brev fra Christiansands Stift
Side 229
Historien
Side 257
Skuepladsen
Side 261

[Anden Aargang, 12. Hæfte] Minerva, for Junii Maaned 1787

Første Afdeeling
Breve fra en Reisende (fortsatte)
Side 265
Til Hr. Kammerherre Hennings, af Forfatteren af Brevene om den danske Proprietair og Bonde
Side 297
Til Udgiverne af Minerva af Hr. Kammerherre Hennings, Svar paa ovenstaaende
Side 311
Anden Afdeeling
John Thral, Bidrag til Frihedens Historie, en Fortælling
Side 326
Til min Moder efter en Sygdom [af M. S. Buchholm]
Side 402
Tredie Afdeeling
Litteratur
Side 403
Fierde Afdeeling
Historien
Side 406

Udarbejdet af Niels Jensen

Oprettet 2010. Opdateret af