Nord og Syd.

Originaltitlens typografi
Redigeret og udgivet af M. Goldschmidt.

Teksten i tidsskriftet er sat med fraktur, men f.eks. engelske ord er sat med antikva, dette er i afskriften af indholdsfortegnelserne markeret med kursiv.

Om Meïr Aron Goldschmidt (1819-87) på litteraturpriser.dk

Oversigt over de forskellige udgivelser af tidsskriftet fordelt på årstal:

År Maanedskrift Ugeskrift
1848
1849

1850
1851
1852 Ny Række [Hæfteskrift]
18531854
1855
1856
1857 Ny Række
1858
1859


1848-49, et Maanedskrift. 1-6. Bind.

1849-51, et Ugeskrift, 1-7 Bind.

1852-57, [Hefteskrift]. Ny Række. 1-11 Bind.

1856, Ugeskrift, 1-4 Qvartal

1857-59, Ugeskrift. Ny Række


1848

Første Bind. Første Qvartal 1848.
Et Maanedskrift.
Redigeret og udgivet af M. Goldschmidt
[384 sider]
Fuld visning af siderne på: Hathi Trust


Program:
1

Regeringen 2

Oppositionen 8

Folket
22

Vor Stilling
30
Reformbanketterne i Frankrig
35
En Duel og et Drab 40
Den engelske Krisis 47
Scene af Krigen i Mexico
52
En ungarsk Oppositionscandidats Valg 54
Den græsk-tyrkiske Strid 57
Theatret
62

Overraskelsen 62

Bagtalelsen Skole  63

Trolddom 65

Ernsts Concert 71

Balletten: den hvide Rose 72
Dagbog
80Om Schweitz 97

Schweitz indtil Revolutionen 1789 99

Revolutions- og Keisertiden 109

Restaurationen og Julirevolutionen 114

1831-47 119
Literaire Anmeldelser:

P. L. Møller Værker 166

H. C. Andersen "Ahasverus" 177

"Mit Theaterliv" 187
Theatret:

"Intriguen i Præstegaarden" 193

"Liden Kirsten" 199
Republikaneren Carl Heinzen (Skizze) 204
Svar til "Fædrelandet" 209

Forsvar for Programmet 211

Forsvar for Udgiveren 222

Om en Constitution 229

Nationalitets- og Frihedssagen 243
Til "Kjøbenhavnsposten"
255
Til "Folkebladet" 259
Om "Berlingske Tidende" og "Aftenbladet" 261
Dagbog
264
Tillæg
Annonce
273
Brudstykker af en Reisedagbog
274
Fortællingen om Madonna 289
Udsigt over de politiske Partier i Danmark 294

En aristokratisk Constitution
299

En demokratisk Constitution
317

Constitution og Nationalitet
326
Politiske Kritiker
339

Kjøbenhavns Borgerrepræsentanter
341

"Fædrelandet" 346

"Kjøbenhavnsposten" 353
Notitser ang. Opstanden paa Sicilien
358
Dagbog
365

Andet Bind. Andet Qvartal 1848.
Et Maanedskrift.
Redigeret og udgivet af M. Goldschmidt
[253 sider + bilag med 41 sider]
Fuld visning af siderne på: Hathi Trust


Europæiske Forhold:


Danmark, Italien, Frankrig
1
Literaire Anmeldelser:

"Singebol" 27

"Fra Gaden" 34
Theatret:


"Ninon" 41

"En Søndag paa Amager" 46
Et Billede fra Florents 49

(med Tegning.)
Politiske Kritiker:

Ditlev Gothard Monrad 53

"Aftenbladet" 66

De to Erklæringer 70
Borgerforsamlingerne den 11te og 12te Marts 80
Dagbog 96Den hellige Alliance 113
Revolutionen i Østerrig

Østerrig, Frankrig og Danmark 120

De østerrigske Provindser 139

Brudstykker af en Reisedagbog 147
Det øvrige Tydskland

Berlins Revolution, Communisme og Socialisme, den tydske Enhed 158
Storbritanien og Irland 182
Oversigt


De øvrige Stater. Danmark. Indre og ydre Forhold 190
Dagbog
202
Bilag


Bilag består af 41 sider:
A. Dannelsen af det nye tydske Forbund, side 1-9
B. Om den religiøse Bevægelse i Tydskland, side 10-31
C. Auf dem tagebuche eines studenten des sechzehnten jahrhunderts oder: ein novemberabend vor 325 jahren, side 33-41

Tredie Bind. Tredie Qvartal 1848. Et Maanedskrift.
Redigeret og udgivet af M. Goldschmidt
[338 sider]
Fuld visning af siderne på: Hathi Trust

Det sociale Spørgsmaal:
1
Frankrig
3

Communisterne 21

Socialisterne 49

De sociale Oeconomer 49

Tilbageblik. — Danmark 62
Tydskland
69

Republikansk Opstand 73

Nye Forberedelser 78
Østerrig
86
Dagbog

95Statsforfatningen:


Ministeriet og Valgloven
133

Den Constitutionelle og Friheden
145

Friheden og Regeringsmagten
158
Det sociale Anliggende:


En dansk Dom
178

Junikampen i Paris
185
En Tørvebonde

202
Dagbog

207Den europæiske Fred
243

Tydskland


Rusland


Frankrig og England


Italien

Til de Gamle (Digt af Kaalund)
269
Kunsten at blive en varig Minister
273
Consequenserne:


Det monarkiske Princip
289

Bourgeoisiet og Demokratiet
294
Dagbog
303

Fjerde Bind. Fjerde Qvartal 1848.
Et Maanedskrift.
Redigeret og udgivet af M. Goldschmidt
[318 sider]
Fuld visning af siderne på: Hathi Trust

Vaabenstilstands-Betingelserne
1
Tydske politiske Characterer:


1. Robert Blum 19
Valgcandidaterne
30
Hvorvidt er Poesien politisk?
47
Theatret:


"Et brillant Parti"
56

"Et Eventyr paa Fodreisen" og "En Spurv i Tranedands"
57
Dagbog
67Erindringer fra mit Lazarethliv i Slesvig. (Af en Frivillig)
107
Rigsdagsvalgene
142
Frankrig
153
Hr. Hansens Aftenunderholdning (d. 4. October)
162
Dagbog

166Venedig

173

En Fortælling fra Venedig

Borgerkrigen i Østerrig. I.
204
Om Grundlov-Udkastet
226

Regeringen


Et- og Tokammersystemet


De folkelige Friheder

Dagbog
269


1849

Femte Bind. Første Qvartal 1849
Et Maanedskrift.
Redigeret og udgivet af M. Goldschmidt
[334 sider]

Fuld visning af siderne på: Hathi Trust


Pius den IX. - 1847-1848
1
Præsidentvalget i Frankrig (d. 10de Decbr.)
15Revolutionen og Reactionen
33
Brudstykker af en Reise-Dagbog:


Stemninger og Billeder fra Rom
50
Literatur:

"De to Baronesser"
72

"Saga om Thorvald Vidførle"
92

"1848"
104

"Kunstens Dannevirke" og "Gamle Minder"
117
Beretning om Stenographien
123
Dagbog
128Af en Reise-Dagbog:

Udflugt til Sicilien
183
Theatret:


"Gustav den Tredie" 227

"Tonne gaaer i Krigen" 245

"En Tour til Armeen" 254
Frankrig:

Nationalforsamlingens Opløsning 258

Et Billede af den sociale Tilstand 274
Dagbog
291

Sjette Bind.
1849
Et Maanedskrift.
Redigeret og udgivet af M. Goldschmidt
[285 sider + 2 upaginerede sider: Til Abonnenterne + side 287-297: Skizze af den ungarske Krig + tillæg på 26 sider]

Fuld visning af siderne på: Hathi Trust


Europæiske Forhold:

Soldatermagten
1
Italien:


Mazzini 12

Revolutionen og Krigen
28

Krigen og Reactionen
54
Frankrig:


Ludvig Philip og hans System
69

Republikens System
92
Socialt Billede fra Frankrig:
126
Tydske politiske Characterer:


Arnold Ruge
145
Danmark:


Det constitutionelle Princip
170

De borgerlige Friheder
188
Literatur:

Livet i Felten 199

Gadeviser 204

Tyrsing 209
Theatret:

Verden vil bedrages
215

Søstrene paa Kinnakullen 218

Abekatten 226

Conservatoriet 232
Dagbog [dateret 11. marts til 14. mai]
234
Tillæg. - Fingal. Et episk Digt i sex Sange af Ossian [oversat af F.L. Mynster]. [Side [2]: Tilegnelse, side [3]-4: [Indledning af Oversætteren, dateret Januar 1849], side [5]-27: Fingal. 1ste Sang.

Bindet indeholder yderligere:
Side [2 upaginerede sider]: Til Abonnenterne paa "Nord og Syd". ["Efterfølgende Oversættelse, hvis Original (Grenzboten) først kom os ihænde den 20de Mai, have vi ladet trykke særskilt, for ikke at opholde det allerede færdige sjette Bind ...", dateret 23de Mai]

Side [287]-297: Skizze af den ungarske Krig


1849

Første Bind. (September-November).
1849
Et Ugeskrift.
Redigeret og udgivet af M. Goldschmidt
[442 sider]

Fuld visning siderne på: Hathi Trust


Fortællinger, Skizzer o. s. v.:

Billeder og Stemninger fra Norge
9, 161
To Sangerinder
31
En tydsk Digter og hans Hustru
241
Grev Stadion
417Poesi, Videnskab, Religion. — Oehlenschlæger-Festen
¹) 369Literatur- og Theaterkritiker:

Danmark bestaaer
59
Sagaer
64
Den lille Hornblæser
289
Til en Indsender
73
Livet i Skoven
81
Slægtningene
86
Æsthetisk Sands
90
Tonietta
321
Meer end Perler og Guld
401
Genrebilleder
412Politik og Polemik:
Planen til Slesvigs Deling
1
Prof. Wegeners Skrift
49
"1848"
129
"National"
209
Svar til "1848"
254
Capital og Rente
303
Svar til Hr. Pastor Grundtvig
333
Hr. Schack
346Udlandet:

Østerrig
23
Frankrig (Oversigt. — Socialismen og Religionen — En Theaterartikel)
95
Frankrig (Den lovgivende Forsamling. — Stykket Rome. — Léonie Vermont. — Nyt Skattesystem)
183
Statsprocessen i Versailles
384
Tydskland (Forhold til den ældre franske Revolution. — Den tydske Enhed med dens nuværende Udsigter)
136
Tydskland i Aarene 1814-15
350
Tydske Landflygtige i Schweitz
216
Standretterne
224
Rusland
264Dagbog 37, 74, 119, 154, 200, 230, 276, 313, 359, 396, 428

¹ Trykfejl rettet: Indholdsfortegnelsen har 417, det korrekte er 369

Andet Bind. (December).
1849
Et Ugeskrift.
Redigeret og udgivet af M. Goldschmidt
[148 sider]
Fuld visning af siderne på: Hathi Trust


Poesi og Fortællinger:

Cain, 3die Act
125
Billeder og Stemninger fra Norge III, IV og V
73, 105, 121Literatur- og Theaterkritiker:

Om den efterlignende Kunst. Af Bournonville
21
For megen Lykke eller En Stedfortræder
15
Faust
33
Den indbildt Syge
46Politik:
Føderativstaten
1
Holland
50Dagbog 26, 56, 94

1850

Tredie Bind. (Januar-Marts).
1850
Redigeret og udgivet af M. Goldschmidt
[372 sider]

Fuld visning af siderne på: Hathi Trust


Poesi, Fortællinger, Skizzer:

Serviske Sange
129 og 220
Marketentersken
281
Norske Digtere I.
47
Oehlenschlæger
73
Oehlenschlæger og gamle Danmark
105Literatur- og Theaterkritiker:

To Venner
153
Hundrede Aar
313
Knud Svendsen
24
Nytaarsaften 1849-50
30
De Uimodstaaelige
217
Ole Lukøie
249
Marsk Stig
335Politik:
Rigsdagen
134
Danmarks politiske Tilstande (I. Ministeriet og Rigsdagen, II. Folhold til Udlandet)
228
Til Sibberns "Betragtninger over Stat og Kirke"
185
I Anledning af Hr. Schacks Artikel i "Fædrelandet" af 2den Marts
268
Hr. Schacks Bedrift
361Udlandet:
Europæiske Tilstande:

I. Tydskland. — Kort Tilbageblik
1
II. Kong Frederik Wilhelm og Preussens constitutionelle Forhold
9
III. Frankrig (efter Lamartine)
37
IV. Industrien
74
V. og VI Billeder fra Donau
81 og 352
Den preussiske Constiution
163
Guizots engelske Revolutionshistorie
192
England (Fattigskatten. — d'Israeli. — Reformen)
288
Frankrig (Socialisterne)
259


Dagbog 66, 99, 143, 172, 201, 246, 278, 300, 364

Fjerde Bind. (April-Juni [ie: September]). 1850
Et Ugeskrift.
Redigeret og udgivet af M. Goldschmidt
[336 sider]

[På grund af forfatterens rejse til udlandet, udkom sidste hæfte 5. september 1850]

Fuld visning af siderne på: Hathi Trust


Fortællinger, Skizzer o. s. v.

Depotsergeanten
1
Skovtouren
81
Serviske Sange III. Hittebarnet Simon
[Note:] hvormed de af Hr. Kaalund leverede Bearbeidelser ere sluttede
163Literatur- og Kunst:

Noget om Kunstudstillinger I
145
II. Religiøse og historiske Malerier
177
"Psyche"
201
"En høiere Dannelsesanstalt"
208Politik:
To politiske Skrifter.

I. Ørsted
8
II. Droysen og Samwer
233
Om Almueunderviisningen
56
Rigsdagen (Tilbageblik. I.)
261
En historisk Anmærkning til Valpladsen ved Idsted
273


Det franske Romertogs Historie
219
Frimurerne i Tydskland
241
En Minister og hans Samtid
313
Fra Udlandet. I.
287


Dagbog 63, 144, 171, 229, 267, 320

Femte Bind. (September-December). 1850
Et Ugeskrift.
Redigeret og udgivet af M. Goldschmidt
[Side 337-806]

Fuld visning af teksten på: Hathi Trust


Fortællinger, Skizzer, Biographier.
Dorthe
763
Rigolette
549
Radowitz
467
Gottfried Kinkel
670
Skizzer af Livet i Paris
337
Silhouetter
371, 403, 535, 567
Fredscongressen
356
Bidrag til at oplyse den saakaldte Pøbels Forhold til Fuldkommengjørelses-Læren
731
Literatur og Theater.
Neergaard, om Menneskets Temperamenter
499
Om "Aanden i Naturen" og Gabrielis's Breve I
639
II. Følger for Literaturen og Livet. Romantiken og Friheden
691
"Sardanapal"
782
"Tjeneren sin Herres Medbeiler" og "Den forklædte Frier"
789
"Den Gjerrige"
518
"De florentinske Blomsterpiger"
517
Politik og Polemik
Rigsdagen Tilbageblik
429
Om Rigsdagen, i Dagbogen
493, 525, 632
Communalloven for Folkethinget
608
Om Forslaget til en Indkomstskat
747
"Danskeren"
480

Tydske Tilstande:

1. Preussen

2. De mindre Stater
446
Preussen og Meklenborg
481
Bondestanden i Tydskland som conservativ Magt
740
Dagbog. 363, 391, 458, 485, 522, 557, 582, 623, 678, 727, 756, 791

1851

Sjette Bind. (Januar-Marts).
1851
Redigeret og udgivet af M. Goldschmidt
[344 Sider + Tillæg: side [345]-530 + upagineret side med Indhold]

Fuld visning af siderne på: Hathi Trust


Skildringer af politisk og æsthetisk Indhold.

Et Par Bemærkninger ved Aarskiftet
1
Den engelske Høikirke og Katholicismen
247 og 281
Lord Byron og det engelske Samfund
41 og 72
Hr. Sørensens literaire Virksomhed. Et Bidrag til Hr. Sørensens Characteristik
301
Hippokrates (Meddeelt)
229
Fransk Literatur
280
Maske-Lykke
105Kritik.

Thorvaldsens og Oehlenschlægers Levnetsbeskrivelse
137 og 181
Bataillemalerier
165
Kong Lear
202
Scheik Hassan
207
Clara Raphael
14
En Brevvexling om Kvindens Stilling i Samfundet
123 og 171
Clara-Literaturen
321Dagbog 34, 57, 92, 132, 179, 213, 259, 300, 329

Hertil udkom et tillæg, dateret 3die Mai, med følgende indhold:

Thorgeir Audunsen, Violinspilleren paa Haukelidfjeldet 345
Noget om Kunstudstillingen 362
Goethe og Bettina. Et Literaturbillede. Meddelt af — —r 425
En Brevvexling, om Lærerstandens Resignation 474
Bidrag til at belyse Tilstande i Nutiden:
I. Den katholske Geistlighed
492
II. Ludvig Napoleon
506
Blandinger 522

- -

Syvende Bind. (October-December 1851).
1851
Redigeret og udgivet af M. Goldschmidt
[348 sider]

Fuld visning af siderne på: Hathi Trust


Reise til England.

I. Fra Svendborg til London
1
II. Skildringer fra London og Industriudstillingen
137
De Landflygtige i London
247Vinterliv [Erindringer fra Feltlivet 1850-51. Af Dr. H.]
269Literatur- og Theater.

I. Æren tabt og vunden
132
II. Heines Romancero
304
III. "Hamlet" og "Nei"
324, 336
IV. Brev til Clara Raphael
338Svar paa nogle Angreb 108
Adresse til Rigsdagen 126
Dagbog 344

1852

Ny Række. 1ste Bind.
1852
Redigeret og udgivet af M. Goldschmidt
[321 sider]

Fuld visning af siderne på: Hathi Trust


1852:

Den franske Constitution
1
Keiser Napoleon
9
Bag Skuepladsen
24
Theatret: Kvindens Vaaben 45
Interpellationerne paa Rigsdagen 71
Mr. Slipper 106
Noget om Zigeunerne 112
Phantasibilleder af Livet:
I. En Sporvei
151
II. Maskeraden
155
Gunløg Ormetunge 162
M. A. Goldschmidt, et Literaturbillede 176
Skildringer af det engelske Liv:
1. Fashion. — Beau Brummell
194
2. Folkeliv. — Fattigfolk
210
Johanniterridderne 229
Om Professor Larsens Indledning til Folkethingets Comiteebetænkning over Fæsteafløsningsloven 232
Valgene i Storbritanien 247
Dagbog 54, 139, 311

1852

Ny Række. 2det Bind.
1852
Redigeret og udgivet af M. Goldschmidt
[336 sider]

Fuld visning af siderne på: Hathi Trust


Noget om, hvorledes det engelske Demokrati opdrages:

I. En ragged-school
2
II. Mr. Ellis
26
III. Mr. Nash
63
IV. En Fabrikskole
182
V. Tilflugtssteder for bodfærdige Kvinder
197
Jødiske Sagn 80
Om Frimureriets Betydning i vore Dag, navnlig med Hensyn til Danmark:
Indledning
86
I. Frimureriets Tilstand i Danmark
100
Brev om den Berlinske Landesloge (af Hr. Pastor Hamburger) 263
Svar til Hr. Pastor Hamburger (af Hr. Baron Dirckinck-Holmfeldt) 333
Lord Nelson og Lady Hamilton 145
Nogle Bemærkninger om Nationalitet og Modersmaal 208
Theater og Literatur:
I. Hauch, Tycho Brahes Ungdom 
269
II. En Fortid, af Chiewitz og Recke
276
III. Nye Digtninger af Christian Winther; En Skizze efter Virkeligheden af Clara Raphael; Spøgelsehistorier af Claudius Rosenhoff; Naturen og Menneskelivet af A. E. Meinert
281
En Almuefest 299
Betydningen af Monarkiets Seir over Revolutionen 306
Dagbog 118, 227, 319

Bogtillæg:

Om Frimureriet med Hensyn til Danmark. (Fortsættelse af den i Nord og Syd Ny Række 2det Bind Nr. 1 begyndte Afhandling). Af Baron C. Dirckinck Holmfeld. Kjøbenhavn. Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri. October 1852.. 67 sider.
Fuld visning af bogen på Google Books

Denne Afhandling leveres Abonnenterne af "Nord og Syd" for 24 Sk. De, som ikke ønske at beholde den, behage snarest muligt at tilbagelevere samme uopskaaret


1853

Ny Række. 3die Bind. Januar-Marts
1853
Redigeret og udgivet af M. Goldschmidt
[324 sider]

Fuld visning af siderne på: Hathi Trust


En Udflugt til Isle of Wight I.
1
Luftskipperen og Atheisten 10
Frankrig.
Communerne og Protestantismen
19
Rigsdagen og dens Partier 79
Friheden og Nødvendigheden i det danske Monarki 121
Theatret 131
Fransk Literatur 143
De romersk-katholske Bestræbelser i Nutiden 168
Indbydelse 195
Momoirer om Napoleon [af Grev Beugnot] 233
Dagbog 103, 180, 201, 313

[Note på sidste side:] I de næste to Qvartaler vil istedenfor to blive udgivet tre Bind af "Nord og Syd", af hvilke Størstedelen vil indeholde en original Fortælling. Første Deel af Fortællingen vil blive trykt i det Hefte, der udkommer i Slutningen af April.

Ny Række. 4de Bind.
1853
Redigeret og udgivet af M. Goldschmidt
[179 + CXCII sider]

Fuld visning af siderne på: Hathi Trust


Hjemløs. En Fortælling

Første Deel: Hjemme
1
Rigsdagen:
Sommersessionen 1853
XLII
October 1853-Marts 1854. Grundlovsforhandlingerne
IL
Forespørgsel og Mistillidsadresse
LXIV
Ulveklokken CXXXIX
Dagbog I, XX, LXXV og CLXVIII

1854

Ny Række. 5te og 6te Bind.
Redigeret og udgivet af M. Goldschmidt.
1853-54
[428 Sider + upagineret side: Anmærkninger + I-XLII sider)

Fuld visning af siderne (1-540 og upagineret side) på: Hathi Trust
Fuld visning af "En Berigtigelse" (siderne I-XIX) på: Google Books
Fuld visning af Dagbog (sider XX-XLII) på: Google Books


Hjemløs. En Fortælling

Anden Deel: Hjemløs. 1ste Bog
1
En Berigtigelse I
[Dagbog XX]

[Upagineret side til slut:] Nærværende Hefte udgaaer for at fuldstændiggjøre Arketallet af 4de, 5te og 6te Bind, og idet Titelblade og Indholdslister medfølge, tilføies Efterstaaende til Underretning for Bogbinderne.
Fjerde Bind bestaaer af Fortællingens 1ste Deel samt af alle Dagbogs- og andre Artikler, der senere ere udgivne, med Undtagelse af Artiklen: "En Berigtigelse", i Alt ca. 24 Ark. - Femte og sjette Bind bestaaer af Fortællingens 2den Deels 1ste Bog samt "En Berigtigelse", c. 29 Ark. - De tre Capitler af Fortællingens 2den Deels 2den Bog overgaae til 7de Bind og ville derfor foreløbig være at indhefte særskilt.

[Hvordan indbindingen er foretaget kan variere fra bogbinder til bogbinder:] Anden Deel: Hjemløs. Anden Bog, har sidenumrene 429-540.
På upagineret side: Anmærkninger til 2den Deels 1ste Bog [og trykfejlsliste til 1ste Bog]

[Sammen med Anden Deel fulgte følgende note:] Er bestemt til at fraklippes ved Indbindingen.
Forf. maa bede om Undskyldning for, at nærværende 2den Deels 1ste Bog ikke er udkommen til den bebudede Tid. Det vilde næppe være rigtigt, omstændelig at udvikle de - forøvrigt reent literaire - Aarsager til Opholdet; derfor kun dette, at en stor Deel af Manuskriptet alt var i Pressen, da hiint Løfte blev givet.
Trykkeriets Arbeide begyndte paany den 7de November, og Forlæggeren antog, at hele denne Bog kunde være ude inden Helligdagene. Men da den ikke er langt fra at være 40 Ark stor, hvor Trykkeriet i den travle Tid ikke kunnet tilendebringe den, og for at ikke ogsaa Forlæggeren skal staae med et brudt Løfte overfor Publikum, udgaae disse Ark, medens Trykningen af det Følgende fortsættes.
Nogle faa Noter og oplysende Anmærkninger skulle følge med Slutningen af Bogen tilligemed nogle mindre Afhandlinger (Dagbog).


1855

Ny Række. 7de Bind.
Redigeret og udgivet af M. Goldschmidt.
1855
[304 sider]

Fuld visning af siderne på: Hathi Trust


Redacteur C. S. A. Bille 161
En Fortælling af Forf. til en Skovtour 201
Dagbog.  
Under Englands Kyst
1
Christi Himmelfartsdag i London (Skolerne; Westminster; Mr. Ellis)
3
Skatterne og Krigen
7
Besøg i Limehouse; Scott-Russels Skibsbyggeri
12
Soirée hos Townsend (Dickens; Bulwer)
14
Derby-Dagen; Væddeløb
17
Den danske Politik i England
21-26; 31
Kossuth
26
Sydenham; Krystalpaldsets Aabning
29
Park House; Skildring af Krystalpaladset; Brev til Directeurerne om den danske Kunst
32
Underviisnings-Udstillingen
43
To workhouses i London
44
Krigen; projecterede Fredsbetingelser
59
Den franske Kunstudstilling i London
65
Hamborg; Skuespil
69
Kjøbenhavn; Forordningen af 26de Juli
69 og 84
Aalborg; de danske Aviser
 73
Kjøbenhavn; Hother Hages Brochurer
75
Krigen; Bomarsunds Indtagelse
79
Eider-Oppositionspressen; Lazareth for saarede Embedsmænd
82
—; Jøderne
83
—; "den sande Ungdom" i Danmark; de store Mænds "Offre"
85
—; den danske Literatur
86
—; C. Ploug og Sanddruhed
87
Eider-Oppositionspressen; "Dagbladet" og Loyalitet; Usikkerhed for Personer og Eiendom
88
—; Professor Wilkens nedlægger sit Mandag
90
—; Modsætning; Armand Carrel

—; Himmelbjergsadressen
114
—; Klubber
131
Abbé de Vatteville
90
Livingston; de Tracy; Jern-Henrik; Hamborgske Legender
93-98
Charles Napier
98 og 144
Hackländer
106
Admiral Tschitschagow
111
Afregning med Eidersystemet; Oversigt over det Ørstedske Ministerium
116
Efterretning om Sebastopels Fald (falsk)
92
Rigsdagen; Tillisch; Forslag t. Grundlovens Forandring
93
Debatter; Tutein; Lighed med Felttoget paa Krim
95
B. Christensen mod Tillisch
} 136
Instructeur Nielsen; Oberstlieutenant Tobiesen
Folkethingets Adresse
137
Folkethingets Opløsning; Proclamation til Folket
138
Pressefriheden
139
Sir John Franklin
142
Eider-Oppositionen og det Comfortable
143
Danmark og Preussen overfor Krigen
145
L. Napoleon og Krigen
147 og 149
Svar til Ministeriet for Grundlovsværneforeningen
148
Opfordring fra 22 Mænd i Aalborg
152
Udsigt over den offenlige Tilstand i Ind- og Udlandet mod Slutningen af Novbr. 1854
155

1856

Ny Række. 8de Bind.
Redigeret og udgivet af M. Goldschmidt.
1856
[292 sider]

Fuld visning af siden på: Hathi Trust


Vordingborg 1
Politiske og literaire Memoirer. I. Ritmester v. Colomb 10
Arveprindsen og Forfatningen 105
Universitetsvestibulens og det kgl. Theaters Decoration 119
Hr. Constantin Hansens Malerier 266
Theatrene 148
Besynderlig eller et Barns Erindring om et Marked 225
Keiser Napoleon den 3die og hans Skjæbne 279
Dagbog:  
Valg d. 1ste December 1854 (Rimestad, Steen)
17
Sammensmeltningen af Eiderdanske og Bondevenner
21
Det nye Ministerium
24
Fakkeltog
26
Ministeriets Program; Hurraraab for det
27
Nytaar; Sponneck; Krieger; Stephens
28
Engelske Tilstande
29
Keiser Nicolais Død
30
Historiske Foredrag: Rimestad
32
Tonen i Oppositionen, skildret af en Opponent
36
Rigsretstiltalen
40
Tobiesen
42
S. Kierkegaard
42, 78 og 224
Høedt
42
Den franske Keisers Besøg i London
43
St. Arnaud; Canrobert; Villemain
44 og 45
Mirakel for Paven og L. Napoleon
 45
Dirckink-Holmfeld; Angreb paa ham; Angreb paa Prindsen af Danmarks Arveret
47
"Dagbladet" som Heelstatsforsvarer

Pelissier
49
Selskabet paa "Zephyr"; de Svenske
50
Vordingborg; Grundlovfest
53
"Dagbladet" og "Fædrelandet"; "Fædrelandets" Valgprogram; "Dagl." og Grev Moltke
55-57
Wien; Lord Raglan; det franske Laan
58
 — ; den danske Fællesforfatning
59
Østerrigs Stilling til Krigen
61
Hr. de Conick; "den plebejiske Aands onde Instincter"
68
Ludvig Napoleon; Dronning Victoria i Paris
71
Festen i Hotel de Ville
74
Neapels Konge
77
De Allieredes Seire i Østersøen; engelske og franske militaire Tilstande
81
Omer Pascha; Balthordenen
84
Mr. Duncans Skrift; Skanderbeg
85
Hundefriheden og Billetsjouerbo
87
Slaget ved Tschernaia
88
En Piece om Bondevennerne; Rygter; Oppositionens indre Strid
91
Sebastopels Indtagelse
92
"Vort Sebastopel"; Landsthinget og Fællesforfatningen
93
Folkethinget
95
Hr. C. Ploug; Hr. F. Barfod
98
Tilstandens ved Heftets Slutning
100
"Befrielse" fra Rusland
198
Tydsklands Stemning imod os
200
Hvad og hvor er Reactionen i Danmark?
202
Arveprindsen og Ed paa Forfatningen
204
"Fædrelandet" og "Kongens Hoved forbrudt"

Militairforholdene paa Krigsskuepladsen, af en dansk Officier
205
Dr. med. Elisabeth Blackwell
212
Sørensens Sættemaskine; Pariserudstillingen
215
Strid mellem England og Nordamerika
218
Til Pengeforholdene i Østerrig
221
Rigsdagsmand Rimestad og "Hundefrækhed"
222
Ludvig Napoleons Slutningstale i Industripaladset

Carobert i Stockholm og Kjøbenhavn. — Arveprindsen
290

Side 292:

"Idet vi altsaa her slutte Hefter og Bindet, gjøres opmærksom paa, at der af de tvangfrie Hefter endnu vil, foruden det alt udgivne 9de B., udkomme to Bind, nemlig 10de og 11te, hvori Slutningen af Fortællingen "Hjemløs". Med Forbehold heraf vil selve Ugeskriftet "Nord og Syd" atter fortsættes fra næste Fredag den 1ste Februar saaledes, at der i ugenlige Hefter udgives circa 20 Ark quartaliter à 9 Mk. Det ny begyndte Ugeskrift vil udgøre en ny Række for sig, men dog indeholde de Artikler, som tidligere ere bebudede i dette Skrift."

- -

Ny Række. 9de Bind.
Redigeret og udgivet af M. Goldschmidt.
1856.
[Side 541-876]

Fuld visning af siderne på: Hathi Trust

Hjemløs, en Fortælling. 2den Deels 2den Bog (sluttet).
    —                —                  —        3die Bog 1ste Cap.

--

Ny Række. 10de Bind.
Redigeret og udgivet af M. Goldschmidt.
1857.
[Side 877-1219 + upagineret side: Anmærkninger]
Fuld visning af siderne på: Hathi Trust

[Hjemløs. En Fortælling, 3die Bog 2det Cap.]

[Note på upagineret side:] Slutningen af "Hjemløs" vil i Henhold til tidligere Annoncer danne 10de og 11te Bind af "Nord og Syd", forrige Række, og bliver udgivet i tre Hefter med faa Dages Mellemrum. Næste Hefte udgives d. 2den November, sidste Hefte i Midten af November.
Forf. vil tillade sig at føie en Efterskrift til sidste Del og indskrænker sig for Øieblikket til det Ønske, at omstaaende Blad maa blive indsat i 1ste Del istedenfor Pg. 19 og 20.

--

Ny Række. 11de Bind.
Redigeret og udgivet af M. Goldschmidt.
1857.
[Side 1-229]
Fuld visning af siderne på: Hathi Trust

Side 1-224:  Hjemløs. Tredie Deel
Side 225-229: [Efterskrift, signeret: Novbr. 1857]


1856

Et Ugeskrift, redigeret og udgivet af M. Goldschmidt.
1856. — 1ste Qvartal.
[300 sider]

Fuld visning af siderne på: Hathi Trust


Fortællinger, Skizzer.
Don Cleophas. 1ste og 2det Capitel
265
Blanche de Mezeray
106
Fra en Reise. I. II. og III.
49, 161, 171
Om Benedictinerne I. og II.
178 og 201
Overtro og Sandhed (I. Blodmirakler. II. Bankeaander, Sommambulisme)
15 og 23
Vaaben-Museet i Wien, med Tegninger
129
Literatur og Theater.  
Hjortens Flugt
97
Alexei
242
En Evadatter
72
Den sidste Nat
78
Et Lystspil
82
Phantasifeberen
214
Politik o. besl.  
Bidrag til Heelstatens Historie
1
Grev Knuth og Grev Frys
56
Rigsraadet I.
 233
Den pietistiske Livsanskuelse
109
Skolepengenes Forhøielse. Skolens Ophøielse
30
Dagbog.
Rigsraadsvalg
35
Theater-Instruction
38
Pompeji
39
Fæstevæsensloven
40
Udlandet; Krig og Fred
42
Sandhedsrytteren
47
Holstenerne
48
Indianerens Brud
83
Blodmiraklet i Poest
84
Et Couplet

Tvangslovsagen
85
Prostitutionen i Universitetsvestibulen og Kammerateriet
86
En Martyr
89
Af et Brev fra Riebuhr
91
Anfald paa en Dame
92
Scheel eller Scheele? — Advocat Brock

Professor Maribo
93
Kjøbstæderne og Næringsloven
 95
Fr. v. Gentz
118
"Danmark" af Trap
120
"Kjøbenhavn" af v. Vett
122
Nordamerikansk Militairskole
123
England og Nordamerika
125
Fredscongressen
126
Rigsraadsvalg
127
Hr. P. M., Gentleman i "Fædrelandet"
154
Skoledrengen som Angiver
155
"Dagbladet". "Dannevirkes" Correspondance

Hr. Rimestad
158, 228 og 296
Jean de France
192
Cometen
196
Hr. C. Ploug og Etatsraad David

Retsbevidstheden
198
Lehmann
200
Rigsretssagen
219 og 250
Frederik Lemaitre
229
"De 40 Riddere"
 257
Sprogets Demokratisering. Samtale mellem Onkel og Neveu
 260
Duellen i Berlin
261 og 297
Danmark og Nordamerika om Sundtolden
261
Fredsconferensen i Paris
263
Baron Dirckinck-Holmfeld og Bankeaanderne
294
Prinds Napoleon Eugenes Fødsel
298
Hulda Møllers og Hr. Scharffs Debut
299

- -

Et Ugeskrift, redigeret og udgivet af M. Goldschmidt.
1856. — 2det Qvartal.
[351 sider]

Fuld visning af siderne på: Hathi Trust


Fortællinger, Skizzer.
Don Cleophas. 3die Cap.
1
— 4de, 5te og 6te Cap.
249
Om Madonnadyrkelsen
121
St. Jacob-Slaget
306
Marmorkirken
193
Keiserlig Socialisme
33 og 276
Børs-Sæbebobler
81
Literatur og Theater.  
Angaaende Carlo Gozzi og Goldoni
321
Estrella
100
Hoftheatret
44 og 316
Alexei
188
Politik o. besl.  
Rigsraadet II, III og IV
289 og 330
Svenske Anliggender
65
Italienske Tilstande. — Sardinien
 90
Tyrkiets indre Tilstand
147
Montalemberts Skrift om Frankrig og England
161 og 284
Tolerancen før og nu
169
Haussers "De Tydskes Historie"
225
Dagbog.
Pariserfreden af 30te Marts 1856 og de politiske Forhold
24 og 278
Partistillingen i Nordamerika
28
Kapt. Ankjærs geographisk-statistiske Haandbog
42, 275 og 348
Brev til Roskilde
45
Montaltos Valg til Pave
47, 72 og 224
Gudsdomme
62 og 72
Livsassurance og Forgiftning i England
107, 159 og 236
Skrivende Borde
118 og 319
Grev Walewski
159
General Williams
191 og 222
Kjøbmand Lauritzens Skrift om "vore Lovgivere"
182
Iconographie grecque & romaine
187
Vore Politikeres Partikampe
205
En Time paa Børsen i Paris
189
Bladenes Kunstkritik
218
— Theaterdo.
24
— Beretning om Preusser
223
Ny Theaterdirecteur
 248
Sukkerpriserne i London
285
Productudstilling i Paris
241
Engelsk og dansk Times
244
Nathansons Vædderidt
245
Rosenkilde
248
Upsalatoget
314 og 346
To Frigeistlige
317
Den germanske og den romanske Malerkunst
339

--

Et Ugeskrift, redigeret og udgivet af M. Goldschmidt.
1856. — 3die Qvartal.
[376 sider]

Fuld visning af teksten på: Hathi Trust


Fortællinger og Skildringer:
En Keiser og en Oprører:
 
I. Keiseren
33
II. Oprøreren
125
Palæstina-Pladsen
1
To døde Digtere
97
Thomas Guy
109
Overtro og Sandhed
190
Billeder og Portraiter:

1. Mellem Bjergene
213
2. En Knude og dens Løsning
223
Af den danske Landbostands Liv og Levnet
253, 285 og 317
Politiske Afhandlinger:
D. G. Monrad, et politisk Livsbillede
65
Offentlige Optog
349
Spanien
179
Skildringer fra England
161, 230, 310, 366 og 368
Nordamerika
353
*Demokratismen
153
*Skandinavismen
26, 60, 303, 339 og 373
            —             og Slesvigs Deling
336 og 338
*Redacteur Grüner
50
Theatret:
*Jacob v. Tyebo
273
*Kvækeren og Dandserinden
311
*Statsmand og Borger
20
*Fru Heiberg
367
*Theatret og danske Reisende
269
Dagbog:
Det romerske og det franske Hof
21
Patterson-Bonaparte
96
Johanneskirkens Grundlæggelse og kongeligt Optog
24
Nordamerikanske Partier
61
Illustrerede Blade
63
Forgiftningshistorier. Gift og Vexler
89
Slagsmaal mellem to danske Officierer
94
Liberale Dommere og liberal Procesmaade
113
Mened i Tydskland
116
Politiske Processer i Tydskland
123
Forbrydelser og Straffe sammesteds i det 17de og 18de Aarhundrede
157
Processer mod Dyr og Spøgelser
274
Secretair Hjorths electromagnetiske Maskine
120
Anvendelse af Kunstacademiets Udstillings-Indtægt
204
Den nationale Poesi og Politiken
208
Katholicismen og de engelske Pensionairer ved Canalen
210
En Skizze fra Blad- og Pengeverdenen
241, 315 og 334
Konegilder
243
Agerdyrkning uden Gjødning
246
Agerdyrkning i Oldtiden
307 og 365
Kiels Universitet
304
En Vittighed i Boulogneskoven
284
En Proces med Baron Dirckinck-Holmfeld
314
Det Grundtvigske Parti om Daaben og Lærebogen
340
Kronprindsen af Sverrig-Norge
346 og 374
Prinds Napoleon
375
Uenighed i Ministeriet
343 og 376
Opstand i Neuschatel
348
Skolelærer Kraibergs Reisestipendium
118
Redacteur Bille og Reisestipendium
-
Hr. Rimestad
119
Capitain Ankjærs Paalidelighed
?
Journalisters falske Citater og nervøse Læsning
?
Bladkrig
211, 278, 280, 302, 337 og ?

* De saaledes betegnede Artikler ere trykte under Dagbogen.

--

Et Ugeskrift, redigeret og udgivet af M. Goldschmidt.
1856. — 4de Qvartal.
[368 sider]

Fuld visning af teksten på: Hathi Trust

Poesi, Fortællinger og Beskrivelser:
Tre Digte af Kr. Arentzen
259
En Opvartningspige
155
Et Afsnit af Modens Historie
337
Araberne i Algerien
271
Squier's Reiser og Eventyr paa Mosquitokysten
120 og 169
De skythiske Kongegrave. Udgravninger paa Krim
80
Literatur og Theater:
Poul Chievitz
217
Om det Skjønne. Udkast til en christelig Æsthetik, af Hr. Høedt
289
Stile og Stil
101
Shakespeare i Casino. Oversigt. Det Magiske
83
"Kean"
11
Edmund Kean
13
"De Usynlige"
281
Christen og Christine
283
Politiske og sociale Skildringer:
Hvorledes er det fat med Studenterlivet
1
Bemærkninger i Anledning af nogle Yttringer om ovre akademiske Forhold, af F. C. Petersen
195
Tilføiet Bemærkning af Red.
212
Om Partierne i den danske Kirke fra Struensees Tid til nu
47
Partier i Nutiden. Det humane
147
Danmarks Fremtid
263
Jury
329
Interventionsretten i Neapel
31
Tilfældet. L. Napoleon og Oversvømmelserne
108
— og Veirliget
365
Neuchatel
180 og 320
Den engelsk-franske Alliance
243
Skandinavismen
142, 194, 236, 280 og 327
Dagbog:
Folkestammer uden Sjæl. Forhold til Nationalitet
17 og 145
Trusler under Ministerkrisen
20
Krisens Ende
112 og 144
Bladet "Dannebrog"
21
Brev til Hr. J. A. Hansen
23
Londonske Politidomstole og Sikkerhedspoliti
25, 36 og 187
Fattigvæsenet i Bordeaux
29
Ministeriel Honnethed:
 
Cultusminister Hall Forstander for Herlufsholm
365
Red. Billes Usandhed
46 og 585
Opdigtet Reaction
251
Exempler paa dannet dansk Stil
113
Buchanan og Haytis Gesandt
188
Tilbageblik paa October
189
Pengemagt. De russiske og engelske Jernbaneplaner
227 og 324
Cultusministerens Circulaire
229
Grundtvigs Høiskole indviet
234
Greven af Shaftesburys Høstfest
232
Neapel og Gudinden
186
Neapels Kronprinds og Balletten
233
Smaanotitser fra England
186 og 232
Engelsk cant
321
Ludvig Kossuth i Manchester
250
Forbrydelsen og Mikroskopet
254
Ny Jernrensningsmaade
256
Aluminiumfabrik i Paris
251 og 288
Dannelsens Farer
287 og 318
Den græske Minister, Professor Rangabis
323
Cholera og Svin
326
Pengeforvaltning i New York
-

--

Et Ugeskrift, udgivet af M. Goldschmidt.
1857. — 1ste Bind. Ny Række.
[286 sider]

Fuld visning af teksten på: Hathi Trust


Digte, Fortællinger, Billeder:
Birthe og Kirstine, med Tegninger af E. Lehmann
9
Moderen og Barnet ved Vaskeballen, af D. Monies
31
For silde, efter Rembrandt
85
Ønskerne, med Tegninger af L. Frøhlich
181
Milepæle, med Randtegning af Samme
247
De nye Enestestillinger, med Tegninger
34, 123
Grevinde de Verrue
163
Agnese Schebest
78
Oprøret i Cevennerne, med Tegning af E. Lehmann
59
Politiske og social Skildringer:
Billeder af det danske sociale Liv. I.
1
Humane Bestræbelser i Nutiden. Danske
265
Angaaende Patronatet paa Herlufsholm
6, 68, 77
Rigsdagen
225
Nærings-Spørgsmaalet. Hvad man maa belave sig paa
184, 209
Arbeidernes Selvhjælp
93
Af det franske sociale Liv. Arbeideren og Kvinden
111
—                             Grev Morny
153
—                             l'armée de la charité
167
Brev fra en dansk Udvandrer
35
Grækenland. Hadgi Stauros
192
Skandinavismen
65, 74, 124, 277
Rigsretsagen. Salair til Advocat Brock
126, 180
Den slesvigske Stænderforsamling
190, 215
Literatur og Theater:
Salomon de Caus
13
Kongen paa Furland
107
Thyre Boløxe og Herremanden
250
Een Tjener og to Herrer
276
Jeppe paa Bjerget
159
Lyrisk Poesi
23, 45, 129
Uddrag af en Afdøds Dagbog
87
Retskrivning og rigtig Skrivning
203
Hakon Jarl
104
I Karpatherne, Ballet af Bournonville
219
Hr. Erik Bøgh og hans Apotheose
240
Om Professor Dorph som Theaterdirecteur
223
Israelitisk Ugeblad
170
Eventyr af Anna Rembrandt
173
Anecdote om Rachel
20
       —            Charles Mathews
199
Dagbog:
Om Kunstforeningens Indkjøb af Malerier (af Justitsraad Schmidt)
21
Kunstforeningen og "Gudernes Tog"
217
          —              Generalforsamling
41
De danske Herregaarde
71
Svømmende Batteri ved New-York
22
Skibet Resolute
42
Slaveopstand i Nordamerika
44
Russiske Jernbaner
68
Partispeculation
70
Den Neuchatelske Sag
76
Mordet paa Ærkebispen af Paris
77, 103
Pater Mathews
128
Slave- og Indianerforhold i Nordamerika
174
Sydens og Nordens Frugter
175
— — Brev herom, fra Consul Wolff
200
Badet Slanik
178
En Tale af L. Napoleon
198
Oehlenschlæger-Selskab
199
Et Bidrag til de hemmelige Retters Historie
214
En Bekjendtgjørelse fra Smed S. Jensen i Rude
220
Major v. Ente
221
Pantomimer i London
223
Partierne og deres Domme (Reactionen, Prof. Clausen)
235
Tilstande i Udlandet
237
Helsingørs Fremtid
239
De engelske Fremmed-Legioner og Militaircolonier
259
Fyrstinde Lieven
262
Flagconfiskation i Genua
263
Silke uden Silkeorme
264
Valgkamp i den historiske Forening
280
Chinesiske Forhold
283
Brev om Præster med rette Beaandelse og Professoratet i Philosophi
122
Polemik
121, 123, 216, 282

--

Et Ugeskrift, udgivet af M. Goldschmidt.
1857. — 2det Bind. Ny Række.
[266 sider]

Fuld visning af teksten på: Hathi Trust


Digte, Fortællinger:
Den gamle Vandmølle med Tegning
23
Charlotte Bronte
97
En Kunstners Børn
191
Romantik fra Ludvig d. 15des Tid
26
Speilene
227
Litteratur og Kunst:

"Erindringer fra Polarlandene"
154
Bissens Landsoldat og Sigrid
1, 22
Om Kunstudstillingen
67, 115, 168
Fru Heiberg. Minon
60
"Kongen drømmer"
183
Richards Prospecter fra Niagara
90
Hvorledes Maleriet fortæller
184
Politiske og sociale Skildringer:

Et industrielt Billede af Danmark
249
Den svenske Kirke
145
Den rette Skandinavisme. Et Indlæg fra Norge
45
Hamborgs Fald 1813
78
Socialt Billede fra Oldtiden. Alexander fra Abonoteichos
54
Den store Grund- og Slavebesiddelse i den romerske Keisertid
125
Italien
6
Øieblikkets Stilling; d. 5te Juni
187, 223
Uroligheder i Belgien og Fattigforsørgelse
209
Hvorledes Døvstumme lære at tale. Af Hr. J. Keller
195
Grundlovsfesten
217
Skandinavismen
17, 19, 35, 98, 161, 246
Skandinavisk Kunstudstilling
266
Dagbog:
Eschrichts "Kaspar Hauser"
14
Nye Domme over det østerrigske Concordat
15
Øresundstolden og Finanserne
20, 38
Ministerkrisis
22, 34, 107, 143, 179
Ny Bibliothekbygning
39
Sultanens Besøg paa den britiske Flaade
40
Frankrigs Folkemængde
40, 92
Foredrag i England; W. Russel
41
Kaplandet
43
Det ægyptiske Museum i Paris
65
Forbedring af Skydevaaben
91, 113
Cliquot's last
94
Planeten Neptun
110
Prinds Christian og løbske Heste
144
Storfyrst Constantin i Paris
158
Fransk Valgbevægelse
181, 266
Keiseren af Østerrig i Ungarn
-
Reformer i Rusland
182
Oehlenschlæger-Actieselskabet
-
Kometen
202
En Politibetjent og en Arbeidsmand
203
Criminalsag i New York
204
Varedepotsagen
218
Den evangeliske Allicance
221, 202
Om den amerikanske PResse
222
Joseph Gautherot
226
Arbeidet paa Kjøbenhavns Gader
247
Dronning Victorias Drawing-room
248
Polemik
16, 40, 64, 94, 109, 114, 263

--

Et Ugeskrift, udgivet af M. Goldschmidt.
1857. — 3die Bind. Ny Række.
[268 sider]

Fuld visning af teksten på: Hathi Trust


Digte og Fortællinger, Beskrivelser:
Brændevinsbrænderens Ko. Af K. Arentzen
37
To Skovtoure
163
En kjøbenhavnsk Skizze. Peter Laxmand. Af G. R.
229
Den Gjerrige. Et Sagn
193
Photographien
115
George Stephenson
79
Grevinde Elise af Ahlefeld-Laurvig
248
Sociale og Politiske Skildringer:
Om Riddertidens Forhold til den legemlige Skjønhed og dens Pleie
1
Striden om Skandinavismen i Historien
39
Meninger angaaende Danmarks politiske Stilling. Af -l.
51
Hvis er Skylden? eller: Hvor er Skylden?
207
Om Statskløgt
251
Politikens Forhold til Moralen. Af L. F.
109
Et Indlæg i Sagen: C. Ploug ctr. M. Goldschmidt
210
Det skandinaviske Kirkemøde
67
Mere om Næringsfriheden
141, 182
Den revolutjonaire Bevægelse i Nordamerik
73
England
171
Et Døgn af en anglo-indisk Officers Liv
123
Hvad Indien indbringer England
197
Kastevæsnet i Indien
238
Opstanden i Indien
15, 36, 94, 228, 266
Valgene i Frankrig
14, 64
Concordater med den romerske Stol
33
Literatur og Theater:
Béranger
23, 160
"At være eller ikke være". Roman af H. C. Andersen
97
Det kgl. Theater. Saisonens Begyndelse "Husholdningspolitik"
185
Folketheatret
259
Frøken Bournonvilles Concert. Hr. Tofte
250
Dansk Conversationslexicon
137
Dagbog:
Svigagtig Handel i London
17
Chinesisk Coloni sammesteds
-
Proces mod Madeleine Smith
18, 65
Mordet i Dublin
18
Neuchatel
-
Theater-Sagen. Prof. Nielsen og Familie
19
Skandinavisk Kunstudstilling
20
Dyrehavsbakken
21
Methodister og Katholiker i Texas
35
Krujim paa Færøerne
36
Symbolsk Luftballon paa Christiansborg Slots Ridebane
62, 121
Attentat paa Keiser L. Napoleon
64, 157
Opstandsforsøg i Italien
64
En preusisk Prinds Æresborger af London
92
Hvedeavl i Skotland og Irland
121
Nordpol-Expedition
138
Udvidelse af Gader i Paris
140
Sommerheden og Hr. Babinet
158
 —
227
En Tyv og en Atheist i London
161
En Gas-Fontaine
162
Cholera
226, 246, 247, 268
Kvægpesten
228
Ildebrande
267
Evangelisk Kirkemøde i Berlin
227
En Fremmedlegion under Napoleon
249
Ministeriets Noter til Østerrig og Preussen og dets Politik
155
Andræs Decoration
170
"Dagbladet" og Helstaten
122
"Morgenposten", Helstaten og Skandinavismen
184, 204
Holstenerne og den danske Presse
206
"Fædrelandet" og Slesvigs Deling
18, 96, 245
Times og Skandinavismen. Den svenske Kronprinds
246

--

Et Ugeskrift, udgivet af M. Goldschmidt.
1857. — 4de Bind. Ny Række.
[272 sider]

Fuld visning af teksten på: Hathi Trust


Digte, Fortællinger, Skizzer:
Studenten, af C. Ls.
151
Under Krisen, af Samme
217
Baldurs Død. Marionetkomedie
95
Goethe og den lystige Tid i Weimar
1
En Udflugt til Øen Wight
119
Rumaniske Eventyr og Sagn fra Siebenbürgen
162
Sophie Arnould
190
Literatur og Theater:

Et Livsstadium af K. Arentzen. Digte og Sange af G. Rode
239
En dansk Jorsalfart
73
Om Jernbaner paa den cimbriske Halvø, anm. af P. T.
81
Philosophisk Propædeutik af Prof. R. Nielsen, anm. af B.
106
Min Faders Album
149
Niels Klim. - Undine
153
Af en Reise til Maanen og Solen
173
Lord William Russell
195
Om det Nationale i Kunsten
34
Det kgl. Theaters Aabningsaften. Prolog. Den Stundesløse
222
Kongens Yndling
225
Den bogstavelige Udtydning
145
I Landsbyen
41
Den sidste Nat
42
Michel Perrin
92
Jeg spiser hos min Moder
192, 216
De Uadskillelige
262
Reise til Island og Grønland af Ch. Edmond
214, 238
Politiske og social Skildringer:
Øieblikkets Stilling (Begyndelsen af October)
23
Handelskrisen
70, 118, 182, 233, 258
Hamborg
199
Skildringer fra den romerske Oldtid

Surrogater for Pressen
43
Jødernes Stilling i den græsk-romerske Tid
51
En antik Avis
86
Dyrtæmmeriet
265
En Thug's Bekjendelser
205
Indien og Oldtiden med Hensyn til Menneskeoffringer og Barnemord
249
Fæstesagen paa Rigsdagen
89
Opstanden i Indien
15, 16, 49, 93, 209
Selvmord i Frankrig
13
Tyrkiets finansielle Stilling
64
Slavesagen og Dr. Livingston
68
Fæste- og Næringsloven. Monrad, J. A. Hansen og O. Müller
166
Protest mod Næringsfriheden
193
Dagbog:
Den evangeliske Alliance
15
Veiret
18
Dom i Sagen mellem Red. Ploug og Prof. Hjort
49
Episode af Keisermødet i Stuttgart
64
Prof. Clausen og Kirkeraadet
65
Rigsdagsmændenes Festgilde
66, 93
Om Theaterfrequensen
71
Theaterstriden
90
Theaterdamernes Titler
263
Gustav Planche
72
Cavaignacs Død
113
Omnibussernes Oprindelse
115
Examen i Idiotanstalten
116
Cæcilia-Foreningen
118
Geistlig Strid. Birkedal og Rudelbach
168
Literairt Fjendskab og Venskab med Tydskerne (Prutz. Altnordisches Leben. Schwedische Volkslieder)
170
Musikforenigen. Gade
188
Donaufyrstendømmerne
211
Det holstenske Anliggende
212
Plan til en ny politisk Verdensordning
-
Dame-Moderne
216
Kjøbenhavns Gasbelysning
232
Kjæmpedampskibet
264
Polemik (Indlæg mod Red. Ploug og Red. Billes Intervention)
18

--

Et Ugeskrift, udgivet af M. Goldschmidt.
1858. — 1ste Bind. Ny Række.
[294 sider]

Fuld visning af teksten på: Hathi Trust


Digte, Fortællinger o. besl.:
Sommerfuglen, af K. Arentzen
229
De fire Vinde
147
En Historie fra Nyboder, af T.
20
Dansk Soldaterliv
43
Et Bekjendtskab, af G. h.
66
To Dueller mellem Krigsskibe
113
Literatur og Theater:
Papirværdi
14
Hjemløs
125
Phantasterne af E. S.
169
Om Humanitet og Alsind af Gabriel Sibbern
207
Nye Eventyr og Historier af H. C. Andersen
231
Opdagelsen af Nordvestpassagen
216
Theatrets Nedgang
59 og 81
Amors Genistreger
39
P. L. Møller: Om det nyere Lystspil
168
William Shakespeare
166
D'Hrr. Rosenkilde og Phister
143
Pernilles korte Frøkenstand
164
Theatrets Forviklinger
38
Fru Heibergs Afsked
271
Folketheatret: "Et nyt Stykke"
76
       —             Djævlens Penge
145
       —             Den Døve eller Værtshuset fuldt af Gjæster
166
Udpibning af Mumbo Gumbo Gong-Gong
272
Skizzer fra den russiske Literatur
122
Politiske og sociale Skildringer:
Rigsdagen
1
Rangskattens Ophævelse
103
General, Præsident og Fribytter Walker
247 og 273
Den tydske Handel i Middelalderen
88 og 108
Børsspillet og Industrien i Frankrig
159
Et Par Bemærkninger om Papirpenge og den misbrugte Credits Indflydelse paa Livsfornødenhedernes Pris, af Tcl.
191
Sølv, Sedler og Credit, af B.
273
Fröbels Reiser i Amerika
119
Lord Dufferins Reise i Norden
241
Paris's Salon'er
286
Fidschi-Øerne
245
Den engelske og den franske Orlogsmarine
222
Det russiske Hof 1725-83
35 og 71
Handelskrisen
37, 54, 55, 236
Lauenborgs politiske Historie
80
Dagbog:
Løftets Bæger i Næringsstanden
52
Rigsdagens Rigsraadsvalg
-
Brand i et engelsk Transportskib
53
Indre Strid i Coburg-Gotha
56
Strid om Øiensygdommen
57
Oehlenschlægers Værker og A. F. Høst
78
Attentat paa Keiser L. Napoleon
100, 121, 205, 263
Opfordring til Hr. Balthazar Christensen
102
Nordisk Studenterfest og Sandhedsbegeistring
-
Den engelske Kronprindsesses Formæling
140
Rigsraadet
142
Concertanmeldelser
146, 294
Hs. M. Kongens Sygdom
206, 268, 294
Lord Palmerstons Fald
221
Prindsen af Preussen og Lærefriheden
227
Den nye Børssal
235
Den svenske Kronprinds
207
England og Frankrig
238
Schelling: om Staten og Borgerne
239
Holstens og Lauenborgs Udsondring
265
Adressen fra Odense om Holsten og Lauenborg
293
Vore indre Tilstande; om Kjøbenhavns Søbefæstning
268
Solformørkelsen
272
Ministeriets Tilbud til Tydskland
292

--

Et Ugeskrift, udgivet af M. Goldschmidt.
1858. — 2det Bind. Ny Række.
[286 sider]

Fuld visning af teksten på: Hathi Trust


Fortællinger, Beskrivelser o. besl.:
Den første Samtale, af Th. Lange
1
Enkelte Optrin af den nordiske Mythologi, af Gisli Brynjulfsson
65, 154
Et Billede fra den tydske Fortid. Tydske Fyrster paa en Rigsdag
239
Zonaverne
132
Dueller
203
Vicomte d'Arlincourt
20
En Nat i et californisk Spillehus
24
Mandarinen Yeh
144
Scener af den russiske Bondekrig under Pugatschew
270
Literatur, Kunst og Theater:
Oldtidshistorier i dramatisk Form. "Ham var jeg værst, jeg elskede mest". I. Hærmændene paa Helgeland
183
— II. Halte-Hulda
209
Kunstudstillingen. Ægirs Gjæstebud
46 og 139
        —                  Religiøse Malerier
103
        —                  Maleriet fortæller
112 og 147
Bonden som Dommer
125
Medbeilerne af Sheridan
97
Trine Rar
123
Folketeatret. D'Aranda eller de heftige Lidenskaber
19
          —       Hr. Ræsers Debut
64
Nye Eventyr og Historier af H. C. Andersen
200
Roeds Altertavle
279
Politik:
Rigsraadet. De Titusindes Tilbagetog
12 og 55
Et Tilbageblik
35
Politiske Forhold i Tydskland
170
Politisk Oversigt (Begyndelsen af Juni
225 og 255
Sølv og Sedler
94
Rigsdagsvalgene
261 og 263
Den franske Orlogsmarines Budget
140
Kampen i Indien. Lucknow
141
         —                Oude
201 og 268
Storbritaniens Budget for 1858-59
179
England og Nordamerika. Krydsere og Slaveskibe
266
Frankrigs Rustninger. L. Napoleon
281
Montenegro
284
Dagbog:
Holstenske Fordomme i Tydskland
59
Kongens Besøg i Theatret og "Dagbladet"
61
Anecdote om O'Connel
63
L'Univers og Corporationer
116
Processen mod Bernard
118
Ministeriets Indrømmelser til Tydskland; "Dagbladet"
120
Krigersk Holdning mod Tydskland
135
Nordamerikanerne efter Handelskrisen
-
Prinds Napoleons nye Hotel
137
Daner, Sællændere og Sjællændere
-
Retskrivning af oldnordiske Navne
140
Louis Blancs nye Værk
142
Indvandringer i Algerien
182
Cæsilia-Foreningen
-
Napoleon d. 1stes Ligvogn
203
"Dagbladet" og Jfr. Larcher
207
Den franske Regering og veldædige Stiftelser
236
Et "Nationalt" Drama i Tydskland
237
Hebræiske Fabler
-
Indvandringen i Nordamerika
238
En Dom i Kentucky
-
Grundlovsdagen
254
Det "uafhængige" Parti i det britiske Underhus
255
Dampvogne uden Jernbane
256
Halssyge
257
Brudstykke af Hoffmanns "Signor Formica"
258
Neapel. Vesuvs Udbrud
269
Van Dockum ved Spithead
286

--

Et Ugeskrift, udgivet af M. Goldschmidt.
1858. — 3die Bind. Ny Række.
[228 sider]

Fuld visning af teksten på: Hathi Trust


Fortællinger og Skildringer:
Billede fra den tydske Fortid. Bønder og Landsbypræster under Trediveaarskrigen
1
Rena Sahib
12
Om Physiognomiken
19
I. Det heles Physiognomi
20
II. Menneskets Physiognomi
27
III. Menneskets Skjønhed
47
IV. De menneskelige Individer
97
V. Praktisk Anvendelse
127
VI. Veiledning i at tyde
185
Notitser hørende til Physiognomiken. Fra Aldridge. Arndt om Goethe
211
Fængslet paa Vredløselille Mark
36 og 87
Ti Aar californisk Historie
117
Den atlantiske Telegraph og Cherbourg
157 og 182
Skildringer fra den romerske Oldtid:

Theatret i Keisertiden
173
Kvinderne
215
Officier og Gentleman (den helsingørske Krigsretsag)
196
Drømmeliv paa Nilen
223
Dagbog:

Den officielle Udtalelse i Anledning af Rigsdagsvalgene
16
Europas politiske Physiognomi skrifter
43
Tilstanden i Indien. Proclamation fra en indfødt Fyrste
-
Retsscener i England
45, 183 og 213
Festen i Ramløsa
45
Andræs Afgang
46 og 59
Islænderne i Kjøbenhavn. Digt fra en bortreist Islænder
61
Den æsthetiske Kritiker i "Fædrelandet" (om Halte-Hulda)
65
Notits om Walker
68
En Nat i et londonsk Spillehus
69
H. P. Holsts Retskrivningsordbog
79
Skriftemaalet. Protestantisk og katholiserende Kamp i England
81
Slavehandelen. Skibet Regina coeli
85
Fyrstikkerne
88
Bæverjægerne ved Arkansas
91
Begivenhederne i Jedda
145
Rothschild og d'Israeli. Adgang til Parlementet aabnet for Jøderne
150
Bagnoet i Toulon
151
En engelsk Anstalt for Forbrydere
155
Indieren engelsk Baronet
156
Distributionen af "Nord og Syd"
183 og 214
Pierre Napoleon og General Fleischmanns Udfordring
181 og 210
Prinds Napoleon, Jeromes Søn
210
Undersøiske Telegrapher
209
Bombefast Skib
212

Da Redacteuren af "Nord og Syd" ligger meget syg, vil der sandsynligvis i flere Uger ikke blive udgivet noget Nr. af dette Skrift.
d. 1. Octbr. 1858

--

Et Ugeskrift, udgivet af M. Goldschmidt.
1859. — 1ste Bind. Ny Række.
[288 sider]

Fuld visning af teksten på: Hathi Trust


Poetiske Bidrag:
Grettir den Stærke, Digt, af Kristian Arentzen
65
Paa Taget af en Omnibus, Skizze. (Hamborg 1858) af H.
72
Ungdom og Alderdom, Samtale af Th. Lange
95
Gisle Gunløgs Saga, oversat fra Islandsk af Steingrim Thorsteinson
117, 147, 247 og 259
Cultur- og Literærhistoriske Bidrag. Politik og Philosophie m. V.:
Dr. Frankls Reise til Jerusalem, af Udgiveren
1
Shelley og Byron (efter Trelawny: The last days of Shelley and Byron), af C. Rosenberg
43
Breve fra Venedig, af Udgiveren
177, 207 og 237
Om Bladliteraturen (efter Deutsches Vierteljahrschrift) af A. B. Thorson
79
Philanthropiske Bestræbelser (Mürers Tidskrift "For Almeenvel") af Samme
105 jvf. 176
I Anledning af Tohundredeaars-Festen, af Samme
135 jvf. 203
Den dristige Reisende Fru Ida Pfeiffer, af Samme
166
Om Kaalunds Poesie, af Samme
227
Danmarks Situation i Januar, af A. B. Thorson
35
Preussisk Opfattelse af Tydsklands Forhold til Danmark, (Notits), af Udgiveren
40
Sibbern: "Meddelser fra Aaret 2135", af A. B. Thorson
59 og 276
Rassløffs Piece om den dansk-tydske Strid, af Samme
61
Bojesens Læsebog og et gammelt Psalmevers (Notits), af Udgiveren
94
Analogi mellem Østerrig og Danmark, af A. B. Thorson
111
Prindsen af Preussens Regentskab, af Udgiveren
113
Danske Blade om det holstenske Spørgsmaal ("Fædrelandet" og "Avertissementstidenden"), af A. B. Thorson
173
Dødsstraffens Berettigelse (Anmeldelse), af Samme
204
Om Prædikenen og Præstens Levnet (Evangelisk Ugeskrift og Pastor Rothe i Vemmeløv), af Samme
232
"Præstekald" af Herodion, af Samme
281
Den holstenske Stænderforsamlings Forfatningsforslag, af Samme
286
Theatervæsen:
Om Eneretten til Holbergs Komedier, af Gisle
30
Om Fremstillingen af Holbergs Elskerinder paa det kongelige Theater, af Samme
197
Det kongelige Theater: "Correggio" (37), "Blomsterfesten i Genzano" (92), "Frierens Besøg" (114), "Kamp og Seir" (142), Frøken Monraths Debut i "Ude og hjemme" (257), af Gisle
 
Folketheatret: "Mester og Lærling" (146), "Et Løfte" (206), af A. B. Thorson
 

--

Et Ugeskrift, udgivet af M. Goldschmidt.
1859. — 2det Bind. Ny Række.
[282 sider]

Fuld visning af teksten på: Hathi Trust


Fortællinger og Skildringer:
Herodes og Marianne
55
La Costa, af M. T.
169 og 211
Syv Aar efter. Anden Afdeling af "Don Cleophas"
257
Breve fra Italien
1 og 27
Lombardiet
109
Literatur og Theater:
Claus Rigmands Skat
44
Fjeldstuen
155
Debatten i Politivennen, af Gisle
25
Den sorte Domino
152
En fattig ung Mands Eventyr
52
Prolog af Hr. Mantzius
108
En nagende Orm og Ved Theatret
150
Capt. Schack: "Portraitparaleller mellem Mennesket og Dyret"
106
Nordisk Conversationslexicon
72
Titelvæsnet
76
Dagbog:
Grev Sponnecks "Den holstenske Stænderforsamling og Forfatningssagen"
82 og 147
Tiemroths Skrift
103
Politiske Tilstande i Begyndelsen af April 1859
48
Fortsættelse
77
Fortsættelse. Østrigs Krigserklæring
89
Østerrigernes Indmarch i Piemont. Frankrigs Hær og Politik
143
L. Napoleons Politik
165
Krigens Begyndelse
207 og 255
Grev Cavour
68
Ramorino
208
L. Napoleon i Italien
-
Garibaldi
94
Kongen af Neapel. Hans Død
98 og 163
Monrads Indtrædelse i Ministeriet
146
Jernbanen gjennem Mont Cenis
153
"National-Zeitung" om Kampen ved Eckernförde
154
Hertug Carl af Brunsvig
204
Til Abonnenterne
282Indholdsfortegnelserne er afskrevet efter den trykte indholdsfortegnelse i hvert bind. Oprindelig udarbejdet 2013. Opdateret 16-10-2020 med manglende bind, samt mindre rettelser og tilføjelser. Afskriften er hermed komplet for alle de udgivne bind.
Udarbejdet af Niels Jensen, som del af www.litteraturpriser.dk og danskforfatterleksikon.dk