Minerva, et Maanedsskrift

Indholdsfortegnelse, 1. årgang, 1-4 bind, 1785-86


>> Anden Aargang

Nedenstående indholdfortegnelser er layout-mæssigt ikke en tro gengivelse af de tilsvarende i de enkelte bind, da den første årgang benyttet varierende layout. Trykfejl i indholdsfortegnelsen er korrigeret i forhold til den originale artikel. Bemærk at originalen stavet både Literatur og Litteratur, nedenfor ændret til Litteratur. Mine tilføjelser anført i [skarp parentes].
Fra og med andet bind benyttes fortløbende sidenummerering inden for bindet, og fra tredie bind fortsættes inden for årgangen.

[1. Aargang] Første Bind. 1785

[1. Aargang] Andet Bind. 1785

[1. Aargang] Tredie Bind. 1786

[1. Aargang] Fierde Bind. 1786

side 852 er dog ikke sidste side, der formodes at være een side mere.


Første Hefte, Julii Maaned, 1785

Første Afdeeling
   
Undersøgelse, om ikke almindelig Oplysning er en farlig Sag
Side 1
Melchior Lorichs en dansk Konstners Biographie af Sandvig
Side 27
Anden Afdeeling
En Drikkevise af Baggesen
side 44
Til Zeline af samme
side 46
Til Gerner den 5te Julii 1785 af Thaarup
Side 49
Hymne til Ballademesteren af Baggesen
Side 51
Brev fra Placidio til Veturino, oversat af Italiensk, indsendt
Side 55
Litteratur
Side 71
Historie
Side 87

Andet Hefte, Augusti Maaned, 1785

Første Afdeeling
Et og andet i Anledning af Hr. Nordahl Bruns Forsvar for vore gamle Kirkeskikke mod Dr. Bastholm, af Rahbek
Side 1
Povl Pedersen, et Biedrag til Danmarks poetiske Litteratur, af Magister Nyerup
Side 33
Anden Afdeeling
Ulvene i Faareklæder, efter det niende Stykke i Stolbergs Jamber, af Rahbek
Side 53
Brev fra Plaeidio til Veturino, oversat af Italiensk, indsendt
Side 66
Til Venus af Baggesen
Side 67
Horaz og Lydia
Side 69
Maisang, til Baggesen, efter en Sygdom, af L.
Side 71
Blomsteret af samme
Side 72
Til Zeline, af Baggesen
Side 74
Afdigten efter det tredie Stykke af Stolbergs Jamber, ved Riber
Side 77
Klokkeren, af Andresen
Side 80
Tredie Afdeeling
Om Konstnere og Konstakademiet, i Anledning af Premiestykkernes Exposition
Side 83
Litteratur
Side 97
Fierde Afdeeling
Historie
Side 101

Tredie Hefte, September Maaned, 1785

Første Afdeeling
Om Gerners nye Pompemaskine i Dokken
Side 1
Brev til Hr. B** af Desiderius
Side 13
Om danske Digteres Understøttelse af Rahbek
Side 19
Anden Afdeeling
Constance eller den ydmygede Stolthed, en comisk Fortælling af Baggesen
Side 48
Guds Godhed af L.
Side 70
Udsigter over mit Liv Elegie af Fape
Side 72
En Vinter Aften af L.
Side 81
Jus vocandi af Andresen
Side 83
Nancy en Elegie af e.
Side 85
Brev fra en Kone til hendes Mand
Side 88
Tredie Afdeeling
Om Kunster og Videnskaber af Rahbek
Side 91
Om Prof. Kleves Forskrifter fra Lælius
Side 98
Fierde Afdeeling
Historie
Side 100
Indhold Side 111
Subskribenterne Side 114

Fierde Hæfte, for October Maaned, 1785

Første Afdeling
Om Borger frihed under det danske Scepter, et Forsøg.
Side 1
Kronprindsen af Danmarks Formæling med den lille Tyrks Dotter, af Desiderius.
Side 33
Anden Afdeeling
En Prøve af Decanus Blochs Oversættelse, af Xenophons Socratis Merkværdigheder.
Side 40
Thomas Moore, en Fortælling af Baggesen.
Side 47
Til min Ven W** af L.
Side 64
Gravene af samme.
Side 66
Spillesygen efter det 10de Stykke i Stolbergs Jamber, af Riber
Side 67
Almindelig Bøn af Pope, oversat paa Prosa af Prof. Hviid, og paa Vers af Pram.
Side 73
Prolog, holden paa et Privattheater af Thaarup.
Side 77
Vurderring efter det 7 Stykke i Stolbergs Jamber, af Rahbek.
Side 80
Tredie Afdeeling
Den kloge Ræv, en Fabel af Storm.
Side 84
Fortsættelse af Betragtninger over Konstacademiet af Thaarup.
Side 87
Fierde Afdeeling
Litteratur.
Side 102
Historie.
Side 107

Femte Hæfte, for November Maaned, 1785

Første Afdeeling
Hvad Menneskene i een Tid have været, det kunne de atter i en anden Tid blive
Side 121
Imod den Skik af udstykke Videnskaberne.
Side 155
Anden Afdeeling
Parenthesen, af Baggesen
Side 169
Jubel; af Baggesen.
Side 176
Det 13de Stykke i Stolbergs Jamber; Afslaget, til Zimmermann; af Rahbek.
Side 177
Til Venus; af L.
Side 180
Over Lydes Canariefugl, efter Catull; af Rahbek.
Side 183
Om Persiflage, efter det 2det Stykke af F. C. Stolbergs Jamber; af Riber.
Side 184
Til en værdig Kones Fødselsdag; af Rahbek.
Side 187
Morgenen; af G. Faye.
Side 188
Obsingernes Reise til Friderikssund; af Trøyel
Side 208
Tredie Afdeeling
Et Fragment om Skolelæreres Duelighed, Kaar og Forhaabninger
Side 211
Til Udgiverne af Minerva; af Hr. Kammerherre A. v. Hennings.
Side 221
Litteratur.
Side 226
Fierde Afdeeling
Historie.
Side 228

Siette Hæfte, for December Maaned, 1785

Første Afdeeling
Hvis Forfatning er den lykkeligste: enten den danske Fæste-Bondes, eller den Meklenborgske livegne Bondes? af Fabricius.
Side 241
Vantroes og Overtroes Foreening af H. J.
Side 305
Nogle Anmærkninger angaaende Kornets fri Ind- og Udførsel.
Side 312
Anden Afdeeling
Nabonassars Drøm, oversat af det Chaldæiske paa Dansk ved Forfatteren af Sigrid. (i Aaret 1749.)
Side 319
Tredie Afdeeling
Lærde Nyheder fra Italien. Meddeelt ved Herr Professor Hvid.
Side 385
Litteratur
Side 388
Skuepladsen
Side 393
Fierde Afdeeling
Historien
Side 398

Syvende Hæfte, for Januarii Maaned, 1786

Første Afdeeling
Tale, fremsagt i Selskabet for Borgerdyd; af Hr. Etatsraad Rothe
Side 1
Om de publike Reise-Befordringer, af Trojel
Side 26
Tanker i Anledning af vore høie Kornpriser og deres Nedsættelse efter Hr. Etatsraad Martfeldts Plan
Side 47
Anden Afdeeling
Frithiof, en Fortælling
Side 60
Eleonore Christina Ulfeldt til sin Mand
Side 87
Elegie ved Vessels Grav, til hans Søn; af Pram
Side 95
Anekdote
Side 111
Tredie Afdeeling
Litteratur
Side 113
Skuepladsen; af Rahbek
Side 116
Fierde Afdeeling
Historien
Side 119

Ottende Hæfte, for Februarii Maaned, 1786

Første Afdeeling
Hvad betyder Ordet Publikum ? -- Hvilken Værd har Publikums Dom? af Hr. Etatsraad Rothe
Side 133
Europæiske Monakier, af H. J.
Side 186
Om det daglige Brød i Norden
Side 193
Anden Afdeeling
Til en nyefødt Prinds. (Efter det Tydske.)
Side 218
Cantate paa Kongens Fødselsdag, opført på Concerten paa Giethuset
Side 221
Signe, Gevars Datter, af G. Faye.
Side 232
Høsten, af M S. Castberg [1785 gift Buchholm]
Side 246
Tale om de Danske Digteres Uværdighed til Understøttelse; holden i et lidet Selskab af gode Patrioter, af Dixi
Side 247
Tredie Afdeeling
Litteratur
Side 264
Fierde Afdeeling
Historien
Side 266
Tillæg til den historiske Artikel
Side 273

Niende Hæfte, for martii Maaned, 1786

Første Afdeeling
General-Lieutenant Gude, af H. J.
Side 277
Om Skolerne, især paa Landet i Norge, af Strøm
Side 307
Om Guinea, af H. B.
Side 335
Politisk Arithmetik, af A. Hennings
Side 343
Anden Afdeeling
En Norsk Vinter. Et Digt
Side 351
Prolog, declameret i et dramatisk Selskab uden for Kiøbenhavn, den 1ste Febr. 1786
Side 365
Smagens Fødsel, efter et Manuskript fra forrige Aarhundrede
Side 366
Til en Prinds ved hans Tronbestigelse. (Efter det Tydske.)
Side 377
Paa en dydig Kones Fødselsdag. En Fortælling
Side 383
En Haandfuld Tanker til Vedkommende, P. M. Trojel
Side 385
Over Peer Fløi, P. M. Trojel
Side 386
Bonden og Svalen, P. M. Trojel
Side 387
En Fortælling
Side 388
Epigram
Side 389
Til Zeline
Side 390
Tredie Afdeeling
Litteratur
Side 392
Skuepladsen
Side 400
Fierde Afdeeling
Historien
Side 403

Tiende Hæfte, for Aprili Maaned, 1786

[Findes skannet af Google, og tilgængelig i fuld tekst.]
Første Afdeeling
Beskrivelse over en Model til en Valsemølle, som drives ved Vægt, af C. C. Pflueg.
Side 413
Auction efter Lucian
Side 425
Tillæg til Helts poetiske Skrifter til Haarup, af Desiderius
Side 453
Til Udgiverne af Minerva
Side 458
Anden Afdeeling
Tale, bestemt at holdes i et Selskab den 29de Jan. 1786, Selskabet tilegnet, af Rahbek
Side 467
Til Hans Rostgaard fra hans Hustrue, af L.
Side 467
Ja og Nei, eller den hurtige Frier, af Baggesen
Side 501
Epilog, af Thaarup
Side 526
Tredie Afdeeling
Litteratur
Side 527
Fierde Afdeeling
Historien
Side 530

Ellevte Hæfte, for Maii Maaned, 1786

Første Afdeeling
Noget om Land-Cadet-Akademiet
Side 541
Bøger og Mennesker
Side 550
Nogle Tanker, foranledigede ved Conferenceraad Fletschers Levnets Beskrivelse
Side 572
Tillæg til det foregaaende Stykke
Side 600
Anden Afdeeling
Jørgen. En Dosmers Levnets-Beskrivelse
Side 613
Til Baggesen, i Anledning af Wessels Død
Side 672
Tredie Afdeeling
Litteratur
Side 674
Skuepladsen
Side 680
Fierde Afdeeling
Historien
Side 695

Tolvte Hæfte, for Junii Maaned, 1786

Første Afdeeling
Betragtninger over Stændernes Ligevægt, samlede af Plato, Lucian og Putarch, af S. M.
Side 705
Udtog af utrykte Breve af Moses Mendelsohn, med Tillæg af K. L. Rahbek
Side 737
Anden Afdeeling
Asbiørn Prude, en Romance
Side 756
Efterretning om en fyensk dramatisk forfatter fra det 16 Sec., af Magister Nyerup
Side 766
Brev til Kronprindsen af Preussen, den nu regierende Frederik den Store, af Voltaire, oversat af Baggesen
Side 782
Indfald ved at plante Kaal
Side 789
Elegie efter Tibull [af R.]
Side 792
Den gamle Landmand til sin Søn. En frie Oversættelse efter Holty [ved J. M. Castberg, i indeks opført under M. Buchholm]
Side 797
Tredie Afdeeling
Af Norden komme Guld [af H. J.]
Side 800
Anecdote om mærkværdig Aarsag til en dansk Bogs Ufuldstændighed [Indsendt af B. Schønberg]]
Side 810
Litteratur
Side 812
Fierde Afdeeling
Spaniernes Expedition mod Algier, samt private Efterretninger ved Hr. von Rehbinder Kongl. dansk Konsul i Algier
Side 815
Historien
Side 834
Tillæg til tredie Afdeeling
Side 849

Udarbejdet af Niels Jensen

Oprettet 2010. Opdateret af