Nord og Syd.

Originaltitlens typografi
Redigeret og udgivet af M. Goldschmidt.

1848-49, et Maanedskrift. 1-6. Bind.

1849-51, et Ugeskrift, 1-7 Bind.

1852-57, [Hefteskrift]. Ny Række. 1-11 Bind.

1856, Ugeskrift, 1-4 Qvartal

1857-59, Ugeskrift. Ny Række


1848

Første Bind. Første Qvartal 1848.
Et Maanedskrift.
Redigeret og udgivet af M. Goldschmidt
[384 sider]
(Fuld visning på Google books: http://books.google.dk/books?id=QToVAAAAYAAJ )


Program:
1

Regeringen 2

Oppositionen 8

Folket
22

Vor Stilling
30
Reformbanketterne i Frankrig
35
En Duel og et Drab 40
Den engelske Krisis 47
Scene af Krigen i Mexico
52
En ungarsk Oppositionscandidats Valg 54
Den græsk-tyrkiske Strid 57
Theatret
62

Overraskelsen 62

Bagtalelsen Skole  63

Trolddom 65

Ernsts Concert 71

Balletten: den hvide Rose 72
Dagbog
80Om Schweitz 97

Schweitz indtil Revolutionen 1789 99

Revolutions- og Keisertiden 109

Restaurationen og Julirevolutionen 114

1831-47 119
Literaire Anmeldelser:

P. L. Møller Værker 166

H. C. Andersen "Ahasverus" 177

"Mit Theaterliv" 187
Theatret:

"Intriguen i Præstegaarden" 193

"Liden Kirsten" 199
Republikaneren Carl Heinzen (Skizze) 204
Svar til "Fædrelandet" 209

Forsvar for Programmet 211

Forsvar for Udgiveren 222

Om en Constitution 229

Nationalitets- og Frihedssagen 243
Til "Kjøbenhavnsposten"
255
Til "Folkebladet" 259
Om "Berlingske Tidende" og "Aftenbladet" 261
Dagbog
264
Tillæg
Annonce
273
Brudstykker af en Reisedagbog
274
Fortællingen om Madonna 289
Udsigt over de politiske Partier i Danmark 294

En aristokratisk Constitution
299

En demokratisk Constitution
317

Constitution og Nationalitet
326
Politiske Kritiker
339

Kjøbenhavns Borgerrepræsentanter
341

"Fædrelandet" 346

"Kjøbenhavnsposten" 353
Notitser ang. Opstanden paa Sicilien
358
Dagbog
365

Andet Bind. Andet Qvartal 1848.
Et Maanedskrift.
Redigeret og udgivet af M. Goldschmidt
[253 sider + billag med 41 sider]
(Fuld visning på Google books, fra pdf-side 385: http://books.google.dk/books?id=QToVAAAAYAAJ )


Europæiske Forhold:


Danmark, Italien, Frankrig
1
Literaire Anmeldelser:

"Singebol" 27

"Fra Gaden" 34
Theatret:


"Ninon" 41

"En Søndag paa Amager" 46
Et Billede fra Florents 49

(med Tegning.)
Politiske Kritiker:

Ditlev Gothard Monrad 53

"Aftenbladet" 66

De to Erklæringer 70
Borgerforsamlingerne den 11te og 12te Marts 80
Dagbog 96Den hellige Alliance 113
Revolutionen i Østerrig

Østerrig, Frankrig og Danmark 120

De østerrigske Provindser 139

Brudstykker af en Reisedagbog 147
Det øvrige Tydskland

Berlins Revolution, Communisme og Socialisme, den tydske Enhed 158
Storbritanien og Irland 182
Oversigt


De øvrige Stater. Danmark. Indre og ydre Forhold 190
Dagbog
202
Bilag


Bilag består af 41 sider:
A. Dannelsen af det nye tydske Forbund, side 1-9
B. Om den religiøse Bevægelse i Tydskland, side 10-31
C. Auf dem tagebuche eines studenten des sechzehnten jahrhunderts oder: ein novemberabend vor 325 jahren, side 33-41

Tredie Bind. Tredie Qvartal 1848. Et Maanedskrift.
Redigeret og udgivet af M. Goldschmidt
[338 sider]

Det sociale Spørgsmaal:
1
Frankrig
3

Communisterne 21

Socialisterne 49

De sociale Oeconomer 49

Tilbageblik. — Danmark 62
Tydskland
69

Republikansk Opstand 73

Nye Forberedelser 78
Østerrig
86
Dagbog

95Statsforfatningen:


Ministeriet og Valgloven
133

Den Constitutielle og Friheden
145

Friheden og Regeringsmagten
158
Det sociale Anliggende:


En dansk Dom
178

Junikampen i Paris
185
En Tørvebonde

202
Dagbog

207Den europæiske Fred
243

Tydskland


Rusland


Frankrig og England


Italien

Til de Gamle (Digt af Kaalund)
269
Kunsten at blive en varig Minister
273
Consequenserne:


Det monarkiske Princip
289

Boureoisiet og Demokratiet
294
Dagbog
303

Fjerde Bind. Fjerde Qvartal 1848.
Et Maanedskrift.
Redigeret og udgivet af M. Goldschmidt
[318 sider]

Vaabenstilstands-Betingelserne
1
Tydske politiske Characterer:


1. Robert Blum 19
Valgcandidaterne
30
Hvorvidt er Poesien politisk?
47
Theatret:


"Et brillant Parti"
56

"Et Eventyr paa Fodreisen" og "En Spurv i Tranedands"
57
Dagbog
67Erindringer fra mit Lazarethliv i Slesvig. (Af en Frivllig)
107
Rigsdagsvalgene
142
Frankrig
153
Hr. Hansens Aftenunderholdning (d. 4. October)
162
Dagbog

166Venedig

173

En Fortælling fra Venedig

Borgerkrigen i Østerrig. I.
204
Om Grundlov-Udkastet
226

Regeringen


Et- og Tokammersystemet


De folkelige Friheder

Dagbog
269


1849

Femte Bind. Første Qvartal 1849
Et Maanedskrift.
Redigeret og udgivet af M. Goldschmidt
[334 sider]

(Fuld tekst på Internet Archive, skannet af Google: http://archive.org/stream/nordogsydvolume00goldgoog)


Pius den IX. - 1847-1848
1
Præsidentvalget i Frankrig (d. 10de Decbr.)
15Revolutionen og Reactionen
33
Brudstykker af en Reise-Dagbog:


Stemninger og Billeder fra Rom
50
Literatur:

"De to Baronesser"
72

"Saga om Thorvald Vidførle"
92

"1848"
104

"Kunstens Dannevirke" og "Gamle Minder"
117
Beretning om Stenographien
123
Dagbog
128Af en Reise-Dagbog:

Udflugt til Sicilien
183
Theatret:


"Gustav den Tredie" 227

"Tonne gaaer i Krigen" 245

"En Tour til Armeen" 254
Frankrig:

Nationalforsamlingens Opløsning 258

Et Billede af den sociale Tilstand 274
Dagbog
291

Sjette Bind.
1849
Et Maanedskrift.
Redigeret og udgivet af M. Goldschmidt
[285 sider + 2 upaginerede sider: Til Abonnenterne + side 287-297: Skizze af den ungarske Krig + tillæg på 26 sider]

(Fuld visning på Internet Archive, skannet af Google: http://archive.org/stream/nordogsydvolume00goldgoog#page/n343/mode/2up)


Europæiske Forhold:

Soldatermagten
1
Italien:


Mazzini 12

Revolutionen og Krigen
28

Krigen og Reactionen
54
Frankrig:


Ludvig Philip og hans System
69

Republikens System
92
Socialt Billede fra Frankrig:
126
Tydske politiske Characterer:


Arnold Ruge
145
Danmark:


Det constitutionelle Princip
170

De borgerlige Friheder
188
Literatur:

Livet i Felten 199

Gadeviser 204

Tyrsing 209
Theatret:

Verden vil bedrages
215

Søstrene paa Kinnakullen 218

Abekatten 226

Conservatoriet 232
Dagbog [dateret 11. marts til 14. mai]
234
Tillæg. - Fingal. Et episk Digt i sex Sange af Ossian [oversat af F.L. Mynster]. [Side [2]: Tilegnelse, side [3]-4: [Indledning af Oversætteren, dateret Januar 1849], side [5]-27: Fingal. 1ste Sang.

Bindet indeholder yderligere:
Side [2 upaginerede sider]: Til Abonnenterne paa "Nord og Syd". ["Efterfølgende Oversættelse, hvis Original (Grenzboten) først kom os ihænde den 20de Mai, have vi ladet trykke særskilt, for ikke at opholde det allerede færdige sjette Bind ...", dateret 23de Mai]

Side [287]-297: Skizze af den ungarske Krig

- -

Første Bind. (September-November).
1849
Et Ugeskrift.
Redigeret og udgivet af M. Goldschmidt
[442 sider]

(Fuld visning på Internat Archive, skannet af Google: http://archive.org/stream/nordgsyd05goldgoog)


Fortællinger, Skizzer o. s. v.:

Billeder og Stemninger fra Norge
9, 161
To Sangerinder
31
En tydsk Digter og hans Hustru
241
Grev Stadion
417Poesi, Videnskab, Religion. — Oehlenschlæger-Festen
¹) 369Literatur- og Theaterkritiker:

Danmark bestaaer
59
Sagaer
64
Den lille Hornblæser
289
Til en Indsender
73
Livet i Skoven
81
Slægtningene
86
Æsthetisk Sands
90
Tonietta
321
Meer end Perler og Guld
401
Genrebilleder
412Politik og Polemik:
Planen til Slesvigs Deling
1
Prof. Wegeners Skrift
49
"1848"
129
"National"
209
Svar til "1848"
254
Capital og Rente
303
Svar til Hr. Pastor Grundtvig
333
Hr. Schack
346Udlandet:

Østerrig
23
Frankrig (Oversigt. — Socialismen og Religionen — En Theaterartikel)
95
Frankrig (Den lovgivende Forsamling. — Stykket Rome. — Léonie Vermont. — Nyt Skattesystem)
183
Statsprocessen i Versailles
384
Tydskland (Forhold til den ældre franske Revolution. — Den tydske Enhed med dens nuværende Udsigter)
136
Tydskland i Aarene 1814-15
350
Tydske Landflygtige i Schweitz
216
Standretterne
224
Rusland
264Dagbog 37, 74, 119, 154, 200, 230, 276, 313, 359, 396, 428

¹ Trykfejl rettet: Indholdsfortegnelsen har 417, det korrekte er 369

Andet Bind. (December).
1849
Et Ugeskrift.
Redigeret og udgivet af M. Goldschmidt
[148 sider]


Poesi og Fortællinger:

Cain, 3die Act
125
Billeder og Stemninger fra Norge III, IV og V
73, 105, 121Literatur- og Theaterkritiker:

Om den efterlignende Kunst. Af Bournonville
21
For megen Lykke eller En Stedfortræder
15
Faust
33
Den indbildt Syge
46Politik:
Føderativstaten
1
Holland
50Dagbog 26, 56, 94

1850

Tredie Bind. (Januar-Marts).
1850
Redigeret og udgivet af M. Goldschmidt
[372 sider]

(Fuld visning på Google books: http://books.google.dk/books?id=i005AQAAMAAJ)


Poesi, Fortællinger, Skizzer:

Serviske Sange
129 og 220
Marketentersken
281
Norske Digtere I.
47
Oehlenschlæger
73
Oehlenschlæger og gamle Danmark
105Literatur- og Theaterkritiker:

To Venner
153
Hundrede Aar
313
Knud Svendsen
24
Nytaarsaften 1849-50
30
De Uimodstaaelige
217
Ole Lukøie
249
Marsk Stig
335Politik:
Rigsdagen
134
Danmarks politiske Tilstande (I. Ministeriet og Rigsdagen, II. Folhold til Udlandet)
228
Til Sibberns "Betragtninger over Stat og Kirke"
185
I Anledning af Hr. Schacks Artikel i "Fædrelandet" af 2den Marts
268
Hr. Schacks Bedrift
361Udlandet:
Europæiske Tilstande:

I. Tydskland. — Kort Tilbageblik
1
II. Kong Frederik Wilhelm og Preussens constitutionelle Forhold
9
III. Frankrig (efter Lamartine)
37
IV. Industrien
74
V. og VI Billeder fra Donau
81 og 352
Den preussiske Constiution
163
Guizots engelske Revolutionshistorie
192
England (Fattigskatten. — d'Israeli. — Reformen)
288
Frankrig (Socialisterne)
259


Dagbog 66, 99, 143, 172, 201, 246, 278, 300, 364

Fjerde Bind. (April-Juni [ie: September]). 1850
Et Ugeskrift.
Redigeret og udgivet af M. Goldschmidt
[336 sider]

[På grund af forfatterens rejse til udlandet, udkom sidste hæfte 5. september 1850]

(Fuld visning på Google books: http://books.google.dk/books?id=i005AQAAMAAJ&hl=da&pg=PA373#v=onepage&q&f=false)


Fortællinger, Skizzer o. s. v.

Depotsergeanten
1
Skovtouren
81
Serviske Sange III. Hittebarent Simon
163Literatur- og Kunst:

Noget om Kunstudstillinger I
145
II. Religiøse og historiske Malerier
177
"Psyche"
201
"En høiere Dannelsesanstalt"
208Politik:
To politiske Skrifter.

I. Ørsted
8
II. Droysen og Samwer
233
Om Almueunderviisningen
56
Rigsdagen (Tilbageblik. I.)
261
En historisk Anmærkning til Valpladsen ved Isted
273


Det franske Romertogs Historie
219
Frimurerne i Tydskland
241
En Minister og hans Samtid
313
Fra Udlandet. I.
287


Dagbog 63, 144, 171, 229, 267, 320

--


1851

Sjette Bind. (Januar-Marts).
1851
Redigeret og udgivet af M. Goldschmidt
[344 Sider + Tillæg: side [345]-530 + upagineret side med Indhold]

(Fuld visning på Internet Archive, skannet af Google: http://archive.org/details/nordgsyd08goldgoog)


Skildringer af politisk og æsthetisk Indhold.

Et Par Bemærkninger ved Aarskiftet
1
Den engelske Høikirke og Katholicismen
247 og 281
Lord Byron og det engelske Samfund
41 og 72
Hr. Sørensens literaire Virksomhed. Et Bidrag til Hr. Sørensens Characteristik
301
Hippokrates (Meddeelt)
229
Fransk Literatur
280
Maske-Lykke
105Kritik.

Thorvaldsens og Oehlenschlægers Levnetsbeskrivelse
137 og 181
Bataillemalerier
165
Kong Lear
202
Scheik Hassan
207
Clara Raphael
14
En Brevvexling om Kvindens Stilling i Samfundet
123 og 171
Clara-Literaturen
321Dagbog 34, 57, 92, 132, 179, 213, 259, 300, 329

Hertil udkom et tillæg, dateret 3die Mai, med følgende indhold:

Thorgeir Audunsen, Violinspilleren paa Haukelidfjeldet 345
Noget om Kunstudstillingen 362
Goethe og Bettina. Et Literaturbillede. Meddelt af — —r 425
En Brevvexling, om Lærerstandens Resignation 474
Bidrag til at belyse Tilstande i Nutiden:
I. Den katholske Geistlighed
492
II. Ludvig Napoleon
506
Blandinger 522

- -

Syvende Bind. (October-December 1851).
1851
Redigeret og udgivet af M. Goldschmidt
[348 sider]

(Fuld visning på Internet Archive, skannet af Google: http://archive.org/stream/nordgsyd08goldgoog#page/n553/mode/2up)


Reise til England.

I. Fra Svendborg til London
1
II. Skildringer fra London og Industriudstillingen
137
De Landflygtige i London
247Vinterliv [Erindringer fra Feltlivet 1850-51. Af Dr. H.]
269Literatur- og Theater.

I. Æren tabt og vunden
132
II. Heines Romancero
304
III. "Hamlet" og "Nei"
324, 336
IV. Brev til Clara Raphael
338Svar paa nogle Angreb 108
Adresse til Rigsdagen 126
Dagbog 344

1852

Ny Række. 1ste Bind.
1852
Redigeret og udgivet af M. Goldschmidt
[321 sider]

(Fuld visning på Google books: http://books.google.dk/books?id=kQkxAQAAMAAJ)


1852:

Den franske Constitution
1
Keiser Napoleon
9
Bag Skuepladsen
24
Theatret: Kvindens Vaaben 45
Interpellationerne paa Rigsdagen 71
Mr. Slipper 106
Noget om Zigeunerne 112
Phantasibilleder af Livet:
I. En Sporvei
151
II. Maskeraden
155
Gunløg Ormetunge 162
M. A. Goldschmidt, et Literaturbillede 176
Skildringer af det engelske Liv:
1. Fashion. — Beau Brummell
194
2. Folkeliv. — Fattigfolk
210
Johanniterridderne 229
Om Professor Larsens Indledning til Folkethingets Comiteebetænkning over Fæsteafløsningsloven 232
Valgene i Storbritanien 247
Dagbog 54, 139, 311

1853

Ny Række. 3die Bind. Januar-Marts
1853
Redigeret og udgivet af M. Goldschmidt
[324 sider]

(Fuld visning på Google books: http://books.google.dk/books?id=FSkoAAAAMAAJ)


En Udflugt til Isle of Wight I.
1
Luftskipperen og Atheisten 10
Frankrig.
Communerne og Protestantismen
19
Rigsdagen og dens Partier 79
Friheden og Nødvendigheden i det danske Monarki 121
Theatret 131
Fransk Literatur 143
De romersk-katholske Bestræbelser i Nutiden 168
Indbydelse 195
Momoirer om Napoleon [af Grev Beugnot] 233
Dagbog 103, 180, 201, 313

Ny Række. 4de Bind.
1853
Redigeret og udgivet af M. Goldschmidt
[179 + CXCII sider]

(Fuld visning på Google books: http://books.google.dk/books?id=FSkoAAAAMAAJ&hl=da&pg=PA325#v=onepage&q&f=false)


Hjemløs. En Fortælling

Første Deel: Hjemme
1
Rigsdagen:
Sommersessionen 1853
XLII
October 1853-Marts 1854. Grundlovsforhandlingerne
IL
Forespørgsel og Mistillidsadresse
LXIV
Ulveklokken CXXXIX
Dagbog I, XX, LXXV og CLXVIII

1854

Ny Række. 5te og 6te Bind.
Redigeret og udgivet af M. Goldschmidt.
1853-54
[428 Sider + upagineret side: Anmærkninger + I-XLII sider)

(Fuld visning på Google books: http://books.google.dk/books?id=AwoxAQAAMAAJ)


Hjemløs. En Fortælling

Anden Deel: Hjemløs. 1ste Bog
1
En Berigtigelse I
[Dagbog XX]

1855

Ny Række. 7de Bind.
Redigeret og udgivet af M. Goldschmidt.
1855
[304 sider]

(Fuld visning på Google books: http://books.google.dk/books?id=HwoxAQAAMAAJ)


Redacteur C. S. A. Bille 161
En Fortælling af Forf. til en Skovtour 201
Dagbog.  
Under Englands Kyst
1
Christi Himmelfartsdag i London (Skolerne; Westminster; Mr. Ellis)
3
Skatterne og Krigen
7
Besøg i Limehouse; Scott-Russels Skibsbyggeri
12
Soirée hos Townsend (Dickens; Bulwer)
14
Derby-Dagen; Væddeløb
17
Den danske Politik i England
21-26; 31
Kossuth
26
Sydenham; Krystalpaldsets Aabning
29
Park House; Skildring af Krystalpaladset; Brev til Directeurerne om den danske Kunst
32
Underviisnings-Udstillingen
43
To workhouses i London
44
Krigen; projecterede Fredsbetingelser
59
Den franske Kunstudstilling i London
65
Hamborg; Skuespil
69
Kjøbenhavn; Forordningen af 26de Juli
69 og 84
Aalborg; de danske Aviser
 73
Kjøbenhavn; Hother Hages Brochurer
75
Krigen; Bomarsunds Indtagelse
79
Eider-Oppositionspressen; Lazareth for saarede Embedsmænd
82
—; Jøderne
83
—; "den sande Ungdom" i Danmark; de store Mænds "Offre"
85
—; den danske Literatur
86
—; C. Ploug og Sanddruhed
87
Eider-Oppositionspressen; "Dagbladet" og Loyalitet; Usikkerhed for Personer og Eiendom
88
—; Professor Wilkens nedlægger sit Mandag
90
—; Modsætning; Armand Carrel

—; Himmelbjergsadressen
114
—; Klubber
131
Abbé de Vatteville
90
Livingston; de Tracy; Jern-Henrik; Hamborgske Legender
93-98
Charles Napier
98 og 144
Hackländer
106
Admiral Tschitschagow
111
Afregning med Eidersystemet; Oversigt over det Ørstedske Ministerium
116
Efterretning om Sebastopels Fald (falsk)
92
Rigsdagen; Tillisch; Forslag t. Grundlovens Forandring
93
Debatter; Tutein; Lighed med Felttoget paa Krim
95
B. Christensen mod Tillisch
} 136
Instructeur Nielsen; Oberstlieutenant Tobiesen
Folkethingets Adresse
137
Folkethingets Opløsning; Proclamation til Folket
138
Pressefriheden
139
Sir John Franklin
142
Eider-Oppositionen og det Comfortable
143
Danmark og Preussen overfor Krigen
145
L. Napoleon og Krigen
147 og 149
Svar til Ministeriet for Grundlovsværneforeningen
148
Opfordring fra 22 Mænd i Aalborg
152
Udsigt over den offenlige Tilstand i Ind- og Udlandet mod Slutningen af Novbr. 1854
155

1856

Ny Række. 8de Bind.
Redigeret og udgivet af M. Goldschmidt.
1856
[292 sider]

(Fuld visning på Google books: http://books.google.dk/books?id=NQoxAQAAMAAJ)


Vordingborg 1
Politiske og literaire Memoirer. I. Ritmester v. Colomb 10
Arveprindsen og Forfatningen 105
Universitetsvestibulens og det kgl. Theaters Decoration 119
Hr. Constantin Hansens Malerier 266
Theatrene 148
Besynderlig eller et Barns Erindring om et Marked 225
Keiser Napoleon den 3die og hans Skjæbne 279
Dagbog:  
Valg d. 1ste December 1854 (Rimestad, Steen)
17
Sammensmeltningen af Eiderdanske og Bondevenner
21
Det nye Ministerium
24
Fakkeltog
26
Ministeriets Program; Hurraraab for det
27
Nytaar; Sponneck; Krieger; Stephens
28
Engelske Tilstande
29
Keiser Nicolais Død
30
Historiske Foredrag: Rimestad
32
Tonen i Oppositionen, skildret af en Opponent
36
Rigsretstilstalen
40
Tobiesen
42
S. Kierkegaard
42, 78 og 224
Høedt
42
Den franske Keisters Besøg i London
43
St. Arnaud; Canrobert; Villemain
44 og 45
Mirakel for Paven og L. Napoleon
 45
Dirckink-Holmfeld; Angreb paa ham; Angreb paa Prindsen af Danmarks Arveret
47
"Dagbladet" som Heelstatsforsvarer

Pelissier
49
Selskabet paa "Zephyr"; de Svenske
50
Vordingborg; Grundlovfest
53
"Dagbladet" og "Fædrelandet"; "Fædrelandets" Valgprogram; "Dagl." og Grev Moltke
55-57
Wien; Lord Raglan; det franske Laan
58
 — ; den danske Fællesforfatning
59
Østerrigs Stilling til Krigen
61
Hr. de Conick; "den plebejiske Aands onde Instincter"
68
Ludvig Napoleon; Dronning Victoria i Paris
71
Festen i Hotel de Ville
74
Neapels Konge
77
De Allieredes Seire i Østersøen; engelske og franske militaire Tilstande
81
Omer Pascha; Balthordenen
84
Mr. Duncans Skrift; Skanderbeg
85
Hundefriheden og Billetsjouerbo
87
Slaget ved Tschernaia
88
En Piece om Bondevennerne; Rygter; Oppositionens indre Strid
91
Sebastopels Indtagelse
92
"Vort Sebastopel"; Landsthinget og Fællesforfatningen
93
Folkethinget
95
Hr. C. Ploug; Hr. F. Barfod
98
Tilstandens ved Heftets Slutning
100
"Befrielse" fra Rusland
198
Tydsklands Stemning imod os
200
Hvad og hvor er Reactionen i Danmark?
202
Arveprindsen og Ed paa Forfatningen
204
"Fædrelandet" og "Kongens Hoved forbrudt"

Militairforholdene paa Krigsskuepladsen, af en dansk Officier
205
Dr. med. Elisabeth Blackwell
212
Sørensens Sættemaskine; Pariserudstillingen
215
Strid mellem England og Nordamerika
218
Til Pengeforholdene i Østerrig
221
Rigsdagsmand Rimestad og "Hundefrækhed"
222
Ludvig Napoleons Slutningstale i Industripaladset

Carobert i Stockholm og Kjøbenhavn. — Arveprindsen
290

Side 292:

"Idet vi altsaa her slutte Hefter og Bindet, gjøres opmærksom paa, at der af de tvangfrie Hefter endnu vil, foruden det alt udgivne 9de B., udkomme to Bind, nemlig 10de og 11te, hvori Slutningen af Fortællingen "Hjemløs". Med Forbehold heraf vil selve Ugeskriftet "Nord og Syd" atter fortsættes fra næste Fredag den 1ste Februar saaledes, at der i ugenlige Hefter udgives circa 20 Ark quartaliter à 9 Mk. Det ny begyndte Ugeskrift vil udgøre en ny Række for sig, men dog indeholde de Artikler, som tidligere ere bebudede i dette Skrift."

- -

Ny Række. 9de Bind.
Redigeret og udgivet af M. Goldschmidt.
1856.
[Side 541-876]

(Fuld visning på Internet Archive, skannet af Google: http://archive.org/stream/nordgsyd07goldgoog)

Hjemløs, en Fortælling. 2den Deels 2den Bog (sluttet).
    —                —                  —        3die Bog 1ste Cap.


1856

Et Ugeskrift, redigeret og udgivet af M. Goldschmidt.
1856. — 1ste Qvartal.
[300 sider]

(Fuld visning på Internet Archive, skannet af Google: http://archive.org/stream/nordgsyd01goldgoog#page/n5/mode/2up)


Fortællinger, Skizzer.
Don Cleophas. 1ste og 2det Capitel
265
Blanche de Mezeray
106
Fra en Reise. I. II. og III.
49, 161, 171
Om Benedictinerne I. og II.
178 og 201
Overtro og Sandhed (I. Blodmirakler. II. Bankeaander, Sommambulisme)
15 og 23
Vaaben-Museet i Wien, med Tegninger
129
Literatur og Theater.  
Hjortens Flugt
97
Alexei
242
En Evadatter
72
Den sidste Nat
78
Et Lystspil
82
Phantasifeberen
214
Politik o. besl.  
Bidrag til Heelstatens Historie
1
Grev Knuth og Grev Frys
56
Rigsraadet I.
 233
Den pietistiske Livsanskuelse
109
Skolepengenes Forhøielse. Skolens Ophøielse
30
Dagbog.
Rigsraadsvalg
35
Theater-Instruction
38
Pompeji
39
Fæstevæsensloven
40
Udlandet; Krig og Fred
42
Sandhedsrytteren
47
Holstenerne
48
Indianerens Brud
83
Blodmiraklet i Poest
84
Et Couplet

Tvangslovsagen
85
Prostitutionen i Universitetsvestibulen og Kammerateriet
86
En Martyr
89
Af et Brev fra Riebuhr
91
Anfald paa en Dame
92
Scheel eller Scheele? — Advocat Brock

Professor Maribo
93
Kjøbstæderne og Næringsloven
 95
Fr. v. Gentz
118
"Danmark" af Trap
120
"Kjøbenhavn" af v. Vett
122
Nordamerikansk Militairskole
123
England og Nordamerika
125
Fredscongressen
126
Rigsraadsvalg
127
Hr. P. M., Gentleman i "Fædrelandet"
154
Skoledrengen som Angiver
155
"Dagbladet". "Dannevirkes" Correspondance

Hr. Rimestad
158, 228 og 296
Jean de France
192
Cometen
196
Hr. C. Ploug og Etatsraad David

Retsbevidstheden
198
Lehmann
200
Rigsretssagen
219 og 250
Frederik Lemaitre
229
"De 40 Riddere"
 257
Sprogets Demokratisering. Samtale mellem Onkel og Neveu
 260
Duellen i Berlin
261 og 297
Danmark og Nordamerika om Sundtolden
261
Fredsconferensen i Paris
263
Baron Dirckinck-Holmfeld og Bankeaanderne
294
Prinds Napoleon Eugenes Fødsel
298
Hulda Møllers og Hr. Scharffs Debut
299

- -

Et Ugeskrift, redigeret og udgivet af M. Goldschmidt.
1856. — 2det Qvartal.
[351 sider]

(Fuld visning på Internet Archive, skannet af Google: http://archive.org/stream/nordgsyd01goldgoog#page/n325/mode/2up)


Fortællinger, Skizzer.
Don Cleophas. 3die Cap.
1
— 4de, 5te og 6te Cap.
249
Om Madonnadyrkelsen
121
St. Jacob-Slaget
306
Marmorkirken
193
Keiserlig Socialisme
33 og 276
Børs-Sæbebobler
81
Literatur og Theater.  
Angaaende Carlo Gozzi og Goldoni
321
Estrella
100
Hoftheatret
44 og 316
Alexei
188
Politik o. besl.  
Rigsraadet II, III og IV
289 og 330
Svenske Anliggender
65
Italienske Tilstande. — Sardinien
 90
Tyrkiets indre Tilstand
147
Montalemberts Skrift om Frankrig og England
161 og 284
Tolerancen før og nu
169
Haussers "De Tydskes Historie"
225
Dagbog.
Pariserfreden af 30te Marts 1856 og de politiske Forhold
24 og 278
Partistillingen i Nordamerika
28
Kapt. Ankjærs geographisk-statistiske Haandbog
42, 275 og 348
Brev til Roskilde
45
Montaltos Valg til Pave
47, 72 og 224
Gudsdomme
62 og 72
Livsassurance og Forgiftning i England
107, 159 og 236
Skrivende Borde
118 og ?
Grev Walewski
159
General Williams
191 og 222
Kjøbmand Lauritzens Skrift om "vore Lovgivere"
182
Iconographie grecque & romaine
187
Vore Politikeres Partikampe
205?
En Time paa Børsen i Paris
189
Bladenes Kunstkritik
218
— Theaterdo.
220
— Beretning om Preusser
?
Ny Theaterdirecteur
 248
Sukkerpriserne i London
285
Productudstilling i Paris
241
Engelsk og dansk Times
?
Nathansons Vædderidt
245
Rosenkilde
?
Upsalatoget
314 og ?
To Frigeistlige
?
Den germanske og den romanske Malerkunst
339

Skanningen er desværre meget dårlig, derfor er nogle af sidetallene angivet som spørgsmålstegn, da de er ulæselige.

- -


1857

Ny Række. 10de Bind.
Redigeret og udgivet af M. Goldschmidt.
1857
[Side 877-1219 + Anmærkninger: 1 upagineret side ]

[Hjemløs. En Fortælling, 3die Bog 2det Cap.]

(Fuld visning på Google books: http://books.google.dk/books?id=o005AQAAMAAJ)

Ny Række. 11te Bind.
Redigeret og udgivet af M. Goldschmidt.
1857
[Side 1-224, [Anmærkninger, dateret Novbr. 1857:] side 225-229]

(Fuld visning på Google books: http://books.google.dk/books?id=o005AQAAMAAJ&hl=da&pg=PA1225#v=onepage&q&f=false )

Hjemløs. En Fortælling.
Tredie Deel: Hjem.


- -
 
Indholdsfortegnelserne er afskrevet efter den trykte indholdsfortegnelse i hvert bind.
Udarbejdet 2013 af Niels Jensen, som del af www.litteraturpriser.dk